STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 stycznia 2012 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 12, pozycja: 76, Sygnatura: II OSK 2151/10
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prowadzenie działalności gospodarczej w dużym rozmiarze, osobiste zajmowanie się zaopatrzeniem, przewożeniem gotówki, dokonywanie wypłat pracownikom i kontrahentom, osiąganie znacznych dochodów z tej działalności i posiadanie znacznego majątku, nie świadczą jeszcze o ponadprzeciętnym zagrożeniu życia lub zdrowia, które uzasadniają przyznanie prawa do broni palnej. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2012 r., na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej, sprawy ze sk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 stycznia 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 2, pozycja: 2, Sygnatura: II OSK 615/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Od osoby sporządzającej raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymaga się tylko wskazania nazwiska, nie zaś innych kryteriów czy to pod względem fachowości, czy braku powiązań z wnioskodawcą. Autor raportu, aby go sporządzić, musi posiadać wiedzę specjalistyczną z dziedziny, z którą planowane przedsięwzięcie się wiąże. Nie oznacza to jednak, że musi być biegłym w rozumieniu przepisów k.p.a. Raportu nie można utożsamiać z opinią biegłego w rozumieniu art. 84 § 1 k.p.a., a do osob [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 grudnia 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 10, pozycja: 65, Sygnatura: II FZ 447/11
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Chwilą wniesienia pisma procesowego drogą elektroniczną, jakkolwiek obarczonego brakiem formalnym określonym w art. 46 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270, ze zm.), jednakże wskazującego na zachowanie terminu z art. 194 § 2 ww. ustawy, będzie moment rzeczywistego przesłania poczty elektronicznej, który zostanie odzwierciedlony u odbiorcy wiadomości w odpowiednim programie pocztowym. Informacja o potwierd [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 grudnia 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 9, pozycja: 56, Sygnatura: II FPS 2/11
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odsetki oraz inne wydatki związane z kredytem zaciągniętym przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na wypłatę dywidendy należnej jej udziałowcom, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654, ze zm.), nie są kosztem uzyskania przychodów tej spółki. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w Izbie Finansowej, na posiedzeniu jawnym w dniu 12 grudnia 2011 r., z udziałem prokuratora Prokuratury Generalne [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 października 2011 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 10, pozycja: 50, Sygnatura: I OSK 1742/10
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W przypadku straży gminnej zasady przetwarzania danych osobowych określa art. 10a cyt. ustawy o strażach gminnych (Dz.U. nr 123, poz. 779, z późn. zm.). Zgodnie z ust. 1 tego przepisu, straż w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, z wyłączeniem danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałog [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 4 października 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 4, pozycja: 20, Sygnatura: II SAB/Bk 40/11
Data wprowadzenia do systemu: 13-06-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Autorowi projektu budowlanego nie przysługuje statut strony w postępowaniu o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci cieplnej, o którym mowa w art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287, ze zm.). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w Wydziale II, na rozprawie w dniu 20 września 2011 r., sprawy ze skargi A. F., na bezczynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie uzgodnie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 września 2011 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 10, pozycja: 51, Sygnatura: II OSK 1382/10
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku stwierdzenia którejkolwiek przesłanki wskazanej w art. 15 ust. 1 pkt 2–6 ustawy z 1999 r. o broni i amunicji, właściwy organ zobowiązany jest do cofnięcia pozwolenia na broń. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 22 września 2011 r., na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej, sprawy ze skargi kasacyjnej M. M., od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 marca 2010 r., sygn. akt II SA/Wa 1660/09, w sprawie ze skargi M. M., na decyzję K [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 września 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: II FSK 497/10
Data wprowadzenia do systemu: 13-06-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Systemowe odczytanie art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270, ze zm.) oraz art. 14b–14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60, ze zm.) prowadzi do wniosku, że sądy administracyjne kontrolując prawidłowość indywidualnych interpretacji prawa podatkowego nie mogą wykroczyć poza granice danej sprawy, które wyznaczają: (a) stan faktyczny przedstawion [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: I SA/Łd 336/11
Data wprowadzenia do systemu: 13-06-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro nie może mieć zastosowania art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2007 r. nr 68, poz. 450, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w latach 2007 i 2008, to pożyczka udzielona skarżącej spółce przez jej udziałowca nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Dnia 26 sierpnia 2011 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział I, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 26 sierpnia 2011 r., sprawy ze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 1 lipca 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 4, pozycja: 19, Sygnatura: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 1 lipca 2011 r.
Data wprowadzenia do systemu: 13-06-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przedmiotem postępowania naprawczego prowadzonego w trybie art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), w stosunku do obiektu budowlanego wybudowanego na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, która to decyzja została wyeliminowana z obrotu prawnego po zakończeniu budowy tego obiektu, winien być obiekt o parametrach, cechach i funkcji aktualnych w dacie zakończenia tego postępowania. 2. Wydanie decyzji z art. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, [15], 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU