STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 9, pozycja: 119, Sygnatura: III CZP 82/04
Data wprowadzenia do systemu: 08-11-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Akcjonariusz spółki, który był członkiem jej zarządu, nie jest legitymowany do wystąpienia z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia w przedmiocie wyrażenia zgody na dochodzenie przeciwko niemu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Jana B., przeciwko "D. Spółce Akcyjnej" w K., o stwierdzenie nieważności uchwał, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 9 lutego 2005 r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 9 lutego 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 2, pozycja: 24, Sygnatura: I SA/Bk 444/04
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak protokołu badania ksiąg (art. 193 § 6 Ordynacji podatkowej) nie czyni jednak niemożliwym określenie podstawy opodatkowania w drodze jej oszacowania z powodów określonych w art. 23 Ordynacji podatkowej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2005 r., sprawy ze skargi Janusza P., na decyzję Izby Skarbowej w B. z dnia 13 września 2000 r., nr (…), w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od IV do XII 1996 r.: uchyla zaskarżoną [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 sierpnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 8, pozycja: 95, Sygnatura: I FSK 441/05
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W zakresie postępowania karnego skarbowego spółka cywilna, jako podatnik, nie może popełnić przestępstwa ani wykroczenia. Może je popełnić jedynie osoba fizyczna. Tylko bowiem osobie fizycznej, która złożyła nieprawidłową deklarację podatkową można zarzucić jakiś stopień niedbalstwa przy składaniu tej deklaracji, co wystarcza do postawienia zarzutu popełnienia wykroczenia karnego skarbowego. Co prawda, przepisy Kodeksu karnego skarbowego dopuszczają nałożenie na osoby prawne, jak również na j [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 31 stycznia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 7, pozycja: 85, Sygnatura: II SA/Wr 354/03
Data wprowadzenia do systemu: 24-08-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. (...) W świetle przepisu art. 47e ust. 2 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. nr 99 z 2001 r., poz. 1079 z późn. zm.) (...) usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić za zezwoleniem wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, wydanym na wniosek władającego tą nieruchomością. Tak więc podmiotem, którego praw i obowiązków dotyczy postępowanie prowadzone na podstawie tego przepisu i wydana w jego efekcie decyzja, jest jedynie konkretna [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 28 stycznia 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 54, Sygnatura: I SA/Bk 403/04
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z zasady prawdy obiektywnej wynika obowiązek organu podatkowego dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego w ten sposób by stworzyć jej rzeczywisty obraz i uzyskać podstawę trafnego zastosowania prawa. Prawidłową decyzję można podjąć tylko wtedy, gdy rozporządza się całokształtem materiału dowodowego pozwalającego na dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego. W ocenie sądu, w rozpatrywanych sprawach organy celne nie ustaliły w sposób wystarczający stanu faktycznego, tym samym nie mogły podjąć praw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 28 stycznia 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 54, Sygnatura: I SA/Bk 403/04
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z zasady prawdy obiektywnej wynika obowiązek organu podatkowego dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego w ten sposób by stworzyć jej rzeczywisty obraz i uzyskać podstawę trafnego zastosowania prawa. Prawidłową decyzję można podjąć tylko wtedy, gdy rozporządza się całokształtem materiału dowodowego pozwalającego na dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego. W ocenie sądu, w rozpatrywanych sprawach organy celne nie ustaliły w sposób wystarczający stanu faktycznego, tym samym nie mogły podjąć praw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 8, pozycja: 87, Sygnatura: V KK 377/04
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasady prawidłowej odprawy celnej nakazują osobie przystępującej do odprawy celnej towaru przedstawienie organowi celnemu rzetelnych i zgodnych z prawdą dokumentów, które w momencie podejmowania przez ten organ czynności zmierzających w konsekwencji do dopuszczenia importowanej rzeczy do obrotu w kraju, naliczenie zgodnej z obowiązującymi przepisami stawki celnej oraz podatku. Podjęcie w późniejszym czasie przez sprawcę próby konwalidacji wcześniejszych uchybień realizujących znamiona oszustw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 8, pozycja: 93, Sygnatura: II KK 231/04
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Do oceny, czy już upłynął termin przedawnienia karalności czynu zabronionego, popełnionego przed dniem wejścia w życie Kodeksu karnego skarbowego, stosuje się przepisy tegoż Kodeksu karnego skarbowego i to niezależnie od tego, która ustawa przy orzekaniu jest względniejsza dla sprawcy zgodnie z art. 2 § 2 k.k.s. 2. O tym, czy okres przedawnienia liczony będzie w oparciu o pkt 1 albo pkt 2 z § 1 art. 44 k.k.s., decydujące znaczenie ma kwalifikacja prawna rzeczywiście przypisana do popełnio [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 69, Sygnatura: I CK 505/04
Data wprowadzenia do systemu: 10-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Walne zgromadzenie może odwołać członka rady nadzorczej wybranego w głosowaniu grupowym. Taki rodzaj głosowania nie wyłącza ponownych wyborów do rady przy zastosowaniu przepisu art. 385 § 1 i § 2 k.s.h. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Skarbu Państwa – Ministra Skarbu Państwa, przeciwko Wydawnictwu Naukowemu PWN SA w W., o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 21 stycznia 2005 r., kasacji strony pozwanej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 7, pozycja: 71, Sygnatura: I CK 528/04
Data wprowadzenia do systemu: 24-08-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Powiernicze zbycie przez wspólnika spółki z o.o. wszystkich udziałów powoduje utratę praw przyznanych mu osobiście. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa „Tankpol” Spółki z o.o. w S., przeciwko ORLEN Petro Tank Spółce z o.o. w W., przy udziale interwenienta ubocznego Polskiego Koncernu Naftowego „Orlen” SA w P., o stwierdzenie nieważności uchwał i ustalenie, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 21 stycznia 2005 r., kasacji strony powodowej, od wyroku Sąd [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, [153], 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU