STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 maja 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 10, pozycja: 54, Sygnatura: II AKr 121/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Spowodowanie u pokrzywdzonego obrażeń ciała nie stanowi warunku sine qua non odpowiedzialności sprawcy z art. 210 § 1 k.k. także wówczas, gdy stosuje on gwałt na osobie. Wystąpienie takich obrażeń bądź ich brak może być traktowany wyłącznie jako jedno, ale nie jedyne kryterium oceny, czy zastosowana przemoc była wyrazem użycia takiej siły fizycznej, która stworzyła niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pokrzywdzonego – a w konsekwencji pozbawiła go woli przeciwstawienia się zaborowi mien [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 1 czerwca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 10, pozycja: 55, Sygnatura: II AKr 140/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rozbój jest przestępstwem, które można popełnić tylko umyślnie. Dopuszczający się rozboju musi swoją świadomością obejmować wszystkie znamiona tego przestępstwa, a zatem nie tylko groźbę jakiejkolwiek przemocy, ale groźbę użycia natychmiastowego gwałtu na osobie, który polega na zadaniu fizycznej dolegliwości prowadzącej do uszkodzenia ciała lub poważniejszych następstw, aż do śmierci włącznie. Działanie polegające na zaborze w celu przywłaszczenia mienia przy użyciu groźby w postaci nie stanowi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 lipca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 10, pozycja: 56, Sygnatura: II AKr 164/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W każdym przestępstwie należy poza stroną przedmiotową, określić także jego stronę podmiotową, czyli tzw. „formę winy”. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 26 kwietnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 10, pozycja: 57, Sygnatura: II AKr 93/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z uwagi na swoisty charakter prawny terminu z art. 358 § 1 k.k. ogłoszenie wyroku z przekroczeniem terminu (chyba, że zachodzi powód z art. 108 § 3 k.p.k.) jest tego rodzaju uchybieniem procesowym, które zawsze może mieć wpływ na treść wyroku (art. 287 pkt. 2 k.p.k.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 stycznia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 58, Sygnatura: II AKr 1/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli z art. 75 § 2 pkt. 2 pkt. 6 k.k. wynika zakaz nakładania obowiązku całkowitego powstrzymywania się od spożywania alkoholu, to niedopuszczalne jest nałożenie takiego obowiązku z mocy art. 75 § 2 pkt. 9 k.k., gdyż w tej sytuacji zakaz o takiej treści byłby sprzeczny z obowiązującym Prawem. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 kwietnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 59, Sygnatura: II AKr 69/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 59 „a” pkt. 2 k.k. przewiduje obowiązek orzeczenia nawiązki w razie skazania za umyślne przestępstwo... zniszczenie lub „uszkodzenie mienia lub uczynienie go niezdolnym do użytku”. Ustawodawca miał więc na uwadze takie czyny, w wyniku których zamach skierowany na materię rzeczy, doprowadza do fizycznego zniszczenia, unicestwienia, pozbawienia funkcjonalności, w wyniku czego następuje całkowita lub znaczna utrata wartości majątkowej, a w efekcie szkodę mieniu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 kwietnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 60, Sygnatura: II AKr 67/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Użycie w art. 210 § 1 k.k. sformułowania „doprowadzając człowieka do stanu bezbronności” sprawia, że znamiona tej postaci rozboju wypełniane są jedynie wówczas, gdy stan bezbronności ofiary jest efektem działań sprawcy, a nie okoliczności istniejących od niego niezależnie, takich jak np.: nietrzeźwość pokrzywdzonego, jego bardzo młody albo podeszły wiek, czy też ułomność fizyczna bądź psychiczna. Gdyby bowiem ustawodawca miał tu również na uwadze świadome wyzyskanie przez sprawcę ist [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 lipca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 61, Sygnatura: II AKr 143/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Twierdzenie, jakoby usiłowanie zabójstwa (podobnie jak jego dokonanie) konsumowało z natury rzeczy wszelkie uszkodzenia ciała w związku z nim wyrządzone jest błędne, gdyż mogą być usiłowania zabójstwa nie związane z jakimkolwiek uszkodzeniem ciała. Takie konsumowanie można przyjąć tylko w przypadku lekkiego uszkodzenia ciała bądź naruszenia nietykalności cielesnej, ale nie wtedy, gdy doszło do poważniejszego uszkodzenia ciała, w szczególności do obrażeń zagrażających życiu bądź trwałego kalectwa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 marca 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 62, Sygnatura: II AKz 50/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wprawdzie definicja ustawowa mienia społecznego nie zawiera ograniczeń terytorialnych, jednakże uwzględniając ratio legis przepisów o surowszej odpowiedzialności karnej za czyny przeciwko mieniu społecznemu, która zawarta jest w utrzymanym w mocy przepisie art. 91 Konstytucji, głoszącym, że „Każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej obowiązany jest strzec własności społecznej i umacniać ją jako niewruszoną podstawę rozwoju Państwa, źródła bogactwa i siły Ojczyzny”, trzeba dojść do wnio [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 marca 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 63, Sygnatura: II AKz 40/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 268 k.p.k., przyznający stronom zażalenia na inne czynności niż postanowienia lub zarządzenia, odnosi się do postępowania przygotowawczego. W postępowaniu sądowym natomiast podlegają zaskarżeniu wyłącznie decyzje procesowe, tj. postanowienia , zarządzenia, a także zawarte w wyroku orzeczenia dotyczące kosztów postępowania i opłat sądowych (art. 374 k.p.k., art. 409 i 414 k.p.k.). [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, [154], 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU