STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 3, pozycja: 27, Sygnatura: I KZP 23/05
Data wprowadzenia do systemu: 13-04-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli ten sam czyn wyczerpuje znamiona przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, sąd skazuje tylko za jedno przestępstwo skarbowe na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów, chyba że zbieg tych przepisów ma charakter pozorny (pomijalny). Sąd Najwyższy, na posiedzeniu w sprawie Aliaksandra S., oskarżonego z art. 86 § 4 k.k.s. w zbiegu z art. 54 § 3 k.k.s. w zbiegu z art. 63 § 4 k.k.s. w związku z art. 7 § 1 k.k.s., po rozpoznaniu, przekazanego na podstawie art. 441 § 1 k.p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 3, pozycja: 28, Sygnatura: I KZP 27/05
Data wprowadzenia do systemu: 13-04-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
"Wynagrodzenie biegłego za wykonaną pracę", o którym stanowi art. 10 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (Dz.U. nr 49 z 1950 r., poz. 445 ze zm.), nie obejmuje zwrotu należności za czas zużyty na dojazd do miejsca czynności sądowej. Sąd Najwyższy, w sprawie Gertrudy K., po rozpoznaniu, przedstawionego na podstawie art. 441 § 1 k.p.k., przez Sąd Okręgowy w Tarnowie, postanowieniem z dnia 10 maja 2005 r., sygn. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 września 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 12, pozycja: 133, Sygnatura: I FSK 677/05
Data wprowadzenia do systemu: 03-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Treść art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11 z 1993 r., poz. 50) w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 października 2001 r., nie dawała podstaw do dokonywania spornych odliczeń, mimo braku stosownego zastrzeżenia o związku prawa do obniżania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ze sprzedażą opodatkowaną. Wniosku tego nie podważa przy tym w żaden sposób fakt dodania tegoż zastrzeżenia w wyniku nowelizacj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 5 września 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 12, pozycja: 135, Sygnatura: I SA/Gl 1526/04
Data wprowadzenia do systemu: 03-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Tylko świadczenie otrzymane w związku z roszczeniem o naprawienie szkody, w tym wynikłej z nieterminowego wykonania zobowiązania (art. 477 § 1 k.c.), a nie odsetki za zwłokę w wykonaniu zobowiązania odszkodowawczego, stanowią odszkodowanie w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym w 2002 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpoznaniu w dniu 19 sierpnia 2005 r., na rozprawie, sprawy ze skargi Magdaleny i Roma [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 października 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 3, pozycja: 29, Sygnatura: II GSK196/05
Data wprowadzenia do systemu: 13-04-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Unormowania zawarte w rozdziale 8 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jedn. Dz.U. nr 9 z 2002 r. , poz. 86 z późn. zm.) mają wyczerpujący charakter, bez możliwości przypisywania im przykładowej jedynie ilustracji, z wyjątkiem art. 51 ust. 1 pkt 11 i art. 56 ust. 2 pkt 8 (od dnia 1 lutego 2005 r. - art. 56 ust. 2 pkt 9) dotyczących podejmowania innych uchwał przez Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych i KRDP. 2. Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 września 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 4, pozycja: 34, Sygnatura: FSK 1479/04
Data wprowadzenia do systemu: 01-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przekształcenie spółki z o.o., utworzonej w celu oddania jej do odpłatnego korzystania na podstawie przepisów art. 37 ust. 1 pkt 3, art. 38 i art. 39 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. nr 51, poz. 298 ze zm.), przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części mienia przedsiębiorstwa, w spółkę akcyjną, nie powodowało w 1995 r. utraty prawa do zwolnienia od podatku dochodowego, dochodu, uzyskanego ze sprzedaży akcji na podstawie art. 52 pkt 1 lit. a) ustawy o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 31 sierpnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 8, pozycja: 97, Sygnatura: I SA/Bk 178/05
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Do postępowania w przedmiocie udzielania pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego mogą mieć zastosowanie przepisy regulujące zasady prowadzenia postępowania podatkowego, w tym także postępowania odwoławczego. 2. Zażalenie na postanowienie wydane w przedmiocie interpretacji podatkowej uruchamia postępowanie w II instancji i jako takie jest środkiem zaskarżenia w rozumieniu art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 4, pozycja: 38, Sygnatura: III SA/Wa 934/05
Data wprowadzenia do systemu: 01-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podmiot zagraniczny, który składa wniosek o zwrot polskiego podatku od towarów i usług, jest obowiązany do dołączenia do wniosku m.in. oryginałów faktur (lub dokumentów celnych), z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku. Brak dołączenia tych oryginałów jest brakiem uzasadniającym pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2005 r., sygn. III SA/Wa 934/05. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 sierpnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 4, pozycja: 35, Sygnatura: II GSK 105/05
Data wprowadzenia do systemu: 01-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych nie ma zastosowania do przypadków powierzania przez gminę utworzonej przez nią jednostce organizacyjnej wykonywania zadań użyteczności publicznej drogą aktu kreującego tę jednostkę organizacyjną. 2. Wykonywanie przez gminę zadań komunalnych we własnym zakresie przez utworzoną w tym celu jednostkę organizacyjną siłą rzeczy zawarcia umowy nie wymaga. Podstawą powierzenia wykonywania tych zadań jest bowiem sam akt organu gminy powołują [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 9 sierpnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 4, pozycja: 47, Sygnatura: SKO 4011/470/05
Data wprowadzenia do systemu: 01-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosowanie praktyki zajęcia wierzytelności na podstawie art. 89 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. nr 110 z 2002 r., poz. 968 z późn. zm.) u pośrednika, jakim jest Poczta Polska, u którego nie obowiązują ograniczenia egzekucji, należy uznać za obejście przepisów art. 8-10 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, czyli zasady humanitaryzmu. Intencją ustawodawcy nie było bowiem, aby wierzytelności do organu rentowego kwalifikowały się d [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, [146], 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU