STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: II AKa 453/05
Data wprowadzenia do systemu: 15-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Poprawienie w wyroku jedynie kwalifikacji prawnej na niekorzyść oskarżonego uwarunkowane jest od kierunku zaskarżenia i nie ma tu znaczenia zakres zaskarżenia. W związku z powyższym, dla samego poprawienia w orzeczeniu kwalifikacji prawnej bez znaczenia jest to, że prokurator skarżący wyrok na niekorzyść oskarżonego kwestionuje w apelacji jedynie wysokość orzeczonej wobec sprawcy kary. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2005 r., sprawy Krzysztofa R., oskarżo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 5, pozycja: 24, Sygnatura: II AKa 311/05
Data wprowadzenia do systemu: 02-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wszak niewątpliwie niesłusznym w rozumieniu art. 552 § 4 k.p.k. jest nie tylko takie tymczasowe aresztowanie, które zostało zastosowane z obrazą przepisów rozdziału 28 k.p.k. (tu bada się okoliczności ex tunc), ale i takie, które okazało się niezasadne z punktu widzenia ostatecznego prawomocnego rozstrzygnięcia w przedmiocie odpowiedzialności karnej np. uniewinnienia (okoliczności ex nunc), zaś w tym ostatnim przypadku analizowanie sytuacji z czasu stosowania aresztu jest możliwe wyłącznie pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 29 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 8, pozycja: 23, Sygnatura: I ACa 556/05
Data wprowadzenia do systemu: 14-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nadużyciem prawa jest realizacja przez beneficjenta uprawnień przysługujących mu z umowy gwarancji, które wykraczają poza ramy określone celem gwarancji. W takim przypadku niezbędna jest jednak często ocena okoliczności leżących poza stosunkiem gwarancji - w stosunku podstawowym, co w pewnym stopniu osłabia atrakcyjność gwarancji, szczególnie wtedy, gdy jest to gwarancja "na pierwsze żądanie". Z drugiej strony jednak, uzależnienie zapłaty sumy gwarancyjnej jedynie od zgłoszenia przez beneficj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 10, pozycja: 32, Sygnatura: I ACa 671/05
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasądzone orzeczeniem sądowym koszty procesu stanowią odrębną od świadczenia głównego wierzytelność i o tym, czy są przedmiotem przelewu decydują strony tej czynności. Z UZASADNIENIA Zaskarżonym wyrokiem, Sąd Okręgowy zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 28 463 zł z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu. Orzeczenie to oparł na następujących ustaleniach faktycznych i ocenie prawnej. Sąd Okręgowy w Ś., w sprawie VI Ng 144/02, wydał w dniu 21 lutego 2002 r. nakaz zapłaty, naka [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 8, pozycja: 51, Sygnatura: II AKa 408/05
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Roszczenie o odszkodowanie za poniesioną szkodę, a w określonych warunkach także roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, które na mocy art. 8 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. przeszło na następców osoby represjonowanej, należy do spadku po tym następcy. Z UZASADNIENIA Wyrokiem z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie VIII Ko 138/04, Sąd Okręgowy w W. zasądził od Skarbu Państwa na rzecz M. M., na podstawie art. 8 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 28 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 6, pozycja: 25, Sygnatura: II AKz 308/05
Data wprowadzenia do systemu: 02-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Powaga rzeczy osądzonej (art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k.) w postępowaniu w przedmiocie wydania wyroku łącznego stanowi przeszkodę do wydania wyroku łącznego tylko wówczas, gdy przedmiotem takiego wcześniejszego postępowania były wszystkie tożsame wyroki, co do których zapadło prawomocne orzeczenie rozstrzygające kwestie orzeczenia kary (kar) łącznej. Jeżeli wyroki te, w różnym układzie, były przedmiotem dwóch lub więcej postępowań o wydanie wyroku łącznego, ale w żadnym z tych postępowań zakresem or [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 8, pozycja: 25, Sygnatura: I ACa 735/05
Data wprowadzenia do systemu: 14-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wydanie kupującemu towaru jest przede wszystkim czynnością faktyczną, która może być wykazywana w procesie wszelkimi środkami dowodowymi. Nie zmienia tego okoliczność, że stanowiąc wykonanie zobowiązania, jest to zarazem czynność prawna. Działanie takie zmierza bowiem do wywołania skutku prawnego w postaci całkowitego lub częściowego umorzenia zobowiązania. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2005 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Chemik J.D. Krieger sp.j. zs [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 28 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 10, pozycja: 49, Sygnatura: II AKzw 876/05
Data wprowadzenia do systemu: 03-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawieszenie postępowania wykonawczego polega na wstrzymaniu jego biegu na czas wyznaczony trwaniem przeszkody, o której mowa w przepisie art. 15 § 2 k.k.w., co sprawia, że bez prawidłowego podjęcia jego biegu brak jest podstaw do podejmowania przez sąd, w tym również sąd penitencjarny, czynności procesowych innych niż te, zmierzające do podjęcia tegoż postępowania. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w sprawie Ireneusza C., skazanego za przestępstwo z art. 280 § 1 k.k. i inne, za [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego Poznaniu z dnia 28 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 10, pozycja: 12, Sygnatura: I ACa 735/05
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego Poznaniu z dnia 28 grudnia 2005 r., sygn. I ACa 735/05[1] Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: „Wydanie kupującemu towaru jest przede wszystkim czynnością faktyczną, która może być wykazywana w procesie wszelkimi środkami dowodowymi. Nie zmienia tego okoliczność, że stanowiąc wykonanie zobowiązania, jest to zarazem czynność prawna. Działanie takie zmierza bowiem do wywołania skutku prawnego w postaci całkowitego lub c [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 22 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 4, pozycja: 14, Sygnatura: I ACa 655/05
Data wprowadzenia do systemu: 01-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wręczenie weksla niezupełnego stwarza domniemanie faktyczne, że posiadacz tego weksla jest upoważniony do wypełnienia go w zakresie, w jakim jest on niepełny, także datą wystawienia. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2005 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Żabki Polska SA w P., przeciwko Hannie K., o zapłatę, na skutek apelacji pozwanej, od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2005 r., sygn. akt XII C 2394/04, oddala apelację; zasądza od pozwanej na [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, [153], 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU