STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 11 października 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 8, pozycja: 96, Sygnatura: I SA/Bk 195/05
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
To właśnie na podstawie danych wynikających z deklaracji PIT-6 o planowanej produkcji, organ podatkowy ma kompetencje do wydania, podatnikom osiągającym dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, decyzji ustalających wysokość miesięcznych zaliczek, od dochodu ustalonego na podstawie norm szacunkowych dochodów w oparciu o postanowienia przywołanego art. 21 § 5 ustawy - Ordynacja podatkowa. Ponieważ ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie reguluje sposobu ustalania zaliczek z dzi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 października 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 10, pozycja: 109, Sygnatura: III KK 270/05
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeśli kasację od prawomocnego wyroku, wydanego w sprawie o przestępstwo skarbowe, wnosi interwenient, roszczący sobie prawo do przedmiotu, co do którego orzeczono przepadek, to kontrola dopuszczalności kasacji powinna uwzględniać także warunki określone w art. 523 § 2 i § 3 k.p.k. Niezbędne jest zatem ustalenie kierunku zaskarżenia w odniesieniu do sytuacji procesowej oskarżonego, z dostrzeżeniem korzyści bądź dolegliwości, które może spowodować dla niego uwzględnienie zarzutów kasacji. To za [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 10 października 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 8, pozycja: 101, Sygnatura: I ACa 289/05
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustanowienie hipoteki bez koniecznej uchwały zgromadzenia wspólników, o której mowa w art. 230 k.s.h., nie jest czynnością nieważną, o ile w okresie dwumiesięcznym, przewidzianym w art. 17 § 2 k.s.h., nastąpi jej konwalidacja poprzez dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego uchwały o podwyższeniu kapitału, w świetle której wymagana w art. 230 k.s.h. uchwała stała się zbyteczna. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 20 września 2005 r., na rozprawie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 3, pozycja: 36, Sygnatura: III CZP 83/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Roszczenie zakładu ubezpieczeń przeciwko kierującemu pojazdem mechanicznym, oparte na podstawie § 33 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1992 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów (Dz.U. nr 96, poz. 475 ze zm.), ulega przedawnieniu w terminie wskazanym w art. 118 in fine k.c. Sąd Najwyższy, sprawie z powództwa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 października 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 12, pozycja: 136, Sygnatura: I CK 162/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-01-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Postanowienie regulaminu rachunków bankowych, stwierdzające, że umowa rachunku bankowego zostanie zawarta po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez bank i podpisaniu umowy przez bank, pomimo że została już podpisana przez obie strony i z jej treści wynika fakt jej zawarcia, stanowi niedozwoloną klauzulę umowną. 2. Za niedozwolony należy uznać wzorzec umowy rachunku bankowego, który po jej podpisaniu pozwala bankowi na sprawdzanie sytuacji finansowej klienta, w tym na zasięganie informacji [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 października 2005 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 2, pozycja: 16, Sygnatura: VI ACa 1146/04
Data wprowadzenia do systemu: 19-04-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Elżbieta Modzelewska-Wąchal 16-2-2008 Zbieżność daty wprowadzenia przez konkurentów podwyżki cen, podobny poziom cen oraz okoliczności podejmowania decyzji o wprowadzeniu podwyżki stwarza domniemanie faktyczne, że doszło do zawarcia przez nich porozumienia ograniczającego konkurencję. Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 21 września 2005 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Agri Maszewo Sp. z o.o. w M., Lesaffre Bio Corporation Sp. z o.o. w W., Drożdż [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 9, pozycja: 102, Sygnatura: I PZP 2/05
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pracodawca nie ma interesu prawnego w ustaleniu na podstawie art. 189 k.p.c. przez sąd powszechny istnienia stosunku pracy zakwestionowanego przez organ podatkowy. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa „Moskito” Spółki z o.o. z siedzibą w Ł. G., przeciwko Skarbowi Państwa – Izbie Skarbowej w K. i Irenie H., o ustalenie, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 28 września 2005 r., zagadnienia prawnego, przedstawione [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 27 września 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 4, pozycja: 45, Sygnatura: XXX 5220/05
Data wprowadzenia do systemu: 01-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro w obecnym stanie prawnym brakuje ustawowych regulacji umożliwiających prowadzenie przez gminę działalności w zakresie usług hotelarskich, zaciąganie zobowiązań związanych z taką działalnością, powodujące konieczność wydatkowania środków na spłatę tych zobowiązań, jest sprzeczne z art. 111 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którymi wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczane na realizację zadań tych jednostek określonych w ustawach. Kolegium Regional [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 września 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 4, pozycja: 39, Sygnatura: III SA/Wa 1423/05
Data wprowadzenia do systemu: 01-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Jeżeli organ pierwszej instancji wydał indywidualną interpretację przepisów podatkowych w 2004 r., to dalsze postępowanie powinno się toczyć – do końca – zgodnie z przepisami o wydawaniu interpretacji, w brzmieniu obowiązującym w 2004 r. 2. W powyższych okolicznościach, zarówno interpretacja organu pierwszej instancji, jak też zmiana interpretacji przez organ drugiej instancji – powinny mieć formę pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, przy c [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 3, pozycja: 26, Sygnatura: I KZP 29/05
Data wprowadzenia do systemu: 13-04-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
"Wprowadzeniem do obrotu handlowego", w rozumieniu art. 12 pkt 3 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. nr 10 z 1996 r., poz. 55 ze zm.), jest przekazanie przez producenta lub importera po raz pierwszy do obrotu handlowego wyrobów tytoniowych, o których mowa w tej ustawie. Sąd Najwyższy, na posiedzeniu w sprawie Anny Marianny W., po rozpoznaniu, przekazanego na podstawie art. 441 § 1 k.p.k., w związku z art. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, [145], 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU