STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 25 października 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 6, pozycja: 26, Sygnatura: II AKa 216/06
Data wprowadzenia do systemu: 02-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zakaz "odtworzenia" zeznań określony w art. 186 § 1 in fine k.p.k. dotyczy odtworzenia zeznań jako czynności procesowej. Nie ma natomiast zakazu przeprowadzenia dowodu na okoliczność prywatnych rozmów tej osoby z innymi osobami na temat przebiegu zdarzenia, co do którego toczy się postępowanie. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu sprawy Dariusza W., oskarżonego z art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 148 § 1 k.k. i art. 156 § 1 pkt 2 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k., z powodu apel [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 23 października 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 8, pozycja: 32, Sygnatura: II AKa 224/06
Data wprowadzenia do systemu: 30-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zarówno właścicielem, jak i posiadaczem mienia spółki jest ta spółka. Osoba wchodząca w skład organu osoby prawnej jedynie dysponuje majątkiem spółki, wyrażając jej wolę. Żadna z osób wchodzących w skład spółki nie jest więc posiadaczem mienia tej spółki, chyba że na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy (np. statutu spółki) wejdzie w jego legalne posiadanie lub zostanie ono powierzone tej osobie. 2. Dopóki osoba fizyczna wchodząca w skład organów osoby prawnej (n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 23 października 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 8, pozycja: 33, Sygnatura: II AKa 224/06
Data wprowadzenia do systemu: 30-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Gdy wniosek o ściganie został złożony tylko przez niektórych pokrzywdzonych, to możliwe jest ujęcie w opisie czynu ściganego na wniosek jedynie okoliczności dotyczących tych właśnie pokrzywdzonych (art. 300 § 2 k.k.). Natomiast uzupełniając opis czynu o znamiona innego przestępstwa, które sprawca realizuje (w tym wypadku chodzi o czyn z art. 301 § 1 k.k.), możliwe – a wręcz konieczne – jest ujęcie wszystkich pokrzywdzonych, skoro ich wielość należy do znamion przestępstwa, a czyn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 23 października 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 8, pozycja: 34, Sygnatura: II AKa 224/06
Data wprowadzenia do systemu: 30-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla przypisania czynu z art. 300 § 2 k.k. istotne jest wykazanie celu działania sprawcy, zmierzającego do udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego. „Udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia swojego wierzyciela” to z kolei skutek oszukańczych działań dłużnika, polegających na usuwaniu, ukrywaniu, zbywaniu, darowaniu, niszczeniu, rzeczywistym lub pozornym obciążaniu albo uszkadzaniu składników swojego majątku zajętego lub zagrożonego zajęciem, mających [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 18 października 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 3, pozycja: 10, Sygnatura: II AKa 264/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 80 § 2 c u.s.p. stanowi jedynie, że uchwałę zezwalającą na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej można wydać, jeżeli zachodzi dostatecznie uzasadnione podejrzenie popełnienia przez niego przestępstwa. Uchwała taka wiąże tylko przy wszczęciu postępowania karnego w zakresie tożsamości osoby i rodzaju przestępstwa, o popełnienie którego osoba, której immunitet zostaje uchylony, jest podejrzana. Natomiast, podobnie jak sąd w stosunku do aktu oskarżenia, tym bardziej organ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 17 października 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 6, pozycja: 14, Sygnatura: III AUa 488/06
Data wprowadzenia do systemu: 29-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z treści art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz z art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników wynika, że możliwość pozostania w ubezpieczeniu społecznym rolników dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Osoby prowadzące innego rodzaju działalność pozarolniczą, w myśl przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych - w tym także osoby prowadzące działalność w zakresie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 17 października 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 7, pozycja: 19, Sygnatura: III AUa 502/06
Data wprowadzenia do systemu: 29-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak pouczenia ubezpieczonego o tym, co uważa się za przychód emerytów, ma istotny skutek prawny. Oznacza to, że gdyby ubezpieczony (emeryt) w tym zakresie uzyskał pouczenie, to miałby możliwość takiego ukształtowania swojej aktywności zawodowej (w tym działalności gospodarczej), aby nie narazić się na konieczność zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu w dniu 17 października 2006 r., sprawy Eugeniusza B., przeci [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 17 października 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 7, pozycja: 24, Sygnatura: III AUa 505/06
Data wprowadzenia do systemu: 29-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie jest słuszny pogląd, że odmowa wyrażenia zgody na opłacenie składek po terminie nie podlega kontroli sądu. Reguła, że organ rentowy może przywrócić termin, oznacza możliwość skutecznego dokonania czynności po upływie określonego terminu w przypadku jego przywrócenia. Nie oznacza to natomiast, że decyzja w tym przedmiocie zależy od swobodnego uznania organu rentowego i nie podlega zaskarżeniu. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu w dniu 17 października 2006 r., sprawy Katarzy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 października 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 10, pozycja: 17, Sygnatura: III AUa 842/06
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odwołanie od decyzji w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych pełni rolę pozwu, a zatem jeżeli sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami została już prawomocnie osądzona, sąd winien odrzucić wniesione odwołanie na podstawie art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. Z UZASADNIENIA W odwołaniu od decyzji wydanej w dniu 28 lutego 2005 r. przez Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w W. - H. P. wniosła o jej uchylenie w części dotyczącej obowiązku z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 października 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 9, pozycja: 28, Sygnatura: I ACa 389/06
Data wprowadzenia do systemu: 30-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wpisanie rolników na listę osób uprawnionych do nieodpłatnego nabycia akcji prywatyzowanego przedsiębiorstwa przy braku rzeczywistego uprawnienia o charakterze materialnoprawnym nie stwarza roszczenia o zawarcie umowy czy odszkodowania. UZASADNIENIE W połączonych do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawach Magdalena S., Krzysztof S., Janina Ł., Krzysztof Ł., Zofia H. i Bolesław H. domagali się ostatecznie zasądzenia od Skarbu Państwa odszkodowania w wysokości po 672 195,60 zł [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, [139], 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU