STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 64, Sygnatura: IV CK 686/04
Data wprowadzenia do systemu: 10-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uchwały podejmowane przez wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wykonującego uprawnienia zgromadzenia wspólników, nie wymagają formy pisemnej z podpisem natarialnie poświadczonym (art. 173 k.s.h.). Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego Ergo Hestia SA w S., przeciwko Przedsiębiorstwu Transportowemu Handlu Wewnętrznego „Krak” Spółce z o.o. w K., Bogdanowi R. i Danucie R. o zapłatę, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 67, Sygnatura: IV CK 648/04
Data wprowadzenia do systemu: 10-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zaliczenie do najbliższych członków rodziny (art. 446 § 3 k.c.) osób związanych więzami bliskości i wspólności osobistej oraz gospodarczej, w następstwie długotrwałego pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym, nie narusza wartości jakie Konstytucja wiąże z ochroną i opieką rodziny (art. 18). 2. Pokrewieństwo nie stanowi wyłącznego kryterium zaliczenia do najbliższych członków rodziny w rozumieniu art. 446 § 3 k.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Wiesławy P. i Michała F., przeci [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 68, Sygnatura: II CK 576/04
Data wprowadzenia do systemu: 10-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wstąpienie osoby trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela na skutek spłacenia wierzyciela (art. 518 § 1 pkt 1 k.c.) następuje tylko w zakresie, w jakim osoba trzecia spłaciła dług, który w stosunku podstawowym (wierzyciel – dłużnik) był wymagalny. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Skarbu Państwa – Ministra Finansów, przeciwko Chłodni Łódź – Spółce Akcyjnej w Ł., o zapłatę 2 409 360,73 zł oraz z powództwa wzajemnego Chłodni Łódź – Spółki Akcyjnej w Ł., przeciwko Sk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 7, pozycja: 90, Sygnatura: III CZP 4/05
Data wprowadzenia do systemu: 15-09-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Od zażalenia dłużnika w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności sądowemu tytułowi egzekucyjnemu, pobiera się piątą część wpisu stosunkowego liczonego od wartości przedmiotu zaskarżenia. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Przedsiębiorstwa Przemysłowo-Handlowego "P." Sp. z o.o. w K., przy uczestnictwie "P. P." Sp. z o.o. we W., o nadanie klauzuli wykonalności, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 6 kwietnia 2005 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Kraj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: V CK 309/04
Data wprowadzenia do systemu: 28-02-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie zasługuje na akceptację pogląd, iż umowy międzynarodowe, zawierane przez państwa, mogłyby być kwalifikowane jednocześnie jako zwykłe stosunki cywilnoprawne podmiotów prawa cywilnego, zawierające prywatnoprawne zobowiązania ze świadczeniem na rzecz osoby trzeciej. Umowy międzynarodowe mogą przyznawać konkretne uprawnienia obywatelom państw je zawierających i wtedy stanowią źródło praw podmiotowych bez potrzeby odwoływania się do konstrukcji cywilnoprawnej umowy ze świadczeniem na rzecz oso [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych z dnia 31 marca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 4, pozycja: 48, Sygnatura: DF/GKO/Odw.- 6/7/2005/34
Data wprowadzenia do systemu: 01-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie każde naruszenie ustawy o zamówieniach publicznych (a dziś – Prawa zamówień publicznych) może być kwalifikowane jako naruszenie zasady przy udzieleniu zamówienia publicznego. Błąd polegający na braku podania ceny w piśmie informującym uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty, w omawianym indywidualnym stanie faktycznym, nie naruszył zasady jawności postępowania i uczciwej konkurencji. Niepodanie uczestnikom postępowania informacji cenowych na piśmie, nie mogło być a [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 24 marca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 1, pozycja: 11, Sygnatura: I SA/Ol 345/04
Data wprowadzenia do systemu: 28-02-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Bezskuteczność egzekucji, o której mowa w art. 116 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 ze zm.), będąca warunkiem orzeczenia o odpowiedzialności członka zarządu spółki za zaległości podatkowe tej spółki, wymaga formalnego stwierdzenia po przeprowadzeniu postępowania egzekucyjnego. Z UZASADNIENIA Zaskarżoną decyzją z dnia 20 lipca 2004 r., nr (...), Dyrektor Izby Skarbowej w O. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w O., któ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 65, Sygnatura: I CK 674/04
Data wprowadzenia do systemu: 10-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postępowanie apelacyjne, w którym stroną był syndyk po wygaśnięciu jego funkcji na skutek umorzenia postępowania upadłościowego, jest nieważne. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa „Społem” Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Ochota w W., przeciwko Miastu Stołecznemu W., o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 23 marca 2005 r., kasacji strony powodowej, od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 marca 2004 r., sygn. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 103, Sygnatura: I KZP 3/05
Data wprowadzenia do systemu: 24-10-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykroczenie określone w art. 135 k.w. może popełnić każda osoba zajmująca się sprzedażą towarów w przedsiębiorstwie handlu detalicznego lub przedsiębiorstwie gastronomicznym, przy czym nie ma znaczenia czy jest to właściciel przedsiębiorstwa, osoba pełniąca w nim funkcję kierowniczą, pracownik, wreszcie osoba, która wykonuje pracę w formie "grzecznościowej", sprawując obowiązki sprzedawcy na podstawie umocowania udzielonego przez właściciela lub kierownika przedsiębiorstwa. Nie ma przy tym ró [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 marca 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 98, Sygnatura: III CZP 94/04
Data wprowadzenia do systemu: 24-10-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zamawiający jest legitymowany do wniesienia skargi na wyrok zespołu arbitrów. Sąd Najwyższy, w sprawie ze skargi Gminy G., przeciwko Przedsiębiorstwu Budowlanemu "R." Sp. z o.o. w G., przy udziale Przedsiębiorstwa Budowlanego "D." SA w K., o udzielenie zamówienia publicznego, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 10 marca 2005 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej, zagadnienia prawnego, przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Gliwicach, postanowieni [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, [151], 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU