STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 stycznia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 2, pozycja: 6, Sygnatura: II AKz 29/06
Data wprowadzenia do systemu: 15-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasada skargowości (art. 14 § 1 k.p.k.) oznacza, iż wszczęcie postępowania przed sądem i to zarówno w nurcie głównym tego postępowania, jak i etapowym, czy incydentalnym, następuje na żądanie uprawnionego oskarżyciela lub innego uprawnionego podmiotu. Postępowania incydentalne, jakim jest postępowanie o odszkodowanie wszczyna zatem złożenie przez uprawniony podmiot wniosku (pozwu) z określonym żądaniem. Ustawa nie uzależnia przy tym wszczęcia postępowania od podjęcia w tym zakresie przez sąd [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 stycznia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 7, pozycja: 32, Sygnatura: II AKa 448/05
Data wprowadzenia do systemu: 02-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Realizuje znamiona czynu zabronionego określonego w art. 191 § 2 k.k. działanie sprawcy, który stosując przemoc lub groźbę bezprawną, zmusza do zaspokojenia swoich uzasadnionych roszczeń. Ta właściwość odróżnia przestępstwo określone w art. 191 § 2 k.k. od przestępstwa przeciwko mieniu. Dla rozpoznania strony podmiotowej przestępstwa określonego w art. 191 § 2 k.k. istotne jest to, czy sprawca wymuszający zwrot świadczenia działa w takim celu ze świadomością, że na podstawie obowiązującego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 5, pozycja: 16, Sygnatura: I ACa 761/05
Data wprowadzenia do systemu: 02-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Gwarancja ubezpieczeniowa jest specyficzną, niestypizowaną, a ukształtowaną głównie przez praktykę, czynnością ubezpieczeniową, znajdującą oparcie prawne przede wszystkim w zasadzie swobody układania stosunków zobowiązaniowych (art. 353[1] k.c.). Najkrócej rzecz ujmując, jej treść sprowadza się do zagwarantowania wypłaty przez gwaranta (zakład ubezpieczeń) na rzecz beneficjenta gwarancji (gwarantariusza) określonego świadczenia pieniężnego na wypadek zajścia wymienionego w gwarancji zdarzenia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 6, pozycja: 1, Sygnatura: I ACa 1063/05
Data wprowadzenia do systemu: 15-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przelew określonej wierzytelności podlega zawsze prawu właściwemu dla tej wierzytelności. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2006 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Konimpex Spółki z o.o. w K., przeciwko Chemical Worldwide Business Spółce z o.o. w S., o zapłatę, na skutek apelacji powoda, od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 2005 r., sygn. akt X GC 272/04: oddala apelację; zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 2 700 zł tytułem zwrotu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 9, pozycja: 29, Sygnatura: I ACa 757/05
Data wprowadzenia do systemu: 14-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przerwa biegu przedawnienia, której źródłem jest uznanie roszczenia, polega na tym, że z datą uznania (w danym przypadku zawarcia aneksu do porozumienia) dochodzi do anulowania skutków biegu terminu następującego przed przerwą, a po zdarzeniu skutkującym przerwę, biegnie ono od nowa. Nie ma znaczenia czy do przerwy doszło na skutek uznania niewłaściwego, właściwego, czy też ugody. Nawet w tym ostatnim przypadku - gdy częstą praktyką jest przesunięcie terminu płatności poszczególnych świadczeń [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 stycznia 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: VI ACa 700/05
Data wprowadzenia do systemu: 29-02-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skarb Państwa nie odpowiada za szkodę wyrządzoną przez syndyka. UZASADNIENIE Powód – Jan C. wnosił o zasądzenie na jego rzecz kwoty 80 tys. zł tytułem zwrotu zadatku uiszczonego syndykowi masy upadłości byłych Zakładów Metalowych „Wkra” w Ż. oraz odszkodowania związanego z niedojściem do skutku umowy zawartej z syndykiem., Jako pozwanego powód wskazał Skarb Państwa – Starostwo Powiatowe w Ż. W toku procesu, Sąd Okręgowy, postanowieniem z dnia 27 października 2004 r. z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 stycznia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 10, pozycja: 33, Sygnatura: I ACa 630/05
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienia umowy, w których wspólnik zrzeka się wykonywania prawa głosu, bądź zobowiązuje się do oddania głosu określonej treści, stanowią rozporządzenie prawem głosu, bez rozporządzenia udziałem. Prowadzą do ograniczenia korporacyjnego uprawnienia wspólnika wynikającego z posiadania przez niego udziału, zatem nie mogą wywrzeć skutków prawnych, jako prowadzące do obejścia prawa (art. 58 k.c.). Z UZASADNIENIA Skarb Państwa - Minister Skarbu Państwa wniósł o zobowiązanie pozwanego T. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: II AKz 583/05
Data wprowadzenia do systemu: 29-02-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienie (wydane w formie wniosku) nie jest orzeczeniem sądu, a jedynie procesową formą wniosku o przedłużenie tymczasowego aresztowania. Postanowienie to nie jest orzeczeniem, bowiem o niczym nie orzeka, nie rozstrzyga konkretnej sprawy. Postanowienie to jest tzw. postulatywnym oświadczeniem organu procesowego, które odróżnić należy od oświadczeń imperatywnych, do których należy m.in. orzeczenie. Postanowieniem z dnia 30 grudnia 2005 r., Sąd Apelacyjny w W. – II Wydział Karny, p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 40, Sygnatura: II AKzw 1015/05
Data wprowadzenia do systemu: 27-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lutego 1991 r. w sprawie umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu spłaty należności sądowych (Dz.U. nr 25, poz. 102) - w części dotyczącej kosztów sądowych w sprawach karnych - utraciły moc z chwilą wejścia w życie Kodeksu karnego wykonawczego z 1997 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2005 r., sprawy Radosława W., na skutek zażalenia skazanego, na postanowienie Sądu Okręgowego w Ś. z dni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29 grudnia 2005 r.,

Rocznik: 2006, miesiąc: 10, pozycja: 58, Sygnatura: II AKz 341/05
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przesłanka z art. 258 § 2 k.p.k. jest też samodzielną i wystarczającą podstawą stosowania najsurowszego środka zapobiegawczego, albowiem gdyby było inaczej, to przy założeniu racjonalności ustawodawcy, zbędne byłoby w ogóle tworzenie przepisu art. 258 § 2 k.p.k., gdyż zupełnie wystarczający byłby przepis art. 249 k.p.k. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu w sprawie Daniela S., oskarżonego z art. 258 § 2 k.k. i inne, zażalenia wniesionego przez obrońcę oskarżonego Daniela S., na [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, [152], 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU