STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 lutego 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 5, pozycja: 17, Sygnatura: I ACa 629/05
Data wprowadzenia do systemu: 02-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W świetle art. 198 k.s.h. niedopuszczalne jest dokonywanie bez podstawy prawnej jakichkolwiek przesunięć majątkowych między wspólnikami a spółką. Ochrona przewidziana w tym przepisie ma na celu zapewnienie integralności majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2006 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Przetwórstwa Mięsnego "A." Spółki z o.o. D. B., przeciwko Jarosławowi Sz., o zapłatę, na skutek apel [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 lutego 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 4, pozycja: 13, Sygnatura: I ACa 897/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli strona czynności notarialnej nie zawarła z notariuszem umowy w przedmiocie wynagrodzenia, a notariusz nie umożliwił jej negocjowania wysokości wynagrodzenia, ma ona możliwość skutecznego kwestionowania wysokości wynagrodzenia ustalonego przez notariusza po wykonaniu czynności notarialnej. Z UZASADNIENIA Powód - Jakub Sz. wnosił o zasądzenie od Wydawnictw Sz. i P. SA. w W. kwoty 36 600 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 21 marca 2003 r. i kosztami procesu. Nakazem zapłaty w post [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 lutego 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 6, pozycja: 5, Sygnatura: I ACa 897/05
Data wprowadzenia do systemu: 02-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 lutego 2006 r., sygn. I ACa 897/05[1] Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: Jeżeli strona czynności notarialnej nie zawarła z notariuszem umowy w przedmiocie wynagrodzenia, a notariusz nie umożliwił jej negocjowania wysokości wynagrodzenia, ma ona możliwość skutecznego kwestionowania wysokości wynagrodzenia ustalonego przez notariusza po wykonaniu czynności notarialnej. 1. W stanie fakty [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 15 lutego 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 11, pozycja: 34, Sygnatura: I ACa 969/05
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowa o wypłatę ekwiwalentu, określona w art. 47 ust. 1 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP, powinna być zawarta niezwłocznie po złożeniu stosownego wniosku przez osobę uprawnioną. Zatem roszczenie o zawarcie umowy o wypłatę powstaje niezwłocznie po złożeniu wniosku o zawarcie takiej umowy i brak jest podstaw prawnych do odsuwania w czasie chwili zawarcia umowy czy stosowaniem list kolejności zawierania umów. Tym samym dniem przyznania ekwiwalentu za rezygnację z kwatery jest dzień, w kt [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 15 lutego 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 6, pozycja: 23, Sygnatura: I ACa 754/05
Data wprowadzenia do systemu: 29-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wydanie jednostce publicznej służbie zdrowia krwi przez regionalne centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa w trybie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. nr 106, poz. 681 ze zm.) jest zdarzeniem prawnym skutkującym obowiązek poniesienia przez jednostkę publicznej służby krwi opłaty przewidzianej rozporządzeniem ministra właściwego do spraw zdrowia w wyznaczonej przez wydającą dacie. Uchybienie terminowi uiszczenia opłaty powoduje obowiązek zapłaty ustawowych odsete [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 15 lutego 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 7, pozycja: 30, Sygnatura: II AKz 19/06
Data wprowadzenia do systemu: 29-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podstawę określenia kary podlegającej wykonaniu stanowi, według przepisów art. 11 ust. 1 d) Konwencji straburskiej z 1983 r. o przekazywaniu osób skazanych na karę pozbawienia wolności oraz art. 114 § 4 k.k., wyrok państwa obcego, kara grożąca za taki czyn w polskim prawie, okres rzeczywistego pozbawienia wolności za granicą oraz wykonana tam kara lub inny środek, z uwzględnieniem różnic na korzyść skazanego. Systemy odbywania kary lub rodzaj środka karnego, związany z orzeczoną karą mogą mie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 15 lutego 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 7, pozycja: 24, Sygnatura: I ACa 778/05
Data wprowadzenia do systemu: 29-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na tle kodeksowej regulacji zawartej w art. 33[1] § 1 Kodeksu cywilnego (...) przyjęto zasadę, że do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych. Wiąże się z tym, zarezerwowana dotychczas dla osób prawnych, możliwość powołania organów i uchwalenia statutu (art. 38 k.c.), jednakże brak jest w odniesieniu do wspólnot mieszkaniowych regulacji ustawowej, która uzależniałaby ocenę prawidłowości [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 14 lutego 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 6, pozycja: 26, Sygnatura: II AKa 290/05
Data wprowadzenia do systemu: 29-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Każde odpłatne udzielanie bez wymaganego zezwolenia określonego przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. nr 179, poz. 1485) środka odurzającego lub substancji psychotropowej innej osobie wyczerpuje pojęcie działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej statuując ocenę zachowania sprawcy (sprawców) w ramach czynów spenalizowanych treścią art. 59 wyżej powołanej ustawy. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w II Wydziale Karnym, po rozpoznaniu w dniu 14 lut [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 5, pozycja: 23, Sygnatura: II AKa 17/06
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 54 § 1 k.k. nie zawiera wskazania prymatu kary wolnościowej lub też kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, w procesie wychowania młodocianego sprawcy przestępstwa i jego wdrażania do przestrzegania porządku prawnego. Kara nadmiernie złagodzona, wtedy gdy w istocie rzeczy nie zawiera żadnych realnych i bezpośrednich dole gliwości dla oskarżonego, a przy tym dotyczy oskarżonego już zdemoralizowanego, nie osiąga celów wychowawczych i nie wdraża do przestrzeg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 lutego 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 7, pozycja: 22, Sygnatura: III AUa 912/05
Data wprowadzenia do systemu: 24-08-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak należytego umocowania pełnomocnika poprzez udzielanie pełnomocnictwa osobie nie mającej wymaganych przez przepisy Kodeksu postępowania cywilnego kwalifikacji prawnych do bycia pełnomocnikiem strony, nie może być usunięta w drodze zatwierdzenia przez stronę czynności procesowych, dokonanych przez tę osobę, jako pełnomocnika. Z UZASADNIENIA Wnioskodawca – D. S. odwołał się od decyzji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regionalnego w C., wydanej w dniu 21 września 200 [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, [150], 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU