STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 9, pozycja: 115, Sygnatura: I KZP 13/05
Data wprowadzenia do systemu: 08-11-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
"Wprowadzeniem do obrotu", o którym mowa jest w art. 305 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. nr 119, poz. 1117 ze zm.) jest przekazanie przez producenta lub importera po raz pierwszy do obrotu towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym. Sąd Najwyższy, w sprawie Andrzeja P., Bogusława P. i Grzegorza B., po rozpoznaniu, przedstawionego na podstawie art. 441 § 1 k.p.k. przez Sąd Okręgowy w Gliwicach, postanowieniem z dnia 25 stycznia 2005 r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 25 maja 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 11, pozycja: 134, Sygnatura: I SA/Bk 77/05
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Użyty w art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym zwrot "dodatkowe zobowiązanie podatkowe" jest przepisem prawa materialnego, który powinien być stosowany również do sprawy rozpatrywanej po dniu 1 maja 2004 r. 2. Organy podatkowe orzekające na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. powinny jako podstawę formalnoprawną stosować w swoich decyzjach również art. 109 ust. 4 in fine ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 8, pozycja: 89, Sygnatura: III KK 84/05
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z brzmieniem normy zawartej w przepisie art. 17 § 1 k.k.s., sąd może udzielić zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, jeżeli wina sprawcy i okoliczności popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego nie budzą wątpliwości. Powyższy wymóg odnosi się tu wprost do sądu udzielającego zezwolenia, ale jest oczywiste, że dotyczy on także organu finansowego, który występuje z wnioskiem do sądu o udzielenie zezwolenia (art. 145 k.k.s.). Sam fakt złożenia przez [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 7, pozycja: 88, Sygnatura: I KZP 13/05
Data wprowadzenia do systemu: 15-09-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
"Wprowadzeniem do obrotu", o którym mowa w art. 305 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. nr 119 z 2003 r., poz. 1117 ze zm.), jest przekazanie przez producenta lub importera po raz pierwszy do obrotu towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu, przedstawionego na podstawie art. 441 § 1 k.p.k., przez Sąd Okręgowy w G., postanowieniem z dnia 25 stycznia 2005 r., zagadnienia prawnego wymagającego zasadniczej wyk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 3, pozycja: 25, Sygnatura: I KZP 17/05
Data wprowadzenia do systemu: 13-04-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd, orzekając na podstawie art. 72 § 2 k.k. o obowiązku naprawienia szkody, w wyroku określa również czas i sposób jego wykonania. Sąd Najwyższy, w sprawie Marka G., Iwony B. i Tomasza Z., po rozpoznaniu, przedstawionego na podstawie art. 441 § 1 k.p.k., przez Sąd Okręgowy w Częstochowie, postanowieniem z dnia 17 lutego 2005 r., sygn. akt VII Ka 291/04, zagadnienia prawnego, wymagającego zasadniczej wykładni ustawy: "Czy w przypadku nałożenia obowiązku naprawienia szkody na podstawie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 24 maja 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 9, pozycja: 100, Sygnatura: I SA/Gl 375/04
Data wprowadzenia do systemu: 22-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skuteczne dokonanie zbycia lub nabycia akcji to czynności powodujące określone skutki prawne, na które nie mają wpływu motywy jakimi kierował się podmiot będący posiadaczem rachunku papierów wartościowych zlecający te czynności. Tym samym można zasadnie stwierdzić, że w przypadku odpłatnego zbycia akcji, przychód stanowi cena za jaką papiery te zostały zbyte, zaś sam fakt dokonania sprzedaży akcji przesądza o wystąpieniu przychodu z tego tytułu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 maja 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 10, pozycja: 111, Sygnatura: GSK 519/04
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Organ celny, będąc związany dokumentem urzędowym, zobowiązany jest uznać za udowodnione to, co wynika z jego treści. Organ prowadzący postępowanie nie może wobec tego swobodnie oceniać ani kwestionować treści dokumentu urzędowego, nie przeprowadzając na podstawie art. 194 § 3 Ordynacji podatkowej dowodu przeciwko prawdziwości zawartym w nim informacjom. 2. Zasady klasyfikacji statystycznej nie mogą być podstawą klasyfikacji celnej towaru. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznani [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych z dnia 20 maja 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 10, pozycja: 126, Sygnatura: XXII Wsp ZT 6/04
Data wprowadzenia do systemu: 18-11-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykładnia językowa art. 92a Rozporządzenia Rady (WE) 40/94, a konkretnie sformułowania "w przypadku wszystkich powództw, których przedmiotem jest naruszenie", dotyczy li tylko sytuacji, w których naruszono prawa wyłączne podmiotowe, wynikające z rejestracji wspólnotowej, określone w art. 9 omawianego rozporządzenia, nie dotyczy zaś ochrony innych praw wynikających z przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 86 z 2003 r., poz. 804 z późn. zm.), [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 19 maja 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 4, pozycja: 46, Sygnatura: SKO 4542/2/05
Data wprowadzenia do systemu: 01-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro – zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 80 z 2000 r., poz. 904 z późn. zm.) – bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego, tam gdzie przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z póżn. zm.) przewidują publiczną dostępność pewnych dokumentów objętych prawem autorskim, złożenie ich p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 maja 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 2, pozycja: 23, Sygnatura: III SA/Wa 2307/04
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego dla podatników, o których mowa w art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. a) ustawy o urzędach i izbach skarbowych, tj. podatników, którzy w ostatnim roku podatkowym (2003) osiągnęli przychód netto w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości co najmniej 5 mln euro według kursu średniego ogłaszanego przez NBP na koniec roku podatkowego, nastąpiła dnia 1 stycznia 2005 r. Z UZASADNIENIA Zaskarżoną decyzj [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, [149], 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU