STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 10, pozycja: 7, Sygnatura: III SPP 30/06
Data wprowadzenia do systemu: 19-11-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Czesław Paweł Kłak Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 2006 r. III SPP 30/06[1] Orzeczenie w przedmiocie skargi na przewlekłość postępowania staje się zbędne po uprawomocnieniu się wyroku kończącego postępowanie w sprawie. Sąd Najwyższy wyraził zaprezentowaną tezę na gruncie następującego stanu faktycznego. Romuald K. złożył w dniu 29 kwietnia 2006 r. przez swego pełnomocnika skargę, w której - na podstawie art. 2 ust. 1 w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z d [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 lipca 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: VI ACa 46/06
Data wprowadzenia do systemu: 29-02-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązek nałożony w art. 8 ust. 7 Konwencji TIR na właściwe władze oznacza, że organy administracji publicznej nie muszą w każdym przypadku wyczerpać drogę środków przymusu państwowego, ale powinny w zależności od konkretnego przypadku zastosować adekwatne do sytuacji środki zmierzające do uzyskania zapłaty od bezpośrednio zobowiązanego. UZASADNIENIE Skarb Państwa – Izba Celna w K., reprezentowany przez Dyrektora Izby Celnej, wnosił o zasądzenie od Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 lipca 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 4, pozycja: 20, Sygnatura: VI ACa 1537/05
Data wprowadzenia do systemu: 03-06-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyrok prawomocny ma ten skutek, że prekluduje cały materiał, który przy rozpoznaniu sprawy wchodzi w zakres podstawy faktycznej żądania pozwu, mimo, że w toku postępowania nie został przez strony przedstawiony. UZASADNIENIE Powodowie - Tomasz S. i Szymon W. ostatecznie wnieśli o: zobowiązanie pozwanych "P." Spółki z o.o. w W. i Macieja Ł. do usunięcia ze stron internetowych gazety "R." artykułu "Wojewoda w sieci" oraz listu od autorów do tego artykułu; zobowiązanie pozwanych do przeka [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 18 lipca 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 8, pozycja: 15, Sygnatura: III AUa 1553/05
Data wprowadzenia do systemu: 14-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie ma podstaw do odmowy zastosowania art. 57b ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz. 1673 z późn. zm.) w przypadku udowodnionego związku między zajściem wypadku a spożyciem przez poszkodowanego alkoholu lub innych środków odurzających. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2006 r., apelacji pozwanego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S., od wyroku Sądu Okręgoweg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

GLOSA do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 18 lipca 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 10, pozycja: 10, Sygnatura: III AUa 1553/05
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Anna Musiała GLOSA do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 18 lipca 2006 r., sygn. akt III AUa 1553/05[a] Teza glosowanego wyroku ma następujące brzmienie: Nie ma podstaw do odmowy zastosowania art. 57b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jedn. tekst Dz.U. nr 39 z 2004 r., poz. 353 ze zm.) w przypadku udowodnionego związku między zajściem wypadku a spożyciem przez poszkodowanego alkoholu lub innych środków odurzających. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13 lipca 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 12, pozycja: 64, Sygnatura: II AKa 163/06
Data wprowadzenia do systemu: 06-02-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro cechą konstytutywną współsprawstwa jest "wspólne wykonanie czynu" przez co najmniej dwie osoby, to warunek ten spełnia dopiero zachowanie będące realizacją znamion czynu, a nie zachowanie, które taką realizację jedynie ułatwia czy umożliwia. Jest tak tym bardziej, że w przypadku przestępstw materialnych, odpowiedzialność za współsprawstwo takiego przestępstwa opierać się musi na wykazaniu, że spełnione zostały kryteria obiektywnego przypisania skutku w stosunku do każdego współdziałając [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13 lipca 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 12, pozycja: 63, Sygnatura: II AKa 163/06
Data wprowadzenia do systemu: 06-02-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro cechą konstytutywną współsprawstwa jest "wspólne wykonanie czynu" przez co najmniej dwie osoby, to warunek ten spełnia dopiero zachowanie będące realizacją znamion czynu, a nie zachowanie, które taką realizację jedynie ułatwia czy umożliwia. Jest tak tym bardziej, że w przypadku przestępstw materialnych, odpowiedzialność za współsprawstwo takiego przestępstwa opierać się musi na wykazaniu, że spełnione zostały kryteria obiektywnego przypisania skutku w stosunku do każdego współdziałając [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 lipca 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: I ACa 145/06
Data wprowadzenia do systemu: 29-02-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Złożenie oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy najmu i realizacja roszczenia o zwrot przedmiotu najmu są czynnościami z zakresu gospodarowania powierzonym mieniem i w tym zakresie jednostkę organizacyjną jaką jest sąd reprezentuje jej kierownik – to jest prezes sądu (art. 22 § 1 ust. 1 u.s.p.) a nie dyrektor. UZASADNIENIE W pozwie z dnia 30 września 2004 r., skierowanym przeciwko „A.” spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W., Skarb Państwa reprezentowany pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 11 lipca 2006 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: II AKa 256/05
Data wprowadzenia do systemu: 11-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Sama zasada ignorantia iuris nocet, czy nawet mylne zinterpretowanie odpowiedniego przepisu, nie mogą stanowić wyłącznej przyczyny oddalenia wniosku o odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie. 2. Kryteria nadmierności przekroczenia terminu muszą być ustalone w praktyce orzeczniczej, w zależności od konkretnej sytuacji w danej sprawie, nie da się bowiem przyjąć jednej, jedynie słusznej poprawki. 3. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wnioskodawca dochodził ewentualnych roszczeń odszkodowawczy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 lipca 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: I ACa 143/06
Data wprowadzenia do systemu: 29-02-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oceniając czy oświadczenie woli złożone przez Skarb Państwa reprezentowany przez właściwą państwową jednostkę organizacyjną było dotknięte wadą z art. 84 k.c. należy badać świadomość osób wchodzących w skład organów tej konkretnej jednostki. UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 24 października 2005 r., wydanym w sprawie z powództwa „K. I.” Spółki z o.o. w W., skierowanego przeciwko Skarbowi Państwa – Naczelnikowi Urzędu Skarbowego W. M., o zapłatę czynszu w kwocie 442 3 [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, [142], 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU