STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 28 czerwca 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: II AKz 103/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W myśl art. 474 § 1 pkt. 2 lit. "a" k.p.k. niedopuszczalne jest wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem uniewinniających bez względu na ujawnienie nowych faktów lub dowodów, wskazujących na jego błędną podstawę prawną lub faktyczną, chyba iż dotyczy to wypadku, gdy uniewinnienie z powodu niepoczytalności oskarżonego tempore criminis, przez zastosowanie środka zabezpieczającego, przewidzianego w art. 99 k.k., oznacza popełnienie przez niego czynu zabronionego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 8 czerwca 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 7, Sygnatura: II AKz 111/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Złożenie wniosku o odszkodowanie i zadośćuczynienie, w trybie art. 8 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. Nr 34, poz. 149), w terminie rocznym od daty uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nieważności orzeczenia skazującego (art. 8 ust. 2), podpisanego tylko przez jedną z osób uprawnionych, określonych w art.8 ust. 1 cyt. ustawy, powoduje - zgodnie z art. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 maja 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: II AKr 169/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zbrodnia z art. 210 k.k. jest kwalifikowana postacią kradzieży, gdyż do jej ustawowych znamion należą wszystkie istotne elementy kradzieży, a odróżnią się od tejże dodatkowymi działaniami sprawcy wobec pokrzywdzonego. W warunkach więc, gdy ofiara rozboju nie jest tożsama z ofiarą czynu z art. 209 k.k.- można i należy przypisać sprawcy dwa czyny oprócz rozboju, także kradzież rozbójniczą. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 marca 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: II AKr 81/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nabój pistoletu o jaki chodzi w rozpatrywanej sprawie, nie ma pocisku. Jego użycie nie spowodowało u pokrzywdzonego ciężkich obrażeń ciała, lecz tylko drobne oparzenia na twarzy. Po oddaniu strzału, spaliny z pistoletu "Star" nie uchodzą lufą z otworu znajdującego się w niej, z boku. Tak więc również ze względu na sposób użycia tegoż narzędzia, nie można go uznać za niebezpieczne w rozumieniu 210 § 2 k.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 20 maja 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: II AKr 80/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wprawdzie regułą przy wykładni art. 2 §1 k.k. jest zakaz częściowego stosowania przepisów obu ustaw (tj. ustawy obowiązującej w czasie orzekania i ustawy obowiązującej poprzednio), to jednakże w przypadku gdy wyniki takiej wykładni naruszają przepisy zawarte w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych lub Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, które winny być stosowane bezpośrednio, należy stosować przepisy względniejsze dla sprawcy obu konkurują [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 21 maja 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: II AKz 70/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. Nr 34, poz. 149) szczególnie w wypadku braku akt postępowania, sąd orzekający zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania dowodowego, jeżeli zachodzi potrzeba dokonania ustaleń potwierdzających lub wykluczających istnienie przesłanek określonych w art. 1 cytowanej ustawy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 października 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: II AKo 43/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Klauzula generalna wyrażona w art. 13 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność za rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. Nr 34, poz. 149), stanowiąca, iż koszty postępowania w sprawach objętych ustawą ponosi Skarb Państwa, nie odnosi się do opłat od wniosków o wznowienie postępowania dotyczących prawomocnych orzeczeń zapadłych w tych sprawach.II .Przewidzianą w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1972 r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 3 sierpnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 3, pozycja: 13, Sygnatura: II AKr 69/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Pojęcia „mienia znacznej wartości” i „ mienia w znacznych rozmiarach” nie mogą być uważane za równoznaczne. Przepisy art. 138 i 139 Kodeksu karnego nawiązują nie do wartości mienia, lecz przede wszystkim do jego rozmiarów, co nie musi się pokrywać.II. Dla pojęcia „mienie w znacznych rozmiarach” jako znamion strony przedmiotowej przestępstwa z art. 138 i 139 § 1 k.k. najistotniejsze znaczenie posiadają inne cechy zagrożonego pożarem mienia, a to przede wszys [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 22 lipca 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 3, pozycja: 14, Sygnatura: II AKr 67/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Młodociani sprawcy przestępstw, z natury rzeczy, z reguły są osobami wcześniej nie karanymi i fakt ten nie może być podnoszony jako okoliczność przemawiająca w szczególny sposób na ich korzyść. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 8 kwietnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 3, pozycja: 15, Sygnatura: II AKr 34/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stopień społecznego niebezpieczeństwa przestępstwa popełnionego w razie przekroczenia granic obrony koniecznej jest znacznie mniejszy niż przestępstwa nie w obronie koniecznej. Wynika to z tego, że ustawodawca liczy się ze szczególną sytuacją w jakiej znalazł się przekraczający granice obrony koniecznej na skutek bezprawnego zamachu, bierze pod uwagę sytuację emocjonalną, w której zwykle znajduje się ten, kto działa w obronie koniecznej i uwzględnia, że człowiekowi, który staje wobec bezpośredni [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, [149], 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU