STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 6 lutego 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 6, pozycja: 41, Sygnatura: II AKr 1/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarzut błędu w ustaleniach faktycznych nie może sprowadzać się do samej polemiki z ustaleniami sądu, wyrażonymi w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, lecz musi zmierzać do wykazania jakich konkretnych uchybień w zakresie zasad logicznego rozumowania i doświadczenia życiowego dopuścił się sąd w ocenie zebranego materiału dowodowego. Sama możliwość przeciwstawienia ustaleniom sądu orzekającego odmiennego poglądu w kwestii ustaleń faktycznych, opartego na innych dowodach od tych, na których oparł się [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 19 listopada 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 7, pozycja: 42, Sygnatura: II AKr 45/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasada wyrażona w art. 3 § 3 k.p.k. zawierająca zakaz rozstrzygania na niekorzyść oskarżonego nie dających się usunąć wątpliwości, nie ma zastosowania do przypadku, gdy wątpliwości te są rezultatem niedokładnego i niewyczerpującego postępowania dowodowego. W wypadku zaistnienia takich wątpliwości Sąd ma nie tylko możliwość ale i obowiązek uzupełnienia z własnej inicjatywy postępowania dowodowego, aby ustalić fakty zgodne z ich rzeczywistym przebiegiem i wyjaśnić nasuwające się w tym zakresie wą [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 26 marca 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 7, pozycja: 43, Sygnatura: II AKr 71/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z zasadą swobodnej oceny dowodów - sąd orzekający rozstrzygając o winie bądź niewinności oskarżonych kieruje się własnym wewnętrznym przekonaniem, nie skrępowanym żadnymi ustawowymi regułami dowodowymi. Przekonanie to pozostaje tak długo pod ochroną art. 4 § 1 k.p.k. dopóki nie zostanie wykazane, iż Sąd I instancji oparł swoje przekonanie o winie oskarżonych bądź na okolicznościach nie ujawnionych w toku przewodu sądowego, bądź też ujawnionych w toku przewodu sądowego, ale ocenionych w s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 27 lutego 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 7, pozycja: 44, Sygnatura: II AKr 54/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Wątpliwości co do poczytalności oskarżonego zachodzić mogą wtedy, gdy oskarżony przebył chorobę psychiczną, uraz mózgu oraz inną chorobę prowadzącą z reguły do zmian w psychice, a także wtedy, gdy postępowanie i zachowanie oskarżonego odbiega, w sensie ujemnym, od rozwoju umysłowego, postępowania i zachowania się ludzi normalnych w sensie psychicznym.II. Nawet fakt przebywania w szpitalu psychiatrycznym nie może być uznany za stanowiący uzasadnione wątpliwości co do poczytalności oskarżonego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 lutego 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 7, pozycja: 45, Sygnatura: II AKr 47/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zakres badań psychiatrycznych w konkretnym wypadku zależny jest od spostrzeżeń biegłych, od wywiadu lekarskiego, od zaświadczeń lekarskich dotyczących uprzednich urazów czy hospitalizacji. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 kwietnia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 7, pozycja: 46, Sygnatura: II AKz 84/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W zaskarżonym postanowieniu rozpoznawanym w postępowaniu karnym zasądzono pełnomocnikowi - adwokatowi wynagrodzenie w granicach przewidzianych przepisami dotyczącymi przedmiotowej sprawy, zaś powoływanie się na naruszenie przepisów mających zastosowanie do ustalenia wysokości wynagrodzenia adwokata w sprawach cywilnych, jest nietrafne, skoro do takich spraw nie należą wnioski rozpoznawane na podstawie przepisów rozdziału 50 k.p.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 26 marca 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 7, pozycja: 47, Sygnatura: II AKz 79/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sformułowanie zawarte w art.1 ust. 1 ustawy z 23 lutego 1991 r. „czy czyn związany z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego nie może być interpretowany tylko przedmiotowo, wymaga także analizy strony podmiotowej, która może niejednokrotnie decydować o tym, czy dany czyn może być uznany za uzasadniający unieważnienie orzeczenia, czy też powodować oddalenie wniosku o unieważnienie orzeczenia, czy też powodować oddalenie wniosku o unieważnienie”. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 14 stycznia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 6, pozycja: 48, Sygnatura: II AKz 48/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Środki odwoławcze są niepodzielne i nie mogą być cofane częściowo.II. W sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, „sprawa będąca w toku” oznacza sprawę, w której złożono wniosek o odszkodowanie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 1 kwietnia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 9, pozycja: 49, Sygnatura: II AKz 108/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
....przy wielości przestępstw łączenie wszystkich czynów ujawnionych w jedno przestępstwo ciągłe staje się konieczne w każdym przypadku, gdy tylko okoliczności sprawy wykażą, że zachodzą przesłanki uzasadniające istnienie ścisłego związku pomiędzy tymi czynami (jednorodzajowość, podobieństwo sposobu działania i dobra chronionego prawem, krótki odstęp czasowy, z góry powzięty zamiar lub wykorzystanie tej samej sposobności).Przyjęcie tej konstrukcji nie jest więc zależne od woli prowadzącego postę [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 9, pozycja: 50, Sygnatura: II AKr 83/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z reguły przyjęcie zamiaru ewentualnego przez Sąd winno rzutować na wymiar kary, bowiem zamiar ewentualny oznacza z reguły mniejszy stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu, niż zamiar bezpośredni podjęty w podobnych warunkach [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, [139], 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU