STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: V KK 426/14
Data wprowadzenia do systemu: 06-12-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Jak wynika z dyspozycji art. 69a § 1 k.k.s., warunkiem sine qua non poniesienia odpowiedzialności z tego przepisu jest naruszenie warunków zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, a więc warunków wskazanych w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 752, ze zm.). 2. Nie można przyjąć, że okazjonalnie dokonywane w sklepie, na życzenie klienta, czynności pocięcia liści tytoniu za pomocą niszczarki do papieru, mogą być traktowane jako „pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 marca 2015 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 11, pozycja: 88, Sygnatura: IV KK 382/14
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zgodnie z art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. z 2012 r., poz. 576, ze zm.), noszenie broni w rozumieniu ustawy oznacza każdy sposób przemieszczania załadowanej broni przez osobę posiadającą broń. Wynika z tego, że przemieszczanie broni nienaładowanej, tym bardziej samej amunicji, czyli nabojów przeznaczonych do strzelania z broni palnej (art. 4 ust. 3 ustawy), jest dopuszczalne, ale obwarowane wymogami prawidłowego zabezpieczenia, określonymi w aktach wykona [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 10, pozycja: 79, Sygnatura: III CSK 149/14
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy rozpoznawaniu wniosku o ubezwłasnowolnienie sąd cywilny nie może opierać się wyłącznie na opinii biegłych, wydanej w procesie karnym przeciwko osobie, której dotyczy wniosek. Sąd Najwyższy, w sprawie przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej, z wniosku W. S., przy uczestnictwie T. S. o ubezwłasnowolnienie, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 30 stycznia 2015 r., skargi kasacyjnej wnioskodawcy, od postanowienia Sądu Apelacyjnego z dnia 18 grudnia 2013 r., uchyla [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2015 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 10, pozycja: 76, Sygnatura: I KZP 24/14
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przepis art. 286 § l k.k. nie zawiera ograniczenia przewidzianego nim skutku oszustwa jedynie do „niekorzystnego rozporządzenia mieniem” wykonanego „w celu godziwym”, czy ogólniej – do „rozporządzenia niekorzystnego” i „godziwego”. 2. Dobrem prawnym chronionym przepisem art. 230 § 1 k.k. jest działalność określonych instytucji publicznych, związana z ich prawidłowym, budzącym autorytet i zaufanie obywateli, bezinteresownym funkcjonowaniem [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 stycznia 2015 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 9, pozycja: 70, Sygnatura: II KK 336/14
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przewidziany w art. 121 § 3 k.w. środek karny obowiązku naprawienia szkody w postaci zapłaty równowartości wyłudzonego świadczenia w odniesieniu do przewozu środkiem komunikacji, nie może być bowiem orzeczony w przypadku skazania obwinionego za wyłudzenie takiego przewozu od przedsiębiorcy dysponującego taryfową reakcją represyjną. Kodeks wykroczeń nie przewiduje zaś, w żadnym przepisie szczególnym, obligatoryjnego lub fakultatywnego orzeczenia obowiązku zapłaty równowartości wyłudzonego mienia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2015 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 6, pozycja: 43, Sygnatura: IV CSK 225/14
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowa licencyjna na wzór wspólnotowy nie musi określać zakresu terytorialnego jej stosowania. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Meble „V.” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki jawnej w J. (poprzednio „V.–I.” Spółki Akcyjnej w J.) i „P. V.” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej w C. (poprzednio „V.–I.” Spółki Akcyjnej – P. Spółki komandytowej w C.), przeciwko D. N., następcy prawnemu C. N., o z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 2015 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 3, pozycja: 16, Sygnatura: II CZ 76/14
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienie co do przybicia na rzecz licytanta (art. 987 i n. k.p.c.) – usytuowane w części trzeciej Kodeksu postępowania cywilnego – objęte jest regulacją z art. 767[4] § 3 k.p.c. Z tego względu skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, jako niedopuszczalna, podlegała odrzuceniu. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku wierzycieli: Banku (…) Spółki Akcyjnej z siedzibą w P. obecnie (…) – Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w P., S.–C. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 2015 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 6, pozycja: 42, Sygnatura: II CSK 85/14
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W przypadku spółek partnerskiej, komandytowej i komandytowo–akcyjnej, zważywszy, że dla tych spółek ustawodawca przewidział formę aktu notarialnego, postępowanie w przedmiocie przeniesienia własności nieruchomości na spółkę przebiega bez komplikacji. Stosując w tym zakresie, zgodnie z art. 2 k.s.h., przepisy art. 155–158 k.c. należy dojść do wniosku, że umowy takich spółek zawierające zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości wywołują – zgodnie z art. 155 k.c. &# [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 7, pozycja: 51, Sygnatura: III CZP 101/14
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 138 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) jest podstawą złożenia przez organ podatkowy wniosku o ustanowienie kuratora na mocy art. 42 § 1 k.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Skarbu Państwa – naczelnika Urzędu Celnego w K., przy uczestnictwie „D.” sp. z o.o. w G., o ustanowienie kuratora, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 5 grudnia 2014 r., zagadnienia prawnego pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 4, pozycja: 24, Sygnatura: II KK 138/14
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Za „podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego” w ujęciu art. 272 k.k., może być uznane takie zachowanie sprawcy, który współdziałając z innymi osobami jako osoba podstawiona w charakterze tzw. „słupa”, pozoruje zgodność z rzeczywistością okoliczności istotnych dla zarejestrowania w wydziale komunikacji pojazdu, a następnie wyłudza w ten sposób poświadczenie nieprawdy w postaci uzyskania dowodu rejestracji takiego pojazdu, posługując się kłamliwymi oświa [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, [15], 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU