STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 listopada 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 9, pozycja: 104, Sygnatura: I ACa 408/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dochodzenie roszczeń wynikających z wydobywania kopaliny nie stanowiącej części składowej nieruchomości, nie przysługuj e właścicielowi gruntu lecz właścicielowi kopaliny. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 października 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 10, pozycja: 114, Sygnatura: I ACr 522/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pozostawienie wypełnionego blankietu zamówienia nie może stanowić w świetle art. 60 k.c. oświadczenia woli, ponieważ po to, aby przejaw woli był istotnie oświadczeniem woli w rozumieniu prawa cywilnego, musi on odpowiadać trzem przestankom: być wolnym od przymusu fizycznego, wyrażać wolę wywołania określonego skutku cywilnoprawnego i być na tyle zrozumiałe, aby przynajmniej w drodze wykładni móc utrwalić jego sens. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 maja 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 10, pozycja: 115, Sygnatura: I ACr 78/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wspólnik - dokonując czynności z zakresu zwykłych czynności spółki cywilnej, czy też dokonując czynności nagłej przekraczającej ten zakres działa we własnym imieniu lecz w interesie pozostałych wspólników, zgodnie z ich domniemaną wolą. Sprzeciw pozostałych wspólników powoduje, że wspólnik traci umocowanie do podejmowanych działań. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 maja 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 10, pozycja: 116, Sygnatura: I ACa 227/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 170 k.c. dotyczy również prawa zastawu i jego wygaśnięcia wskutek nabycia własności rzeczy przez nabywcę w dobrej wierze, który nie wie o obciążeniu rzeczy zastawem. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 16 maja 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 10, pozycja: 117, Sygnatura: I ACr 78/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odpowiedzialność przechowawcy nie może przekraczać wysokości szkody będącej następstwem kradzieży pojazdu, czyli równowartości samochodu z jego wyposażeniem.Nie pozostaje w normalnym związku przyczynowym niewykonanie umowy ze szkodą powoda wynikającą z tego, że utracony pojazd byt przedmiotem umowy leasingu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 października 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 10, pozycja: 118, Sygnatura: I ACa 548/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Użytkowanie wieczyste ma charakter cywilnoprawny. Nie zmienia tego stanu rzeczy fakty iż prawo użytkowania wieczystego poprzednika określone zostało w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja ta nie ma bowiem roli prawotwórczej, a stwierdza jedynie stan powstać z mocy prawa. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 marca 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 1, pozycja: 8, Sygnatura: I ACz 45/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd polski orzekając w przedmiocie stwierdzenia wykonalności lub nadania klauzuli wykonalności zagranicznego sądu polubownego, musi dokonać oceny przesłanek dopuszczalności wykonania orzeczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, odwołując się do obowiązujących w danych stosunkach cywilnych przepisów zarówno krajowych, jak i umów międzynarodowych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 lutego 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 1, pozycja: 9, Sygnatura: I ACr 31/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podejmowanie przez zgromadzenie wspólników uchwał z określeniem, jak należy ustalić cenę zbytu udziału jednego ze wspólników - nie należy do kompetencji walnego zgromadzenia wspólników. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 1, pozycja: 10, Sygnatura: I ACr 1191/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kryterium dochodowości (zysku) nie jest immanentną cechą działalności gospodarczej. Działalność tę wyróżnia bowiem zawodowy charakter, związana z nim powtarzalność podejmowanych działań, podporządkowanie zasadom racjonalnego gospodarowania oraz uczestniczenie w obrocie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 14 marca 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 1, pozycja: 11, Sygnatura: I ACr 31/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro przepisy o charakterze bezwzględnie obowiązującym wymagają, by wybór nabywcy nastąpił w drodze publicznego przetargu, o szczegółowo uregulowanym przebiegu, dokumentowanym protokołem, prowadzonego przez trzyosobową komisję powołaną spośród pracowników sprzedawcy, lub przez podmiot gospodarczy dający rękojmię należytego wykonania zlecenia, nie można przyjąć, że rezultatem tej procedury nie jest równorzędne związanie obu stron wynikiem przetargu, w postaci zobowiązania do przeniesienia na oso [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, [16], 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU