STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11 czerwca 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 11, pozycja: 64, Sygnatura: II AKr 145/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Sprawca nakłonienia innej osoby do dokonania przestępstwa, który następnie przyjmuje - w celu osiągnięcia korzyści majątkowej - rzecz lub pieniądze pochodzące z tego przestępstwa, nie może zostać skazany także za czyn z art. 215 k.k., gdyż jego zachowanie, wyczerpujące znamiona tego przepisu jest współukaranym czynem następnym.2. Korzyść majątkowa ma pewną wartość ekonomiczną polegającą przeliczeniu na pieniądze. Tego rodzaju wartości ekonomicznej pozbawiona jest korzyść osobista, służy bo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 11, pozycja: 65, Sygnatura: II AKr 117/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro w przedmiotowej sprawie doszło do skazania oskarżonego także za umyślne przestępstwo sprowadzenia pożaru (art. 138 § 1 k.k.) polegające między innymi na umyślnym spowodowaniu szkody w mieniu, a ponadto szkoda wystąpiła w określonej wymaganej przez art. 59 “a” pkt 2 k.k. formie (zniszczenia), przesłanki orzeczenia nawiązki zostały w sposób oczywisty spełnione także w stosunku do tego skazanego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 29 kwietnia 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 11, pozycja: 66, Sygnatura: II AKz 91/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uprawnienie sądu, jakie wynika z treści art. 368 § 1 k.p.k. dotyczy tylko kwestii nie rozstrzygniętej, co w przypadku wydania w tym trybie postanowienia ustalającego wysokość kosztów postępowania oznacza, że niedopuszczalne jest orzeczenie na podstawie art. 556 k.p.k., o zwolnieniu skazanego od obowiązku zwrotu Skarbowi Państwa poniesionych kosztów, mimo zaistnienia warunków przewidzianych w tym przepisie. Dlatego też kontrola odwoławcza postanowienia ustalającego wysokość kosztów obejmuje tylko [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 11, pozycja: 67, Sygnatura: II AKz 96/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy rozważaniu zachowania proporcjonalności dóbr poświeconych i uzyskanego, czy też rażącej dysproporcji między tymi dobrami (art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r.) nie można dóbr poświęconych zestawiać z tym generalnym nadrzędnym dobrem jakim jest niepodległy byt Państwa Polskiego. Przy badaniu tej kwestii dobro, “które uzyskano lub zamierzano uzyskać” oznacza rzeczywisty lub tylko zamierzony skutek określonego czynu, tzn. bliższy niż cel generalny, jakim był - ze względu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 31 maja 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 12, pozycja: 68, Sygnatura: II AKr 121/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O tym, czy osoba stojąca na czatach popełnia przestępstwa w formie sprawstwa (jako współsprawca) czy w formie pomocnictwa, decydują okoliczności konkretnego przypadku.Współsprawcą będzie wówczas gdy przypadająca jej rola osoby stojącej na czatach jest bardzo znacząca dla powodzenia całego przestępczego przedsięwzięcia; wręcz warunkująca jego skuteczność. Jeżeli natomiast znaczenia takiego nie ma (wystawienie “czujki” na wszelki wypadek- z daleko idącej “ostrożności”), uza [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 16 września 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II AKr 247/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli broń gazowa ze swej istoty nie jest ani bronią palną, ani niebezpiecznym narzędziem a tym ostatnim może się stać jedynie poprzez sposób użycia, to sama groźba (nawet nieprawidłowego) użycia broni gazowej nie daje podstaw do przyjmowania, że niebezpiecznym narzędziem faktycznie się stała. W takich przypadkach nie ma przekonujących argumentów do odmiennego traktowania pistoletu gazowego od np. straszaka czy zabawki. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 marca 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: II AKr 48/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okoliczność, że w następstwie nieprawidłowego użycia przez oskarżonego miotacza gazowego wobec pokrzywdzonej nie doszło u niej do najcięższych skutków (utraty wzroku)Nie wyłącza możliwości uznania owego miotacza za "niebezpieczne narzędzie" w rozumieniu art. 210 § 2 k.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 15 października 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: II AKr 168/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przewidziane w art. 209 k.k. tzw. przestępstwo " kradzieży rozbójniczej" jest przestępstwem indywidualnym, a więc może być popełnione tylko przez tego, kto dokonał kradzieży (w postaci podstawowej lub kwalifikowanej) i jest w posiadaniu zabranego mienia. Natomiast ten, kto bezpośrednio po dokonaniu kradzieży przez innego sprawcę, używa gwałtu na osobie lub grozi jego natychmiastowym użyciem, aby sprawca kradzieży utrzymał się w posiadaniu zabranego mienia, dopuszcza się pomocnictwa do przestępst [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 stycznia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: II AKz 15/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Choroba sekretarki nie może być wprawdzie uznana za przyczynę od strony niezależną usprawiedliwiającą niedotrzymanie terminu, to jednak fakt nie sporządzenia przez obrońcę rewizji w ostatnim dniu terminu 14-dniowego z tak błahego powodu jest uchybieniem tegoż obrońcy, spowodowanym z jego winy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 stycznia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: II AKo 13/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wniosek o wznowienie postępowania na korzyść, w razie śmierci skazanego, złożyć mogą osoby enumeratywnie wyliczone w art. 476 § 2 k.p.k. Jest to norma o charakterze szczególnym różniąca się swoim zakresem od norm prawa cywilnego, określających podmioty powołane do dziedziczenia. Stąd też krąg podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o wznowienie postępowania nie może pokrywać się z kategorią osób powołanych do spadku. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, [148], 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU