STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
> Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 11, pozycja: 5, Sygnatura: IV SA/Po 983/05
Data wprowadzenia do systemu: 06-02-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
ORZECZENIA LAUREATÓW I WYRÓŻNIONYCH W V EDYCJI KONKURSU "SĘDZIA EUROPEJSKI 2005" Grażyna Radzicka Wolność zgromadzeń, jako jedna z cech demokratycznego ustroju państwa, zobowiązuje organ administracji publicznej, przy rozpoznawaniu zawiadomienia organizatora zgromadzenia w trybie art. 7 ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. nr 51, poz. 297 z późn. zm.) do oceny zawiadomienia pod kątem art. 7 i art. 8 ustawy, jednakże ocena, czy odbycie zgromadzenia może zag [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 2, pozycja: 2, Sygnatura: I ACa 494/05
Data wprowadzenia do systemu: 15-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przekaz nie jest czynnością prawną zobowiązującą ani rozporządzającą a tylko upoważniającą. Z UZASADNIENIA Wyrokiem z dnia 28 grudnia 2004 r., Sąd Okręgowy w W. oddalił powództwo Syndyka masy upadłości Biura Inwestycyjnego Code SA z siedzibą w K., skierowane przeciwko Bankowi Handlowemu w W. SA z siedzibą w W. o zapłatę 3 564 895 zł. W motywach rozstrzygnięcia Sąd Okręgowy ustalił, że nie będący uczestnikiem tego procesu, Zbigniew G., umową z dnia 24 lutego 1999 r., kupił od pozwane [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 12, pozycja: 61, Sygnatura: II AKzw 843/05
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Możliwości skazanego w zakresie uiszczenia grzywny należy ocenić przez pryzmat ewentualnej zmiany jego sytuacji majątkowej i osobistej po wydaniu wyroku. Skoro bowiem sąd w dacie wydania wyroku doszedł do przekonania, w oparciu o art. 58 § 2 k.k., iż skazany będzie mógł grzywnę uiścić lub istnieje możliwość jej ściągnięcia w drodze egzekucji, to jedynie wykazanie przez skazanego zaistnienia od daty wyrokowania takiej zmiany jego sytuacji, która implikuje wniosek o niemożności spłaty i egzekuc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 9, pozycja: 39, Sygnatura: II AKzw 823/05
Data wprowadzenia do systemu: 30-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sformułowanie „należności biegłych lub instytucji wyznaczonych”, użyte w art. 618 § 1 pkt 9 k.p.k., należy rozumieć jako obejmujące swoim zakresem należności za wydanie opinii, zasięgniętej przez organ procesowy, wskutek powołania biegłych, na mocy wydanego postanowienia (art. 204 k.k.w. in fine), jak też należności zamkniętego zakładu za wydaną na żądanie sądu opinię biegłych, wytypowanych przez kierownika tego zakładu, w ramach zobowiązania ustawowego (art. 203 § 1 k.k.w.) Wpra [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 10, pozycja: 71, Sygnatura: II AKa 74/05
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem może być takowym nie tylko dlatego, że sprawca mienia nie zamierza zwrócić, ale także z innych powodów, co do których sprawca wprowadza w błąd, wyzyskuje błąd lub niezdolność do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Z UZASADNIENIA (...) Odnośnie przypisania sprawcy przestępstwa oszustwa nie jest nawet wymagane ustalenie, że nie miał on zamiaru mienia zwrócić. Przestępstwo oszustwa polega bowiem na tym, że [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 7, pozycja: 83, Sygnatura: III CZP 112/05
Data wprowadzenia do systemu: 24-08-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zwrot kwoty równej bonifikacie w cenie sprzedaży udzielonej nabywcy nieruchomości, o którym mowa w art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. nr 261 z 2004 r., poz. 2603 ze zm.), może być zabezpieczony hipoteką kaucyjną. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2005 r., sygn. III CZP 112/05. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 3, pozycja: 6, Sygnatura: I ACa 1274/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Tylko wtedy udzielanie pożyczki nie stanowiło czynności bankowej w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. nr 72 z 1992 r., poz. 359 ze zm.), obowiązującej w chwili zawarcia umów przez strony, gdy spółka prawa handlowego udzielała pożyczek na podstawie prawa cywilnego z własnych pieniędzy. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2005 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Międzynarodowej Korporacji Gospodarczej InCo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 3, pozycja: 13, Sygnatura: II AKa 424/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy apelacji wniesionej jedynie na korzyść oskarżonego, nie ma podstaw do tego, aby sąd odwoławczy zasądził odszkodowanie na mocy art. 415 § 4 k.p.k. w miejsce błędnie orzeczonego obowiązku naprawienia szkody z art. 46 § 1 k.k., z uwagi na brak wniosku pokrzywdzonego i spóźnionego wniosku prokuratora. Taka zmiana zaskarżonego wyroku byłoby ewidentnie niekorzystna dla oskarżonego, bowiem odszkodowanie orzeczone z urzędu rodzi dla niego bardziej niekorzystne skutki niż obowiązek naprawienia sz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 6, pozycja: 5, Sygnatura: I ACa 329/05
Data wprowadzenia do systemu: 15-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dokument obligacji (przedwojennych) opisując mechanizm waloryzacji nie zawierał samoistnej umownej klauzuli waloryzacyjnej, lecz stanowił powtórzenie obowiązujących w dacie emisji przepisów i powoływał te przepisy jako podstawę przeliczenia. Skoro przepisy te uchylone zostały przez art. 29 dekretu z dnia 27 lipca 1949 r. o zaciąganiu nowych i określaniu nieumorzonych zobowiązań, upadł wyrażony w obligacjach mechanizm waloryzacji, a zastosowanie miały mechanizmy określone w dekrecie. Z UZAS [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 3, pozycja: 10, Sygnatura: I ACa 1024/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro nazwa partii jest obligatoryjnym elementem statutu, to w postępowaniu o wpis do ewidencji podlega badaniu w tych samych granicach jak jego pozostałe postanowienia. Z UZASADNIENIA Postanowieniem z dnia 12 sierpnia 2005 r., Sąd Okręgowy w W. oddalił wniosek Edwarda Jerzego B., Marii D., Grzegorza Ja-na Ł., o wpis do ewidencji partii politycznych partii politycznej pod nazwą "SZTANDAR MATKI BOSKIEJ LICHEŃSKIEJ BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI" wskazując, że wpisanie partii o tej nazwi [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, [155], 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU