STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 4 lipca 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 4, pozycja: 48, Sygnatura: I SA/Gl 1603/04
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W stanie prawnym obowiązującym w 1999 r. brak było normy prawnej precyzującej moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług, bowiem kwestia ta nie została uregulowana w ustawie o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, a § 6 rozporządzenia wykonawczego został wydany na podstawie upoważnienia ustawowego sprzecznego z art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji RP. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 22 czerwca 2005 r., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 10, pozycja: 121, Sygnatura: SK 34/04
Data wprowadzenia do systemu: 18-11-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 31 § 1 w związku z art. 30 § 3 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz.U. nr 83, poz. 930 ze zm.) w zakresie, w jakim przewiduje obligatoryjność przepadku narzędzi, stanowiących własność osoby trzeciej, które służyły do popełnienia przestępstwa skarbowego, jest niezgodny z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 42 ust. 1 i art. 64 ust. 1 i ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 21 Konstytucji. Trybunał Konstytucyjny, po rozpoznaniu, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 4, pozycja: 44, Sygnatura: 10/37/05
Data wprowadzenia do systemu: 01-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki powinno znajdować, stosownie do brzmienia art. 52 ustawy o finansach publicznych, uprzednie umocowanie w postanowieniach zawartych w uchwale budżetowej Gminy. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w O., uchwałą nr 10/37/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r., stwierdziło nieważność uchwały nr XXVI 1/193/2005 Rady Gminy S. z dnia 10 czerwca 2005 r., w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospod [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 29 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 2, pozycja: 25, Sygnatura: I SA/Bk 128/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W prawie podatkowym nie jest prawnie znacząca jakakolwiek wadliwość - czyli pojęcie o charakterze abstrakcyjnym i oderwanym - lecz wyłącznie i ściśle wadliwość podatkowa istotna dla powstania, istnienia i wysokości zobowiązania podatkowego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2005 r., sprawy ze skargi - "P." Janusz W. Spółka jawna w B., na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 11 kwietnia 2005 r., nr (…), w przedmiocie podatku od [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Białymstoku z dnia 29 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 11, pozycja: 120, Sygnatura: I SA/Bk 128/05
Data wprowadzenia do systemu: 09-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak na dokumencie "Tax Free For Tourists" podpisu podróżnego lub brak daty dokonania zwrotu podatku podróżnemu nie może pozbawiać podatnika możliwości wykazania okoliczności istotnych z punktu widzenia jego prawa do stawki podatku 0% innymi dowodami (art. 129 i art. 128 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uznał zasadność skargi "P." Janusz W. spółki jawnej w B., na decyzję Dyrektora Iz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 21 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 2, pozycja: 20, Sygnatura: I SA/Rz 69/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rada gminy jest uprawniona jedynie do obniżenia na obszarze gminy ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego, podanej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2005 r., na rozprawie, sprawy ze skargi Gminy N., na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w R. z dnia 11 stycznia 2005 r., nr II/268/2005, w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy N. z dnia 14 grudn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 9, pozycja: 104, Sygnatura: III CZP 26/05.
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd ma obowiązek wziąć pod uwagę w każdym stanie sprawy nieważność czynności prawnej (art. 58 § 1 k.c.), jednak tylko na podstawie materiału zgromadzonego zgodnie z regułami wskazanymi w art. 479[12] i art. 381 k.p.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Syndyka Masy Upadłości „Perchał” Sp. z o.o. w upadłości w P., przeciwko Kredyt Bank SA w W. Oddziałowi w R., o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 17 czerwca 2005 r., przy udziale Prok [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 5, pozycja: 57, Sygnatura: VI ACa 92/05
Data wprowadzenia do systemu: 26-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak zatwierdzonych taryf w dacie zawierania umowy pozwala na odwołanie się porównawcze do taryf obecnie obowiązujących dla ustalenia, czy narzucone odbiorcy warunki przyłączenia do sieci energetycznej są rzeczywiście uciążliwe. Sąd Apelacyjny w Warszawie - VI Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2005 r., na rozprawie, sprawy z odwołania ENEA S.A. w P., przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z udziałem Miejskiego Rzecznika Konsumentów w P., o ochronę [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 9, pozycja: 107, Sygnatura: FSK 2172/04
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 kwietnia 1998 r., nr K 17/97, dotyczy wyłącznie osób fizycznych a nie osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym spółek cywilnych. 2. Za dopuszczenie do powstania nierzetelności w dokumentacji podatkowej odpowiada sama spółka cywilna jako podatnik tego podatku i z tego względu może być na nią nałożone dodatkowe zobowiązanie podatkowe określone w art. 27 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 10, pozycja: 112, Sygnatura: FSK 1781/04
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Sam fakt zaewidencjonowania w księgach zdarzenia gospodarczego, niewywołującego w obszarze prawa podatkowego konsekwencji prawnych, nie powinien powodować odrzucenia ksiąg za dowód w postępowaniu, nawet jeżeli strona, pozostając w błędnym przekonaniu, uznała owo zdarzenie za wywołujące skutki podatkowoprawne. 2. Obalenie domniemania prawidłowości ksiąg podatkowych nie pozbawia ich „normalnej” mocy dowodowej. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, [148], 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU