STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 czerwca 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 4, pozycja: 7, Sygnatura: III AUa 440/14
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawo do świadczenia przedemerytalnego nie przysługuje w wypadku wykazania przez ubezpieczonego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych w wymiarze co najmniej 180 dni, przypadającego przed podjęciem zatrudnienia, które następnie ustało z przyczyn wymienionych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2014 r., sprawy z odwołania A. D., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 maja 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 6, pozycja: 11, Sygnatura: III APa 2/14
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pracownik nie ma interesu prawnego w ustaleniu, że dopuszczono się wobec niego naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu (art. 189 k.p.c. oraz art. 18[3a] § 5 pkt 2 k.p.), jeżeli może wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie określone w art. 18[3d] k.p. lub z roszczeniami o ochronę dóbr osobistych (art. 24 k.c. i art. 11[1] k.p.). Ochrona wynikająca z art. 18[3d] k.p. oraz art. 24 k.c. gwarantuje skutki prewencyjne i profilaktyczne w stosunku do pracodawcy, a także właściwe określenie, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 maja 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 4, pozycja: 8, Sygnatura: III AUa 414/13
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie odpowiada za odsetki za zwłokę z tytułu nieopłaconych składek oraz koszty egzekucyjne za okres sprzed wydania decyzji ustalającej jego odpowiedzialność jako osoby trzeciej. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2014 r., sprawy z odwołania K. Ś., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W., przy udziale zainteresowanych L. K., „E.” Spółki z o.o. w W., o ustalenie odpowiedzialności za skł [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III APa 3/14
Data wprowadzenia do systemu: 23-04-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W świetle art. 124 § 3 k.p., nawet poważne uchybienia organizacyjne zakładu pracy, pozostające w związku przyczynowym ze szkodą wyrządzoną przez pracownika materialnie odpowiedzialnego, nie uzasadniają jego całkowitej ekskulpacji – jeżeli pracownik ten nienależycie wykonywał swoje obowiązki i dopuszczał się zaniedbań pozostających w związku przyczynowym z powstaniem szkody. W takiej sytuacji może wchodzić w grę jedynie częściowe uwolnienie pracownika od odpowiedzialności materialnej. Są [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 31 marca 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 3, pozycja: 5, Sygnatura: III AUz 70/14
Data wprowadzenia do systemu: 13-10-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Możliwość występowania przez organizację pozarządową w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych musi wyraźnie wynikać z jej zadań statutowych. Ogólnikowe stwierdzenie zawarte w statucie: „reprezentowanie interesów poszkodowanych” nie spełnia tego warunku. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu sprawy z odwołania M. Ś., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B., o zwrot nienależnie opłaconych składek, w związku z zażaleniem organizacji pozarządowej „( [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 8 stycznia 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 4, pozycja: 14, Sygnatura: III AUa 691/13
Data wprowadzenia do systemu: 14-10-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli nie może być kwestionowana możliwość kilkakrotnego przechodzenia na emeryturę, a w treści art. 55 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227, z późn. zm.) brak zastrzeżenia, że wniosek o przejście na emeryturę w powszechnym wieku przez osoby objęte art. 27 ma być pierwszym wnioskiem o przejście na emeryturę (o nabycie statusu emeryta), przepis ten (art. 55 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 18 grudnia 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 8, pozycja: 24, Sygnatura: III APa 9/13
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Cywilnoprawna odpowiedzialność pracodawcy za skutki wypadku przy pracy ma charakter uzupełniający. Pracownik nie może dochodzić odszkodowania i renty uzupełniającej przed rozpoznaniem jego roszczeń o świadczenia przysługujące na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2013 r., na rozprawie, sprawy z powództwa A. N., przeciwko Syndykowi Mas [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 grudnia 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 4, pozycja: 13, Sygnatura: III AUa 731/13
Data wprowadzenia do systemu: 14-10-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykładnia celowościowa art. 74 ust. 2 ustawy z 1990 r. o Straży Granicznej wskazuje, że celem ustawodawcy było szczególne uhonorowanie tych funkcjonariuszy, którzy pełnili służbę w określonych rodzajach placówek granicznych. A zatem to szczególne uhonorowanie należy się niewątpliwie tym funkcjonariuszom, którzy faktycznie służbę tę pełnili, nie zaś pozostawali jedynie w służbie. Pełnienie służby jest bowiem związane z rzeczywistym wykonywaniem czynności służbowych, zgodnie z posiadanym zakresem [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 października 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 8, pozycja: 23, Sygnatura: III APa 4/13
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jest zdecydowana różnica pomiędzy pracą w szczególnych warunkach, wymienioną w wykazie A dziale XIV poz. 23 (prace funkcjonariuszy pożarnictwa) stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, a pracą w szczególnym charakterze funkcjonariusza pożarnictwa (§ 9 tego rozporządzenia). Obydwa rodzaje prac nie podlegają łączeniu przy ustalaniu prawa do emerytury [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 października 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 9, pozycja: 26, Sygnatura: II AUa 10/12
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców wyłączało z mocy prawa prowadzenie postępowania egzekucyjnego jedynie wobec należności (wraz z odsetkami) znanych na dzień 31 grudnia 2011 r. (art. 14 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 i pkt 3). Nie było zatem przeszkód do prowadzenia przez ZUS postępowania egzekucyjnego wobec innych – niż wskazan [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, [15], 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU