STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 marca 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 39, Sygnatura: II AKzw 177/06
Data wprowadzenia do systemu: 27-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro skazany jako strona w postępowaniu wykonawczym jest uprawniony do złożenia wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie, to nie ma podstaw do twierdzenia, że nie ma on prawa cofnąć tego wniosku. Z UZASADNIENIA Skazana G. J. złożyła w dniu 22 grudnia 2005 roku wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z reszty pozostałej jej do odbycia kary pozbawienia wolności. Z uzasadnienia wniosku wynika, iż jej zdaniem, nabyła ona prawo do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 marca 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: I ACa 625/05
Data wprowadzenia do systemu: 29-02-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowa o grę losową urządzoną i prowadzoną przez dany podmiot bez zezwolenia właściwego organu jest z mocy prawa nieważna (art. 58 k.c.). Świadczenie spełnione na jej podstawie podlega zwrotowi, jako nienależne. UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 25 lutego 2005 r., w sprawie z powództwa Janiny P., przeciwko „V.” Sp. z o.o. w W., o zapłatę kwoty 37 500 zł, Sąd Okręgowy w W. utrzymał w mocy w całości swój wyrok zaoczny z dnia 28 kwietnia 2003 r., w którym zasądzono na rzecz po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 marca 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: I ACz 288/06
Data wprowadzenia do systemu: 29-02-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Długi zaciągnięte przez wspólników spółki cywilnej są nadal ich długami, za które odpowiadają solidarnie także po przekształceniu spółki cywilnej w spółkę jawną. UZASADNIENIE Postanowieniem z dnia 16 grudnia 2005 r., Sąd Okręgowy w W., w punkcie I nadał klauzulę wykonalności prawomocnemu nakazowi zapłaty w postępowaniu nakazowym, wydanemu przez Sąd Okręgowy w W. – XV Wydział Gospodarczy dnia 28 lutego 2002 r., w sprawie o sygn. akt XV GNc 187/02, przeciwko Piotrowi M. i Zbigniewowi Sz. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 2006 r. - dr Czesław Paweł Kłak

Rocznik: 2009, miesiąc: 7, pozycja: 8, Sygnatura: III SPP 10/06
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Czesław Paweł Kłak Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 2006 r., III SPP 10/06[1] Niewyznaczenie rozprawy apelacyjnej w sprawie z zakresu ubezpieczenia społecznego przez okres 23 miesięcy musi być ocenione jako przewlekłość postępowania, której nie usprawiedliwia niewystarczająca obsada sędziowska. Wskazany pogląd Sąd Najwyższy wypowiedział w sprawie, w której stan faktyczny przedstawia się następująco. W dniu 1 kwietnia 2004 r. wpłynęła do Sądu Apelacyjnego w Poznani [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 marca 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 8, pozycja: 14, Sygnatura: III AUa 15/06
Data wprowadzenia do systemu: 14-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy przychód firmy jest znacznie niższy od kosztów jego uzyskania i dłużnik spełnia zarówno podmiotowe jak i przedmiotowe przesłanki do ogłoszenia upadłości, a jedyną przeszkodą do jej ogłoszenia jest niemożność wpłacenia nawet zaliczki na poczet kosztów postępowania, należy przyjąć, iż istnieją obiektywne przyczyny zaprzestania prowadzenia działalności, a więc cel, jakiemu miała służyć ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. nr 120, poz. 1253) [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 15 marca 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 6, pozycja: 22, Sygnatura: I ACa 48/06
Data wprowadzenia do systemu: 29-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
21. Odesłanie do norm prawa krajowego, zawarte w art. 29 ust. 1 Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) z dnia 19 maja 1956 r. (Dz.U. nr 49 z 1962 r., poz. 238) należy rozumieć w ten sposób, że pojęcie "złego zamiaru" jest równoznaczne z winą w postaci rażącego niedbalstwa, o której mowa w art. 86 ustawy - Prawo przewozowe. 2. Przyjęcie, że przewoźnik dopuścił się rażącego niedbalstwa nie pozwala na zastosowanie ograniczeń bądź wyłączeń jego odpowiedzialności pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 14 marca 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 12, pozycja: 39, Sygnatura: III AUa 1781/05
Data wprowadzenia do systemu: 06-02-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasady obliczania wskaźnika dochodowego osoby uprawnionej do dodatku pieniężnego, określone w art. 5 ustawy z dnia 20 maja 2005 r. o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny, nie dają podstaw do stosowania wykładni rozszerzającej przez sąd orzekający. Stosownie do art. 5 ust. 2, wskaźnik dochodowy osoby uprawnionej równa się jej dochodowi tylko gdy nie pozostaje w związku małżeńskim lub pozostaje w sepa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 marca 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 12, pozycja: 36, Sygnatura: VI ACa 1012/05
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla prawno-autorskiej ochrony utworu nie ma znaczenia, w jaki sposób dokonujący naruszenia wszedł w jego posiadanie lub też, w jaki sposób utwór do niego dotarł, w szczególności nie ma znaczenia okoliczność, iż utwór, stanowiący przedmiot naruszenia dotarł do dokonującego naruszenia jako niezamawiana korespondencja przesyłana drogą elektroniczną, tak zwany spam. UZASADNIENIE Pozwem z dnia 30 stycznia 2002 r., powód Andrzej K. wnosił o nakazanie pozwanemu "A." SA w W. opublikowanie na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 marca 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 7, pozycja: 20, Sygnatura: III AUa 805/05
Data wprowadzenia do systemu: 29-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro organ rentowy, działający jako instytucja zaufania publicznego, wydaje dokument potwierdzający obowiązek podlegania ubezpieczeniu tylko w pewnych okresach, to osoba, której taki dokument został wydany może pozostawać w słusznym przekonaniu co do prawidłowego i zgodnego z prawem postępowania polegającego na zgłaszaniu przerw i nieopłacaniu za te okresy składek. Dla zmiany stanowiska w tym zakresie organ rentowy winien dokonać czynności kontrolnych, sprawdzających okoliczności związane z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 marca 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 5, pozycja: 25, Sygnatura: II AKa 56/06
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Blankiety czeków nie stwierdzają niczyich praw majątkowych, a jedynie stanowią dowód zawarcia między wystawcą a trasatem umowy rachunku bankowego, uprawniają do korzystania ze zgromadzonego na nim kapitału. Ich kradzież, obojętnie w jakiej formie, nie stanowi przestępstwa art. 275 § 1 k.k. Z UZASADNIENIA (...) M. Ch. został nadto oskarżony o to, że: I. w okresie od 11-21 września 2000 r. w Rz., działając w celu przywłaszczenia, dokonał kradzieży siedemnastu czeków PKO BP wydanych na nazwis [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, [148], 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU