STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 października 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 2, pozycja: 3, Sygnatura: III AUa 797/06
Data wprowadzenia do systemu: 29-02-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązek zapłaty składki we właściwej wysokości ciąży na płatniku składki i nie może on się z tego obowiązku zwolnić, powołując się na długotrwałość postępowania kontrolnego prowadzonego przez organ ubezpieczeniowy. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 21 października 2005 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w P. wymierzył Przedsiębiorstwu Projektowo–Montażowemu „AUTOMATYK”” Spółce z o.o. w likwidacji, za okres od dnia 1 marca 1999 r. do dnia 31 maja 1999 r. składki: [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 października 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 9, pozycja: 29, Sygnatura: VI ACa 264/06
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Informacje Polskiej Agencji Prasowej – mającej charakter publicznej agencji prasowej należy traktować jako przekazy obiektywne i w pełni wiarygodne, nie nakładające na pozwanego obowiązku weryfikacji prawdziwości otrzymanego przekazu. UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 17 listopada 2005 r., Sąd Okręgowy w W. oddalił powództwo Wojciecha P., skierowane przeciwko Telewizji Polskiej SA w W. Oddział w L., o zasądzenie kwoty 100 000 zł tytułem zadośćuczynienia za naruszenie przez TVP jego a [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 października 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 9, pozycja: 30, Sygnatura: I ACa 565/06
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W postępowaniu o wpis partii do ewidencji nie mają zastosowania przepisy k.p.c. dotyczące postępowania rejestrowego. O kwalifikacji do udziału w tym postępowaniu rozstrzyga art. 510 § 1 k.p.c. UZASADNIENIE W dniu 8 lutego 2006 r. została zgłoszona do ewidencji partii politycznych partia PSL „P.” Do wniosku został załączony statut partii, wykazy zawierające imiona, nazwiska, adresy zamieszkania i podpisy ponad 1 000 osób popierających zgłoszenie partii do ewidencji. Postan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 września 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 12, pozycja: 37, Sygnatura: I ACz 1245/06
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Konieczność zawieszenia postępowania na podstawie art. 174 § 1 pkt 4 k.p.c. zachodzi nie tylko wtedy, gdy ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego, lecz również wtedy, gdy ogłoszono upadłość z możliwością zawarcia układu, jeżeli upadły pozbawiony został prawa zarządu swoim majątkiem. UZASADNIENIE Zaskarżonym postanowieniem z dnia 3 lipca 2006 r., Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w W. oddalił wniosek powodów o zabezpieczenie powództwa oraz zawiesił postępowanie w sprawie na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 września 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 4, pozycja: 18, Sygnatura: II AKo 176/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy art. 34 § 1 i § 2 k.p.k. nie dają podstaw do zmiany właściwości miejscowej w oparciu o decyzje jednego z sądów równorzędnych, który właściwy jest miejscowo i rzeczowo do rozpoznania sprawy uprzednio rozłączonej (...). Do zmian właściwości miejscowej może w takiej sytuacji dojść w trybie art. 36 czy też art. 37 k.p.k. uprzednio rozłączonej. Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy w W., postanowieniem z dnia 21 sierpnia 2006 r., na podstawie art. 38 § 1 k.p.k., zwrócił się do Sądu Apelacyj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 września 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 4, pozycja: 19, Sygnatura: VI ACa 300/06
Data wprowadzenia do systemu: 03-06-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wniesienie powództwa o zapłatę kwoty z tytułu zwrotu przedmiotu pożyczki nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia o zwrot takiej samej kwoty na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. UZASADNIENIE Georges N. A. w dniu 17 czerwca 2004 r. wystąpił z pozwem przeciwko Dariuszowi K., wnosząc o zapłatę 20 000 USD z odsetkami należnymi od dnia 20 maja 1994 r., natomiast na rozprawie w dniu 3 lutego 2005 r. powód zmodyfikował powództwo w ten sposób, iż żądał wydania kwoty 20.000 U [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 5 września 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 4, pozycja: 19, Sygnatura: II AKz 289/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zapłata należy się adwokatowi (radcy prawnemu) od chwili rozpoczęcia reprezentowania klienta, dla którego został on wyznaczony, chyba że w oczywisty sposób zaniedbał obowiązków świadczenia pomocy wynikających z ustawy, a w szczególności nie porozumiał się z klientem, nie udzielił mu porady lub nie wyraził opinii, nie wystąpił przed sądem lub innym organem prowadzącym postępowanie. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu, w sprawie przeciwko Rafałowi S., skazanemu za przestępstwa z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 września 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 10, pozycja: 50, Sygnatura: II AKa 220/06
Data wprowadzenia do systemu: 03-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Aby stan silnego wzburzenia mógł skutkować kwalifikacją prawną z art. 148 § 4 k.k. musi on być usprawiedliwiony okolicznościami. Okoliczności te muszą mieć obiektywnie taki charakter, że jakkolwiek nie ekskulpują sprawcy zabójstwa, to jednak z punktu widzenia moralnego i społecznego mogą wywołać swego rodzaju zrozumienie dla zachowania sprawcy i uzasadniać znacznie mniejsze społeczne potępienie tego zachowania godzącego w najwyższe dla człowieka dobro. Z UZASADNIENIA Andrzej J. oskarż [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 31 sierpnia 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 7, pozycja: 21, Sygnatura: III AUa 395/06
Data wprowadzenia do systemu: 29-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Deklaracje w sprawie "podlegania" oraz w sprawie "ustania" ubezpieczenia społecznego rolników mają przy tym charakter rozstrzygnięć deklaratoryjnych. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2006 r., sprawy Henryka S., przeciwko Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałowi Regionalnemu w S., o ustanie ubezpieczenia społecznego rolników, na skutek apelacji organu rentowego, od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie VII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 31 sierpnia 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 9, pozycja: 32, Sygnatura: III AUa 403/06
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawodawca na czas opieki nad dzieckiem w miejsce stosunku pracy wprowadził odrębny tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w postaci zasiłku macierzyńskiego. Natomiast ze względu na przedmiot ubezpieczenia chorobowego, ochrony takich zdarzeń jak wypadki przy pracy i choroby zawodowe w czasie opieki nad dzieckiem podczas pobierania zasiłku macierzyńskiego, osoby te nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Sąd A [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, [140], 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU