STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 4, pozycja: 43, Sygnatura: VI Sa/Wa 306/05
Data wprowadzenia do systemu: 01-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Egzaminator nie jest stroną w postępowaniu w sprawie unieważnienie egzaminu państwowego na prawo jazdy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 sierpnia 2005 r., sprawy ze skargi Tadeusza P., na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2004 r., nr TD-2p-025-21/04, w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego, od decyzji w sprawie unieważnienia egzaminu państwowego na prawo jazdy, oddala skargę. Z UZASADNIENIA W dniu 16 czerwca 2004 r. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 4 sierpnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 4, pozycja: 32, Sygnatura: III CZP 51/05
Data wprowadzenia do systemu: 01-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Komornik nie jest uprawniony do obciążenia wierzyciela opłatą egzekucyjną od wyegzekwowanej części świadczenia pieniężnego w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek dłużnika na podstawie art. 825 pkt 2 k.p.c. Sąd Najwyższy, w sprawie ze skargi na czynności Komornika Sądowego Rewiru IV przy Sądzie Rejonowym w Katowicach, w sprawie egzekucyjnej IV Km 4841/04, z wniosku Anny G., przeciwko Aleksandrze K. i Jakubowi K., o świadczenie pieniężne, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 sierpnia 2005 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 6, pozycja: 51, Sygnatura: I FSK 441/05
Data wprowadzenia do systemu: 02-07-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W zakresie postępowania karnego skarbowego spółka cywilna, jako podatnik, nie może popełnić przestępstwa ani wykroczenia. Może je popełnić jedynie osoba fizyczna. Tylko bowiem osobie fizycznej, która złożyła nieprawidłową deklarację podatkową można zarzucić jakiś stopień niedbalstwa przy składaniu tej deklaracji, co wystarcza do postawienia zarzutu popełnienia wykroczenia karnego skarbowego. Co prawda przepisy Kodeksu karnego skarbowego dopuszczają nałożenie na osoby prawne, jak również na je [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 lipca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 11, pozycja: 118, Sygnatura: III CZP 47/05
Data wprowadzenia do systemu: 06-02-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zwrot rzeczy w rozumieniu art. 229 § 1 k.c. może nastąpić także w sposób przewidziany w art. 349 k.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Funduszu Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o. w W., przeciwko Marii P., Andrzejowi P. i Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu w L., o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 22 lipca 2005 r., zagadnienia prawnego, przedstawionego przez Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, postanowieniem z dnia 24 marca 2005 r., sygn. akt I AC [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 lipca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 12, pozycja: 130, Sygnatura: III CZP 34/05
Data wprowadzenia do systemu: 13-05-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zobowiązania i należności postawionego w stan likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej stają się zobowiązaniami i należnościami jego organu założycielskiego z dniem zakończenia czynności likwidacyjnych, określonym w uchwale o likwidacji (art. 60 ust. 6 w związku z art. 60 ust. 4 "b" pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej - Dz.U. nr 91, poz. 408 ze zm.). Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Reginy W., Marzanny G., Grażyny O., Ireny B., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 10, pozycja: 108, Sygnatura: II KK 297/04
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Stosowanie reguł intertemporalnych wskazanych w art. 4 k.k. jest obowiązkiem sądu i na podstawie tych reguł należy rozwiązywać kolizje wynikające z różnic uregulowań prawnych zawartych w różnych ustawach obowiązujących w chwili popełnienia czynu oraz w okresach późniejszych, aż po dzień orzekania przez sąd odwoławczy. 2. Poprzez zastosowanie reguły wyrażonej w art. 4 § 1 k.k., tylko wówczas, gdy czyn polegający na fałszowaniu pieniędzy, popełniony przed dniem 1 września 1998 r., wyczerpuj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 4, pozycja: 33, Sygnatura: V CK 870/04
Data wprowadzenia do systemu: 01-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wyposażenie pojazdu w urządzenie antynapadowe nie zwalnia kierowcy od zachowania przewidzianych w umowie ubezpieczenia aktów staranności. 2. Art. 805 k.c. określa przedmiot umowy ubezpieczenia i samoistnie, bez wskazania innych „naruszonych” przepisów, nie pozwala na skuteczne odwołanie się do pierwszej podstawy kasacyjnej (art. 3931 pkt 1 k.p.c. – sprzed nowelizacji). Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Krystyny B., przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń SA w W., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2005 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 5, pozycja: 39, Sygnatura: V CK 19/05
Data wprowadzenia do systemu: 09-06-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Podstawową przesłanką powstania odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest bezskuteczność egzekucji prowadzonej przeciwko spółce. Zgodnie z powszechnie przyjętym stanowiskiem, bezskuteczność ta może być wykazywana wszelkimi dowodami. 2. Wobec związania organu egzekucyjnego wnioskiem o wszczęcie egzekucji (art. 797 i art. 799 k.p.c.) - nie można wykluczyć, że nastąpi ukończenie postępowania egzekucyjnego bez zaspokojenia wierzyciela ze wskazanych przez [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 26 kwietnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 7, pozycja: 60, Sygnatura: XVII Ame 59/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Trwałe połączenie wybudowanych przez odbiorcę urządzeń i odcinków sieci elektrycznej nie powoduje automatycznie przejścia własności tych urządzeń na zakład energetyczny. Dla wywołania tego skutku konieczne jest zaistnienie określonego zdarzenia prawnego przenoszącego własność (teza przeciwna do tezy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 grudnia 1991 r., sygn. W 4/91). Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2004 r., na ro [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 lipca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 11, pozycja: 119, Sygnatura: III CZP 41/05
Data wprowadzenia do systemu: 06-02-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wskazany w art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177) dowód doręczenia rozstrzygnięcia protestu jako określający początek biegu pięciodniowego terminu do wniesienia odwołania od oddalenia lub odrzucenia protestu odnosi się także do sytuacji, w której protest został rozstrzygnięty w terminie z art. 183 ust. 1 ustawy, jednak doręczenie rozstrzygnięcia nastąpiło po jego upływie. Sąd Najwyższy, w sprawie z odwołania Mieczysława S. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, [147], 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU