STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 9 września 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: II AKz 304/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Termin do wniesienia rewizji przez obrońcę oskarżonego od wyroku sądu wojewódzkiego, gdy odpis tego wyroku z uzasadnieniem najpierw doręczono obrońcy, a dopiero później oskarżonemu, liczy się od daty późniejszego doręczenia wyroku z uzasadnieniem oskarżonemu (art. 393 § 1 k.p.k. w zw. z art. 394 § 1 k.p.k.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 2, pozycja: 6, Sygnatura: II AKr 181/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dzieciobójstwo (art. 149 k.k.) może być popełnione z zamiarem bezpośrednim, jak i ewentualnym. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 11 czerwca 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: II AKr 144/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kara grożąca za zabójstwo z afektu charakteryzuje się szeroką rozpiętością (od jednego roku pozbawienia wolności do lat dziesięciu). O kwalifikacji czynu decyduje ustalenie, że sprawca działał pod wpływem afektu usprawiedliwionego okolicznościami. Natomiast o wyborze konkretnej kary, mieszczącej się w granicach ustawowego zagrożenia - ocena całokształtu okoliczności przestępstwa. W tym całokształcie okoliczności nie mieści się już jednak afekt. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 11 czerwca 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: II AKr 156/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rażąca niewspółmierność kary - o jakiej mowa w art. 387 pkt 4 k.p.k. - może zajść tylko wówczas, gdy na podstawie ujawnionych okoliczności, które powinny mieć zasadniczy wpływ na wymiar kary można by przyjąć, że zachodziłaby wyraźna różnica pomiędzy karą wymierzoną w I instancji, a karą, która byłaby prawidłową w świetle dyrektyw art. 50 k.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 11 czerwca 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: II AKr 157/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obraza prawa materialnego oznacza bądź nie postąpienie przez Sąd zgodnie z ustawowym nakazem, bądź też postąpienie wbrew wyrażonemu ustawowemu nakazowi. Obrazy takiej nie stanowi zaś nieskorzystanie przez Sąd z przysługującej mu możliwości określonego postępowania. Wobec tego, że art. 57 § 1 k.k. przewiduje tylko możliwość zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia, przeto nieskorzystanie przez Sąd z takiej możliwości, może stać się albo przedmiotem zarzutu błędu w ustaleniach faktycznych jeśli Sąd [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 czerwca 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: II AKz 70/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niesłuszny jest pogląd Sądu Wojewódzkiego, że przepis art. 65 § 1 pkt 2 k.p.k. uprawnia do przymusu bezpośredniego wobec oskarżonego, który odmawia współpracy z biegłymi przy badaniach psychiatrycznych. Odmowa poddania się badaniom psychiatrycznym przez oskarżonego nie może stanowić również przesłanki umieszczania go na obserwacji. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: II AKz 138/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Życie ludzkie jest wartością najwyższą, stąd też pozbawienie życia człowieka, nawet w czasach walki o zachowanie niepodległego bytu Państwa Polskiego, jaka toczyła się na ziemiach polskich w latach 1945-46, prowadzonej przez podziemne organizacje zbrojne sprzeciwiając się wprowadzeniu systemu komunistycznego i zależności politycznej od obcego mocarstwa tj. ZSRR, tylko w wyjątkowych okolicznościach może być usprawiedliwione ochroną innych dóbr. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 16 września 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 3, pozycja: 12, Sygnatura: II AKz 314/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeśli wyłączenie przewidziane w trybie art. 24 § 3 k.p.k. poprzedzone zostało wydaniem postanowienia o przedstawieniu zarzutów (art. 269 k.p.k.), to tym samym osoba mająca już status podejrzanego nie może być w znaczeniu procesowym traktowana jako "nie pociągnięta do odpowiedzialności karnej", i z tej przyczyny nie jest dopuszczalny zwrot sprawy w odniesieniu do tej osoby oskarżycielowi publicznemu w trybie art. 344 § 2 k.p.k. mający zastosowanie jedynie dla osób nie objętych ściganiem karnym. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 12 listopada 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 3, pozycja: 13, Sygnatura: II AKr 208/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Norma art. 42 § 1 k.k., urzeczywistniona w wyroku w formie kary dodatkowej, winna zawierać zakaz zajmowania konkretnego stanowiska, oznaczonego ściśle przez pełnioną funkcję lub pozycję, sprawowaną dotychczas w danej instytucji, zakładzie czy organizacji lub zakaz zajmowania stanowisk w oznaczonej dziedzinie życia państwowego lub społecznego, ujętą w konkretną i wyodrębnioną grupę znamienną analogicznymi atrybutami, umożliwiających dokonywanie podobnych nadużyć, jakie miały miejsce z związku z p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 19 listopada 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 3, pozycja: 14, Sygnatura: II AKr 305/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podstawą orzeczenia nawiązek z art. 59 "a" pkt 1 i 2 k.k. jest skazanie za umyślne przestępstwo z art. XXI kodeksu karnego, jak i za wszelkie inne umyślne przestępstwa, których skutkiem jest śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia. Skoro za tego rodzaju umyślne przestępstwo oskarżony nie został skazany, a jedynie za przestępstwo nieumyślne z art. 156 § 3 k.k., to orzeczenie nawiązek od oskarżonego na cel społeczny związany z ochroną zdrowia nastąpiło z ewidentną obrazą prawa materialnego. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, [142], 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU