STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 37, Sygnatura: II AKa 396/05
Data wprowadzenia do systemu: 27-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
(...) Notatka służbowa (urzędowa), sporządzona przez funkcjonariusza Policji w trybie wykonywania czynności operacyjnych z art. 19 i art. 19a ustawy o Policji, jest dokumentem urzędowym, złożonym w postępowaniu przygotowawczym dokumentującym czynności, z których przeprowadzenia nie jest wymagane sporządzenie protokołu, a co więcej - nie zastępuje ona zeznania świadka (w rozumieniu art. 174 k.p.k.) Z UZASADNIENIA (...) Materiały stanowiące podstawę wszczęcia śledztwa w sprawie zgromadz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 22 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 6, pozycja: 18, Sygnatura: I ACa 540/05
Data wprowadzenia do systemu: 02-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kodeks postępowania cywilnego przewiduje jedynie w dwóch przypadkach kompetencje pełnomocnika procesowego będącego adwokatem, radcą prawnym bądź rzecznikiem patentowym do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem (art. 89 § 1 i art. 485 § 4). Takich uprawnień nie zawierają również odpowiednie przepisy korporacyjne. Pełnomocnik procesowy nie może więc poza wskazanymi przepisami tworzyć dokumentów prywatnych poprzez poświadczanie ich zgodności z oryginałem. Taki wniosek nie utrudnia pow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 9, pozycja: 26, Sygnatura: I ACa 663/05
Data wprowadzenia do systemu: 14-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
To, jak strony rozumiały składane oświadczenie woli, można wykazywać wszelkimi środkami dowodowymi. Dowody zgłaszane w takim przypadku nie są bowiem skierowane przeciwko osnowie lub ponad osnowę dokumentu, a jedynie służą jej ustaleniu w drodze wykładni. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2005 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Ryszarda M., przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu Allianz Polska SA w W., o zapłatę, na skutek apelacji pozwanego, od wyroku Sądu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 8, pozycja: 9, Sygnatura: I ACa 663/05
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2005 r., sygn. I ACa 663/05[1] Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: „Zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości rolnej, stanowiącej współwłasność na okres 10 lat i skutkującej wyłączenie władania przeważającą częścią gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przez osoby uprawnione, na długi okres stanowi czynność przekraczającą zwykły zarząd. Oznacza to, że do dokonania tej czynności był [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 4, pozycja: 14, Sygnatura: I ACa 632/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ogłoszenie upadłości użytkownika wieczystego nie ma wpływu na wszczęcie przeciwko upadłemu lub już syndykowi postępowania w sprawie wypowiedzenia wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste. Z UZASADNIENIA W sprzeciwie od orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia 20 lutego 2003 r., powód wniósł o zawieszenie postępowania dotyczącego aktualizowania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego do czasu rozstrzygnięcia skargi złożonej do Naczelnego Sądu Administ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 15 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 7, pozycja: 43, Sygnatura: II AKa 220/05
Data wprowadzenia do systemu: 24-08-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Właściwa forma ujawnienia protokołów przesłuchań z postępowania przygotowawczego powinna przybrać postać postanowienia ze wskazaniem przyczyny z jakiej nastąpiło odczytanie zeznań i powołaniem właściwego przepisu. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w II Wydziale Karnym, po rozpoznaniu, w dniu 15 grudnia 2005 r., sprawy z K. J., oskarżonego z art. 280 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 280 § 1 k.k., z powodu apelacji, wniesionej przez prokuratora i obrońcę oskarżonego, od wyroku Sądu Okrę [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 15 grudnia 2005 r.,

Rocznik: 2006, miesiąc: 10, pozycja: 56, Sygnatura: II AKa 272/05
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Pozostawanie w zatrudnieniu przed pozbawieniem wolności nie jest warunkiem przyznania odszkodowania. Nie można przecież przyjmować, że skoro w dacie aresztowania osoba represjonowana nie pracowała, to nie pracowałaby także wtedy, gdyby nie nastąpiło pozbawienia jej wolności. O ile taki pogląd byłby uprawniony w stosunku do osób w podeszłym wieku, czy też schorowanych, a przez to niezdolnych do pracy, to nie sposób takich twierdzeń prezentować w stosunku do osób, które prace mogły wykonywać [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 3, pozycja: 8, Sygnatura: I ACa 1167/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zabezpieczeni wierzyciele mają prawo zaspokoić się z ustanowionego zabezpieczenia, a tylko w zakresie w jakim to nie nastąpi, na zasadach postępowania upadłościowego. Przewłaszczenie jest rzeczywistym przeniesieniem własności - wierzyciel staje się właścicielem rzeczy a jego przedmiotem były w tym przypadku rzeczy oznaczone co do tożsamości, stąd skutki przejścia własności na bank nastąpiły z chwilą zawarcia umów przewłaszczenia. 2. Na gruncie art. 20 Prawa upadłościowego nie można zalicz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 9, pozycja: 27, Sygnatura: I ACa 611/05
Data wprowadzenia do systemu: 14-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości rolnej, stanowiącej współwłasność na okres 10 lat i skutkującej wyłączenie władania przeważającą częścią gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przez osoby uprawnione, na długi okres stanowi czynność przekraczającą zwykły zarząd. Oznacza to, że do dokonania tej czynności była konieczna zgoda wszystkich współwłaścicieli. Zgoda taka nie stanowi zgody osoby trzeciej w rozumieniu art. 63 k.c., przybiera ona postać oświadczenia woli o rozporządzaniu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 11, pozycja: 5, Sygnatura: IV SA/Po 983/05
Data wprowadzenia do systemu: 06-02-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
ORZECZENIA LAUREATÓW I WYRÓŻNIONYCH W V EDYCJI KONKURSU "SĘDZIA EUROPEJSKI 2005" Grażyna Radzicka Wolność zgromadzeń, jako jedna z cech demokratycznego ustroju państwa, zobowiązuje organ administracji publicznej, przy rozpoznawaniu zawiadomienia organizatora zgromadzenia w trybie art. 7 ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. nr 51, poz. 297 z późn. zm.) do oceny zawiadomienia pod kątem art. 7 i art. 8 ustawy, jednakże ocena, czy odbycie zgromadzenia może zag [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, [154], 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU