STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 marca 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 12, pozycja: 41, Sygnatura: II AKa 7/14
Data wprowadzenia do systemu: 23-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Istotną częścią umowy o zarząd nieruchomością było przeniesienie przez jej współwłaścicieli na zarządcę–oskarżonego, uprawnienia do pobierania pożytków z tej nieruchomości, w postaci czynszu. Zgodnie z umową, pożytki te miały być inwestowane w bieżące remonty lub kumulowane na rachunku bankowym z przeznaczeniem na remonty wymagające znacznych środków finansowych. Tak więc ustalenia dokonane przez Sąd w żadnym stopniu nie wskazują, aby oskarżony miał całkowitą swobodę dysponowania przekazan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 marca 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II AKa 20/14
Data wprowadzenia do systemu: 23-04-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przestępstwo określone w art. 245 k.k. jest typem przestępstwa formalnego i do jego znamion nie należy skutek w postaci wzbudzenia w zagrożonym uzasadnionej obawy spełnienia groźby. Nie zwalania to jednak sądu z konieczności ustalenia jej realności. Zagrożony musi dostrzegać spełnienie groźby jako prawdopodobne. Musi ona realnie wpływać na psychikę zagrożonego, gdyż w przeciwnym wypadku trudno byłoby wykazać, że doszło do faktycznego zagrożenia dobra prawnego przez sprawcę posługującego się groź [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 marca 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 12, pozycja: 45, Sygnatura: II AKa 5/14
Data wprowadzenia do systemu: 23-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczeniu łącznej kary grzywny nie sprzeciwia się fakt, że na etapie postępowania wykonawczego zarządzono wobec skazanego wykonanie określonej zastępczej kary pozbawienia wolności w miejsce nieuiszczonej grzywny, wynikającej z prawomocnego wyroku jednostkowego objętego wyrokiem łącznym. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2014 r., sprawy skazanego P. D., w przedmiocie wydania wyroku łącznego, na skutek apelacji obrońcy, od wyroku Sądu Okręgowego w K. z dnia 28 paździe [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 marca 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 10, pozycja: 30, Sygnatura: II AKzw 299/14
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku, gdy wobec skazanego orzeczono kilka niepodlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, których suma przekracza 1 rok pozbawienia wolności, kwestia wpływu odroczenia wykonania jednej bądź kilku z nich na spełnienie przesłanki z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego nie jest postrzegana w orzecznictwie jednolicie. Sąd Apelacyjny orzekający w niniejszym składzie prezentuje pogląd, i [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 lutego 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 11, pozycja: 39, Sygnatura: II AKz 92/14
Data wprowadzenia do systemu: 23-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarówno przepis art. 3 ust. 1 lit. d) Konwencji o przekazywaniu osób skazanych, sporządzonej w Strasburgu dnia 21 marca 1983 r. (Dz.U. nr 51 z 1995 r., poz. 279), jak również przepis art. 611b § 1 pkt 3) polskiego Kodeksu postępowania karnego, jako warunek dopuszczalności przejęcia do wykonania prawomocnie orzeczonej kary pozbawienia wolności, ustanawiają zgodę skazanego na takie przejęcie. Podkreślenia wymaga jednak, iż Rzeczpospolita Polska i Republika Federalna Niemiec są stronami Protokołu d [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 lutego 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 11, pozycja: 38, Sygnatura: II AKz 89/14
Data wprowadzenia do systemu: 23-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Należy zwrócić uwagę prokuratorowi prowadzącemu śledztwo, że tylko czynności, które w realnie zakreślonym i pewnym terminie zostaną przeprowadzone, mogą uzasadniać przedłużenie stosowania środka zapobiegawczego. Natomiast żadną miarą nie może stanowić podstawy przedłużenia okresu tymczasowego aresztowania powołany przez prokuratora argument, iż w sprawie zachodzi jeszcze konieczność przeprowadzenia innych czynności, których konieczność realizacji wyniknie w toku śledztwa. Sąd Apelacyjny w Kat [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 lutego 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 8, pozycja: 24, Sygnatura: II AKa 442/13
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 62 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r., poz. 124) penalizuje działanie przestępcze, polegające na niezgodnym z ustawą posiadaniu środków odurzających lub substancji psychotropowych. Przestępstwo to zaliczane jest do przestępstw trwałych, a zatem przy ustaleniu, czy oskarżony posiadał środek odurzający, należy kierować się faktyczną ilością posiadanych rzeczywiście przez oskarżonego środków odurzających w konkretnym czasie. Sąd Apelacyjny [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 6 lutego 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 8, pozycja: 23, Sygnatura: II AKa 264/13
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczalne jest stosowanie art. 44 § 3 k.k. przy rozstrzyganiu na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r., poz. 124) kwestii przepadku przedmiotów i narzędzi, które służyły łub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa. Zgodnie natomiast z art. 44 § 3 k.k., jeżeli orzeczenie przepadku określonego przedmiotu byłoby niewspółmierne do wagi popełnionego czynu, sąd zamiast przepadku może orzec nawiązkę na rzecz Skarbu Państwa. Są [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 6 lutego 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 8, pozycja: 20, Sygnatura: II AKa 264/13
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczalne jest stosowanie art. 44 § 3 k.k. przy rozstrzyganiu na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r., poz. 124) kwestii przepadku przedmiotów i narzędzi, które służyły łub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa. Natomiast z art. 44 § 3 k.k., jeżeli orzeczenie przepadku określonego byłoby niewspółmierne do wagi popełnionego czynu, sąd zamiast przepadku może orzec nawiązkę na rzecz Skarbu Państwa. Sąd Apelacyjny w Pozn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 lutego 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 8, pozycja: 26, Sygnatura: II AKzw 2005/13
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd I instancji prawidłowo uznał, że mimo wyeliminowania z podstawy wymiaru kary przepisu art. 65 § 1 k.k., skazany nadal powinien być traktowany jako osoba skazana w warunkach tego przepisu, bowiem nie zmienił ani opisu czynu, ani jego kwalifikacji prawnej, określanej często właśnie jako podstawa skazania. Skoro Sąd Okręgowy zastosował wobec skazanego nadzwyczajne złagodzenie kary, to powoływanie się jednocześnie przy jej wymiarze na przepis art. 65 § 1 k.k. stanowiło niedopuszczalną sprzecznoś [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, [16], 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU