STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 30 maja 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 3, pozycja: 14, Sygnatura: II AKa 84/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zadośćuczynienie jest należne wyłącznie osobie represjonowanej, zaś sam fakt, że spadkobiercy mogą go dochodzić pozostaje bez wpływu na ustalenia jego wysokości. 2. Roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę nie musi pozostawać w związku z wykonaniem kary, lecz może być następstwem faktów wynikłych z wydania takiego orzeczenia (represjonującego osobę za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, albo z powodu takiej działalności, jak również za opór przeciwko kolekty [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 30 maja 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 7, pozycja: 13, Sygnatura: III APz 8/06
Data wprowadzenia do systemu: 02-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Restytucja stosunku pracy może zaś nastąpić tylko wówczas, gdy członek spółdzielni domaga się nie tylko uchylenia uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu, lecz także przywrócenia do pracy. Powyższe roszczenia przysługują mu jedynie w razie naruszenia przez spółdzielnię art. 193-195 Prawa spółdzielczego. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2006 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy z powództwa Iwonny N., przeciwko Lekarskiej Specjalistycznej Spółdzielni Pracy "Lekarz" [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 maja 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 6, pozycja: 15, Sygnatura: III AUa 142/05
Data wprowadzenia do systemu: 29-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Częściowo niezdolna do pracy jest osoba, która z powodu naruszenia sprawności organizmu (w przypadku ubezpieczonego w związku z chorobą zawodową) w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji i nie rokuje jej odzyskania po przekwalifikowaniu. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2006 r., sprawy z odwołania Henryka U., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w Ch., o rentę z tytułu niezdolności do pracy w z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 maja 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 12, pozycja: 40, Sygnatura: III AUa 418/06
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wydanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (na wniosek płatnika składki) zaświadczenia o niezaleganiu należności składkowych, nie może stanowić podstawy do uwolnienia się od obowiązku zapłacenia zaległej składki, jeżeli w wyniku kontroli okaże się, że zaległość składkowa istniała także w okresie wskazanym w zaświadczeniu. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 23 czerwca 2005 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w W. stwierdził, że A. K. jest dłużnikiem z tytułu nieopłaconych składek [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 11, pozycja: 59, Sygnatura: II AKa 64/06
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, ustawodawca przyznał prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia osobie, wobec której stwierdzono nieważność orzeczenia skazującego ją za działalność niepodległościową, i tylko za te szkody i krzywdy, które wynikły z wydania takiego orzeczenia. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2006 r., s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 12, pozycja: 60, Sygnatura: II AKa 129/06
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Potwierdzenie przez oskarżonego w toku przesłuchania przed organem powołanym do ścigania przestępstw wiedzy tegoż organu o popełnionych przez niego czynach, których opis został zawarty w treści postanowienia o przedstawieniu zarzutów, nie stanowi "ujawnienia informacji", o których mowa w art. 60 § 3 k.k. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2006 r., sprawy Dariusza G., oskarżonego z art. 59 ust. 1, art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 23 maja 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: II AKz 274/06
Data wprowadzenia do systemu: 15-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro sąd ma stać na straży spełnienia gwarancyjnej funkcji ograniczenia dostępu do informacji objętych tajemnicą bankową, jego rola nie może zostać sprowadzona do ocen wyłącznie formalnych. Zadaniem prokuratora, wnioskującego na podstawie art. 106b Prawa bankowego o uchylenie przez sąd okręgowy tajemnicy bankowej, jest każdorazowo przekonanie sądu w oparciu o fakty, że udostępnienie tych informacji jest rzeczywiście konieczne, a ich brak w istotny sposób komplikowałby dotarcie do prawdy lub [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 8, pozycja: 47, Sygnatura: II AKz 234/06
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wskazanie we wniosku o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku, niepochodzącym od oskarżonego, że dotyczy on osoby, która wyrokiem tym w ogóle nie jest objęta (art. 422 § 1 zdanie ostatnie k.p.k.), jest bezprzedmiotowe i nie może wykluczać skuteczności wniosku (w sensie uprawnienia do wniesienia apelacji) wobec oskarżonego, w którego sprawie wyrokowano wyłącznie, jeżeli z dalszych cech wniosku (data wyroku, sygn. akt), wynika bezspornie, że chodzi o uzasadnienie tego właśnie wyroku. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 17 maja 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 12, pozycja: 64, Sygnatura: II AKa 89/06
Data wprowadzenia do systemu: 06-02-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla ustalenia działania zakazu pogarszania sytuacji oskarżonego (art. 443 k.p.k.) nie ma znaczenia zwrot sprawy do postępowania przygotowawczego, albowiem przepis ten w sferze semantycznej nie ogranicza tego zakazu do postępowania sądowego, a przyjęcie przeciwnej tezy prowadziłoby do możliwości obchodzenia tego zakazu; takie rozumienie zakresu działania tego zakazu niweczyłoby istotną rolę gwarancyjną przepisu (por. co do postępowania przygotowawczego). Sąd Apelacyjny w Lublinie, po ro [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 maja 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 2, pozycja: 4, Sygnatura: III AUa 356/06
Data wprowadzenia do systemu: 15-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawie zwrotu nienależnie opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne (w przypadku stwierdzenia nieważności zawartej umowy o pracę) obowiązują zasady wynikające z przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137 z 1998 r., poz. 887 z późn. zm.), a nie przepisy Kodeksu cywilnego. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 7 kwietnia 2004 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. stwierdził, że J. P. nie podlegał [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, [145], 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU