STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 11, pozycja: 128, Sygnatura: IV CK 623/04
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
...Przy ocenie kwestii własności urządzeń przyłączonych do sieci przedsiębiorstwa przepisami właściwymi są w szczególności art. 49 i art. 191 k.c. Pierwszy z wymienionych przepisów stanowi, że urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania wody, pary, gazu, prądu elektrycznego oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych gruntu lub budynku, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa lub zakładu. Objęte art. 49 k.c. unormowanie zawiera wyjątek od zasady przewidzianej w art. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 2, pozycja: 13, Sygnatura: IV CK 628/04
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W świetle postanowień art. 510 k.c. oraz art. 101 Prawa bankowego, dopuszczalne jest zawarcie umowy przelewu wierzytelności na zabezpieczenie spłaty kredytu bankowego. Umowa taka, o ile strony nie postanowiły inaczej, wywołuje skutek rozporządzający i przenosi wierzytelność na cesjonariusza, a strony powinny zawrzeć w niej postanowienie o powrotnym przejściu wierzytelności na cedenta po spłacie przez niego kredytu, co może przybrać postać zastrzeżenia warunku rozwiązującego, którego spełnieni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 marca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 5, pozycja: 58, Sygnatura: I ACa 419/04
Data wprowadzenia do systemu: 26-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawy o uchylenie uchwały zarządu fundacji rozpoznawane są w postępowaniu nieprocesowym. Z UZASADNIENIA Skarb Państwa - reprezentowany ostatecznie przez Ministra Skarbu Państwa wnosił o uchylenie - jako sprzecznych z prawem - uchwał Zarządu Fundacji P.-N. P. z siedzibą w W.: nr 44/98 z dnia 24 czerwca 1998 r., nr 53/98 z dnia 2 października 1998 r., nr 58/98 z dnia 2 grudnia 1998 r., nr 13/99 z dnia 31 marca 1999 r., nr 27/99 z dnia 9 lipca 1999 r., nr 32/99 z dnia 11 października 19 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 12, pozycja: 137, Sygnatura: V CK 293/03
Data wprowadzenia do systemu: 20-01-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Cena w zakresie obejmującym bezpodstawnie ustalony podatek od towarów i usług (VAT) jest świadczeniem nienależnym. 2. Przedmiotem odnowienia może być także zobowiązanie do zwrotu nienależnego świadczenia. 3. Dopuszczalne jest zawarcie umowy odnowienia pod warunkiem. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Tadeusza Ż., przeciwko Górnośląskiemu Centrum Obrotu Wierzytelnościami, sp. z o.o. w K. o zapłatę, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 27 lutego 2004 r., kasacji [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sadu Najwyższego z dnia 24 lutego 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 99, Sygnatura: III CZP 87/04
Data wprowadzenia do systemu: 24-10-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawach, o których mowa w art. 373 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. nr 60, poz. 535 ze zm.), orzeka sąd w składzie jednego sędziego. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Zenona S., Jerzego K., "A." sp. j. w G., przeciwko Kazimierzowi S., Markowi G. i Adamowi Ś., o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 24 lutego 2005 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej, zagadnie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 100, Sygnatura: III CZP 86/04
Data wprowadzenia do systemu: 24-10-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarzut zapisu na sąd polubowny, dotyczącego stosunku prawnego pomiędzy wystawcą weksla, a remitentem, jest skuteczny w stosunku do wystawcy weksla także wtedy, gdy pozwanym, obok tegoż wystawcy weksla, jest poręczyciel wekslowy, który nie był stroną umowy poddającej spór pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa "S. A. S." Sp. z o.o. w N., przeciwko Aldonie K. i Andrzejowi M., o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 7, pozycja: 73, Sygnatura: III CZP 89/04
Data wprowadzenia do systemu: 24-08-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Osoba, która jako wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wytoczyła powództwo o odszkodowanie na podstawie art. 294 § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. nr 57, poz. 502 ze zm.), traci w tym procesie legitymację czynną po wykluczeniu jej ze spółki prawomocnym wyrokiem sądowym. 2. SN odmawia odpowiedzi na pytanie drugie. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Mariana T., przeciwko Zbigniewowi L., o zapłatę, p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 7, pozycja: 74, Sygnatura: III CZP 88/04
Data wprowadzenia do systemu: 24-08-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Posiadanie przez spółkę akcyjną z siedzibą w Luksemburgu, udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mającą siedzibę w Polsce, nie jest prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. nr 149, poz. 703 ze zm.). Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku E. Miroglio S.A. w Luksemburgu, przy uczestnictwie Violetty Aldony M., Centrum Mody – Warszawa Sp. z o.o. i Banku Amerykańskiego w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 5, pozycja: 66, Sygnatura: II PZP 1/05
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W sprawie o sprostowanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu droga sądowa jest dopuszczalna; 2. Do rozpoznania takiej sprawy właściwy rzeczowo jest sąd rejonowy - sąd pracy. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Piotra Ł., przeciwko "ELANA" Spółce Akcyjnej w T., o sprostowanie świadectwa pracy i sprostowanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 17 lutego 2005 r., zagadnie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 101, Sygnatura: III CZP 80/04
Data wprowadzenia do systemu: 24-10-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, oświadczenie, o którym mowa w art. 97 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U. nr 72 z 2002 r., poz. 665 ze zm.), podlega badaniu według stanu prawnego obowiązującego w dacie jego złożenia. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku wierzyciela Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA w W. Oddziału Centrum w S., przy uczestnictwie dłużnika Marka O., o nadanie [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, [152], 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU