STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 października 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 3, pozycja: 15, Sygnatura: II AKr 312/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uznać należy, że przypisanie oskarżonym działania w ramach art. 184 § 1 k.k. było zupełnym nieporozumieniem. O tym bowiem, czy pokrzywdzony pozostawał z oskarżonymi w stosunku zależności decyduje prawo (np. ustanowienie opieki, umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej) lub umową (np. między pracodawcą a pracownikiem). Czasami stosunek tego rodzaju może wynikać z sytuacji faktycznej, stwarzającej dla sprawcy sposobność znęcania się, przy wykorzystaniu nad ofiarą przewagi, jaką daje mu łącząca i [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 16 czerwca 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 4, pozycja: 16, Sygnatura: II AKr 168/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nie każda groźba użycia przemocy jest jednocześnie groźbą natychmiastowego użycia “gwałtu na osobie” w rozumieniu art. 210 § 1 k.k., może być bowiem także znamieniem przestępstwa kradzieży popełnionej w sposób szczególnie zuchwały.2. Użycie przemocy lub groźby w postaci jedynie naruszenia nietykalności cielesnej świadczy jedynie o zastosowaniu przez sprawcę takiej postaci przemocy, która nie stanowi niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia i dlatego nie jest “gwałtem na osob [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 maja 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 4, pozycja: 17, Sygnatura: II AKr 132/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Broń gazową, którą oskarżony posiadał bez zezwolenia nie jest bronią palną, a ładunki do niej, które oskarżony również posiadał, nie są amunicją do broni palnej. Nie może więc mieć zastosowania do czynu przypisanego oskarżonemu przepis art. 286 k.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 16 czerwca 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 4, pozycja: 18, Sygnatura: II AKz 161/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podstawe do wydania orzeczenia o zastosowaniu środka zabezpieczającego w trybie art. 99 k.k. stanowi z jednej strony nie budzące wątpliwości ustalenie, że sprawca dopuścił się czynu zabronionego w stanie niepoczytalności określonej w art. 25 § 1 k.k., a z drugiej strony istnienia groźby poważnego niebezpieczeństwa dla porządku prawnego, która wiąże się z pozostawieniem sprawcy na wolności. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 maja 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 4, pozycja: 19, Sygnatura: II AKo 51/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jakkolwiek sąd mający rozstrzygnąć w przedmiocie środka zabezpieczającego nie jest zobowiązany przeprowadzić na posiedzeniu postępowanie dowodowe w zakresie dowodów zebranych przez prokuratora w toku śledztwa (chociaż, jeżeli uzna to za konieczne może tak postąpić stosownie do treści art. 89 k.p.k.), to jednak musi dokonać oceny tych dowodów i na tej podstawie ustalić, czy osoba, co do której prokurator wystąpił z wnioskiem o zastosowanie środka zabezpieczającego jest rzeczywiście sprawcą czynu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 15 stycznia 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 4, pozycja: 20, Sygnatura: II AKz 10/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak pełnego sprawdzenia obrony podejrzanego w toku śledztwa stanowi istotny brak postępowania przygotowawczego w rozumieniu art. 299 § 1 pkt 2 k.p.k.Z kolei znaczne trudności usunięcia istotnych braków postępowania przygotowawczego w rozumieniu powyższego przepisu zachodzą w szczególności wówczas, gdy potrzeba usunięcia tych braków naruszałaby zasadę koncentracji materiału dowodowego i przewidywałaby przerwę w rozprawie lub konieczność jej odroczenia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 29 września 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 4, pozycja: 21, Sygnatura: II AKz 223/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postępowanie wykonawcze związane z realizacją należności cywilno-prawnej, jaka jest niewątpliwie odszkodowanie pieniężne orzeczone w trybie art. 363 § 1 k.p.k., a zwłaszcza związane z ponownym wydaniem tytułu wykonawczego zamiast utraconego - wobec braku stosownych przepisów w kodeksie postępowania karnego i kodeksie karnym wykonawczym, musi toczyć się według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 maja 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 5, pozycja: 22, Sygnatura: II AKr 99/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Działanie sprawcy, który dokonuje rozboju, zabiera innej osobie mienie ruchome, wśród którego znajduje się dokument stwierdzający tożsamość tej osoby, podlega kumulatywnej kwalifikacji z art. 210 § 1 lub 2 k.k. w zbiegu z art. 54 § 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. Nr 32 z 1984 r., poz. 174, ale tylko wówczas, gdy zostanie ustalony zamiar działania sprawcy obejmujący łącznie zabór mienia i dokumentu w celu przywłaszczenia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 21 maja 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 5, pozycja: 23, Sygnatura: II AKr 129/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla przypisania sprawcy przestępstwa określonego w art. 204 § 2 k.k. obojętne jest, kto w następstwie przywłaszczenia mienia korzysta z niego. Cel, w jakim mienie zostało powierzone, jest dla istoty przestępstwa określonego w art. 204 k.k. obojętny. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 10 września 1992 r

Rocznik: 1993, miesiąc: 5, pozycja: 24, Sygnatura: II AKz 251/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zaniedbanie lub niewłaściwe wykonanie obowiązków przez obrońcę nie może szkodzić oskarżonemu wówczas, gdy ten jako właściwa strona w procesie żadnej winy w niedopełnieniu obowiązków przez obrońcę nie ponosi. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, [143], 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU