STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 12 kwietnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II AKo 123/06
Data wprowadzenia do systemu: 15-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Sądem właściwym miejscowo do rozpoznania sprawy o zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie jest sąd okręgowy, w którego okręgu nastąpiło faktyczne zwolnienie tymczasowo aresztowanego. 2. Dla ustalenia właściwości miejscowej sądu w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie istotne są granice okręgów sądowych obowiązujące w dacie zgłoszenia wniosku o przyznanie takiego odszkodowania lub zadośću [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 12 kwietnia 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 4, pozycja: 23, Sygnatura: II AKa 12/06
Data wprowadzenia do systemu: 03-06-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Eksperyment procesowy ma na celu sprawdzenie w sposób doświadczalny czy badane zdarzenie lub podawany jego przebieg były w ogóle możliwe. Dlatego eksperyment powinien być przeprowadzony w warunkach zbliżonych do tych, które zachodziły w rzeczywistości, a więc w miejscu i czasie, w których zdarzenie się odbyło. Eksperyment i jego wyniki mogą świadczyć nie o rzeczywistym fakcie, a tylko o teoretycznej możliwości zdarzenia, którego ustalenie jest rzeczą sądu. Sąd Apelacyjny w Krakowie w I [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z dnia 10 kwietnia 2006 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 9, pozycja: 10, Sygnatura: VI Ks 210/05
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
ORZECZENIE WYRÓŻNIONE W KONKURSIE O TYTUŁ HONOROWY SĘDZIA EUROPEJSKI XI-9-2011 1. Art. 80 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 w związku z art. 75 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym pozostaje w sprzeczności z art. 90 TWE. Zgodnie z treścią tego unormowania, żadne Państwo Członkowskie nie nakłada bezpośrednio lub pośrednio na produkty innych Państw Członkowskich podatków wewnętrznych jakiegokolwiek rodzaju wyższych od tych, które nakłada bezpośredni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: I ACa 1116/05
Data wprowadzenia do systemu: 29-02-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Likwidacja spółki z o.o. a w konsekwencji jej wykreślenie z rejestru skutkujące utratą bytu prawnego, nie powoduje wygaśnięcia jej zobowiązań. Zobowiązania te mogą być dochodzone od dłużników odpowiadających za nie z tytułu udzielonych zabezpieczeń czy poręczeń. Powód – G. Bank SA (uprzednio Bank Przemysłowy SA) wniósł o zasądzenie na jego rzecz solidarnie od Macieja Ż., Jolanty K., Krzysztofa K., Marzeny K. i Jarosława K. kwoty 220 195,75 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesien [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 6 kwietnia 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 3, pozycja: 6, Sygnatura: III AUa 996/05
Data wprowadzenia do systemu: 19-04-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego stwierdzające niezgodność aktu normatywnego lub jego części z Konstytucją, wchodzące w życie z dniem ogłoszenia, mają skutki retrospektywne, tj. działają wstecz. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2006 r., apelacji pozwanego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w L., od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie z dnia 9 marca 2005 r., sygn. akt VIII U 2296/04, w sprawie z wniosku Jana M., przeciwk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2006 r. - dr Czesław Paweł Kłak

Rocznik: 2008, miesiąc: 7, pozycja: 6, Sygnatura: II KK 9/06
Data wprowadzenia do systemu: 30-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2006 r., II KK 9/06[1] - dr Czesław Paweł Kłak Rażącym naruszeniem art. 506 § 3 k.p.k. w wypadku wniesienia sprzeciwu od wyroku nakazowego jest ponowne wydanie takiego wyroku. Sąd Najwyższy wyraził powyższy pogląd w oparciu o następujący stan faktyczny. Sąd Rejonowy wydał wyrok nakazowy w dniu 2 sierpnia 2005 r. Wyrokiem tym, od którego oskarżona Agnieszka K. wniosła sprzeciw, Sąd orzekł wobec niej, za popełnienie wykroczenia określon [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 2, pozycja: 13, Sygnatura: I ACa 332/04
Data wprowadzenia do systemu: 29-02-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wydawca lub redaktor nie mogą odmówić umieszczenia reklamy lub ogłoszenia poza przypadkami określonymi w art. 36 ust. 2 i ust. 4 Prawa prasowego. UZASADNIENIE W pozwie z dnia 12 czerwca 2003 r., powód – Stanisław R. wniósł o nakazanie pozwanym: Ewie S. jako redaktorowi naczelnemu „Naszego Dz.” oraz wydawcy tego pisma „S.” Sp. z o.o. z siedzibą w W., zamieszczenia na redakcyjnych stronach „Naszego Dz.” płatnego ogłoszenia według załączonej do pozwu tr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 marca 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: I ACa 973/05
Data wprowadzenia do systemu: 29-02-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zabieg medyczny wykonany bez zgody pacjenta jest czynnością bezprawną nawet wówczas, gdy wykonany jest zgodnie z zasadami wiedzy. UZASADNIENIE Powód – Stanisław B., pozwem skierowanym przeciwko Sopockiemu Towarzystwu Ubezpieczeniowemu E. H. SA z siedzibą w S., wniósł o zasądzenie: – kwoty 40 000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 12 kwietnia 2002 r. do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia, – renty w kwocie 4 000 zł miesięcznie poczynając od dnia 1 stycznia 2002 r. tytułe [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 marca 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 3, pozycja: 16, Sygnatura: I ACa 49/06
Data wprowadzenia do systemu: 19-04-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rażące niedbalstwo wynikające z wyboru przewoźnika zwalnia ubezpieczyciela od odpowiedzialności za utratę ładunku. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2006 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Iwony K. i Barbary Z., przeciwko HDI Asekuracja - Towarzystwu Ubezpieczeń SA w R., o zapłatę, na skutek apelacji pozwanego, od wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 7 listopada 2005 r., sygn. akt V GC 98/05: I. zmienia zaskarżony wyrok i powództwo o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 21 marca 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 9, pozycja: 36, Sygnatura: II AKa 31/06
Data wprowadzenia do systemu: 30-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Możliwość dekonspiracji świadka w trybie aut. 184 § 7 i § 1 k.p.k. zależy od wyraźnego żądania świadka, które obejmować powinno cały zakres postanowienia o anonimizacji, tj. danych osobowych świadka oraz wszelkich innych okoliczności, które pozwalają na jego identyfikację. Innymi słowy idzie o to, że świadek anonimowy nie chce w tym charakterze występować, lecz zeznawać jawnie. Wspomniany tryb postępowania w takich sytuacjach obejmuje nie tylko założenie stosownego żądania przez świadka w odp [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, [147], 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU