STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 11 maja 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 2, pozycja: 13, Sygnatura: II AKa 118/06
Data wprowadzenia do systemu: 29-02-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W świetle art. 10 ustawy lutowej z 1991 r., żądanie wnioskodawców o zwrot rzeczy zatrzymanych represjonowanemu co do samej zasady jest dopuszczalne, ale nie w trybie określonym w rozdziale 58 k.p.k., lecz wg przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2006 r., sprawy z wniosku Józefy K., Stanisławy B., Janiny C., Irmgardy S., Krystyny S., Ewy N., Wiesławy C. i Marianny G., o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne pozbawienie wol [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 10 maja 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 11, pozycja: 61, Sygnatura: II AKo 146/06
Data wprowadzenia do systemu: 24-01-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O szczególnej zawiłości sprawy można byłoby mówić, gdyby jej rozstrzygnięcie wymagało skomplikowanych, znacznie trudniejszych niż zwykle, operacji myślowych przy analizie materiału dowodowego, czy też rozstrzygania złożonych kwestii prawnych, powstających na tle przepisów z różnorodnych dziedzin prawa, bądź przepisów z systemów prawnych różnych państw. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Piotrowi Cz. i 46 innym oskarżonym, o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 maja 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 12, pozycja: 64, Sygnatura: II AKa 448/05
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wypowiedź zniesławiająca może być wyrażona nie tylko w trybie oznajmującym lecz także w trybie przypuszczającym. Z UZASADNIENIA (...) Przestępstwo zniesławienia, zarówno w swoim typie podstawowym (art. 212 § 1), jak i w typie kwalifikowanym (art. 212 § 2 k.k.) jest przestępstwem formalnym (bezskutkowym), tzn., że do zrealizowania znamion tego przestępstwa nie jest potrzebne osiągnięcie przez sprawcę rezultatu swojego działania w postaci poniżenia osoby pomówionej w opinii publicznej l [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2006 r

Rocznik: 2007, miesiąc: 4, pozycja: 7, Sygnatura: III AUa 345/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawny opiekun dziecka, ustanowiony nawet wówczas gdy dziecko ukończyło 18 lat życia, ma prawo do wcześniejszej emerytury przewidzianej przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki (Dz.U. nr 28 z 1989 r., poz. 149 ze późn. zm.), o ile na dzień 1 stycznia 1999 r. spełnił wszystkie warunki przewidziane przepisami tego rozporządzenia. Z UZASADNIENIA J. K. od [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 kwietnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 6, pozycja: 28, Sygnatura: II AKz 93/06
Data wprowadzenia do systemu: 02-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niezawiadomienie obrońcy o terminie posiedzenia w przedmiocie przedłużenia tymczasowego aresztowania, mimo że gwarancję taką zapewnia art. 249 § 5 k.p.k. i niepostąpienie zgodnie z nakazem wynikającym z art. 117 § 2 k.p.k. - czynności nie przeprowadza się (...) - jest rażącym naruszeniem prawa podejrzanego do obrony. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2006 r., sprawy M. G., podejrzanego z art. 18 § 3 k.k. w związku z art. 280 § 2 k.k., zażalenia, wniesioneg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 11, pozycja: 60, Sygnatura: II AKz 99/06
Data wprowadzenia do systemu: 24-01-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
To przepisy Europejskiej Konwencji o ekstradycji z dnia 13 grudnia 1957 r. oraz protokoły dodatkowe do tej Konwencji sporządzone w Strasbourgu dnia 15 października 1975 r. i w dniu 17 marca 1978 r. winny być podstawą prawną postępowania ekstradycyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą. Oba te państwa bowiem stały się stronami tejże Konwencji (Polska - 13 września 1993 r., zaś Ukraina 9 czerwca 1998 r.). Stąd też są obligowane stosować jej przepisy. A zatem obowiązkiem sądu rozpoznają [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 8, pozycja: 7, Sygnatura: VI S 7/06
Data wprowadzenia do systemu: 14-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Czesław Paweł Kłak Glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2006 r., sygn. akt VI S 7/06[1] We wskazanym powyżej postanowieniu Sąd Okręgowy w Katowicach wyraził pogląd, który wymaga komentarza, a mianowicie uznał, iż "przewlekłość postępowania spowodowana zmianami kadrowymi, a to zmianami referentów sprawy, a więc przyczynami niezależnymi oraz wielkością referatów sędziów, która kształtowała się na poziomie 250 - 300 spraw 'K' (s. 2 uzasadnienia) nie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 21 kwietnia 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 7, pozycja: 22, Sygnatura: III AUa 1057/05
Data wprowadzenia do systemu: 29-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Składka na ubezpieczenie społeczne rolników jest niepodzielna i zawsze podlega zapłacie w całości za cały kwartał, niezależnie od zaistnienia, zmiany lub ustania warunków podlegania temu ubezpieczeniu w trakcie kwartału. Zapłacenie składki w terminie określonym w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. Dz.U. nr 7 z 1998 r., poz. 25 z późn. zm.) stanowi wykonanie zobowiązania opłacenia składki za dany kwartał i powoduje wygaśnięcie tego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 21 kwietnia 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 9, pozycja: 31, Sygnatura: III AUa 1039/05
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku wydania decyzji ustalającej na przyszłość prawo do emerytury lub renty, ubezpieczenie społeczne rolników ustaje z końcem kwartału, w którym powstaje prawo do tego świadczenia. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2006 r., apelacji Teresy P., od wyroku Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Radomiu z dnia 22 kwietnia 2005 r., sygn. akt VI U 445/05, w sprawie Teresy P., przeciwko Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddzi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 4, pozycja: 9, Sygnatura: III AUa 35/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedmiotem postępowania dowodowego mogą być jedynie fakty mające istotne znaczenie dla merytorycznej oceny dochodzonego roszczenia, zatem domaganie się przez stronę dopuszczenia dowodów na inne okoliczności, nie może być uwzględnione przez sąd orzekający, gdyż prowadziłoby to do przewlekłości postępowania sądowego. Z UZASADNIENIA W odwołaniu od decyzji Wojskowego Biura Emerytalnego w W. z dnia 3 listopada 2004 r., odmawiającej przyznania prawa do wojskowej renty rodzinnej po byłym [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, [146], 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU