STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 156, Sygnatura: III CZP 77/03
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawa o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego w miejsce zmarłego najemcy podlega rozpoznaniu w postępowaniu zwykłym. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Romany B., przeciwko Miastu Stołecznemu Warszawa, o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 20 listopada 2003 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej, zagadnienia prawnego, przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, postanowieniem z dnia 17 cze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 5, pozycja: 51, Sygnatura: V CK 287/04
Data wprowadzenia do systemu: 26-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 60 ust. 4b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 91, poz. 408 ze zm.) nie ma zastosowania w razie łączenia dwóch publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez przejęcie jednego z nich. W takim wypadku, odpowiedzialność za zobowiązania zakładu przejmowanego ponosi zakład przejmujący. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa "PGF URTICA" Spółki z o.o. we W., przeciwko Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we W., o zapłatę, po rozpoznaniu, na rozprawi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 grudnia 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 5, pozycja: 54, Sygnatura: III CK 55/04
Data wprowadzenia do systemu: 26-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wspólnota mieszkaniowa może nabywać majątek. Sąd Najwyższy, w sprawie egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Wspólnoty Mieszkaniowej Właścicieli Budynku przy ul. Lwowskiej 18 w L., przeciwko dłużniczce Ewie O., o egzekucję z nieruchomości, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, na rozprawie w dniu 10 grudnia 2004 r., kasacji wierzyciela, od postanowienia Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 7 października 2003 r., sygn. akt II Cz 533/03, uchyla zaskarżone postanowienie oraz postanowienie Sądu Rejon [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 5, pozycja: 53, Sygnatura: V CK 318/04
Data wprowadzenia do systemu: 26-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uchwalenia statutu spółdzielni dokonują jej założyciele (art. 6 § 1 Prawa spółdzielczego), natomiast późniejsze modyfikacje postanowień statutu dokonywane są zmianą statutu (art. 12[a] § 1-3, art. 38 § 1 pkt 10 Prawa spółdzielczego), bez względu na skalę i zakres dokonywanych modyfikacji. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Jerzego N., przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w G., o uchylenie uchwały, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 2 grudni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 2, pozycja: 24, Sygnatura: III CZP 65/04
Data wprowadzenia do systemu: 14-04-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawie, w której ogłoszono upadłość przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. nr 60, poz. 535 ze zm.), do wynagrodzenia syndyka, w zakresie wskazanym w art. 123 § 51 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. (jedn. tekst: Dz.U. nr 118 z 1991 r., poz. 512 ze zm.), stosuje się przepisy ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. nr 26, poz. 306 ze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 102, Sygnatura: III CZP 65/04
Data wprowadzenia do systemu: 24-10-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawie, w której ogłoszono upadłość przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. nr 60, poz. 535 ze zm.), do wynagrodzenia syndyka, w zakresie wskazanym w art. 123 § 51 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. (jedn. tekst Dz.U. nr 118 z 1991 r., poz. 512 ze zm.), stosuje się przepisy ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. nr 26, poz. 306 ze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: II CZP 65/04
Data wprowadzenia do systemu: 28-02-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawie, w której ogłoszono upadłość przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. nr 60, poz. 535 ze zm.), do wynagrodzenia syndyka, w zakresie wskazanym w art. 123 § 5-1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. (jedn. tekst Dz.U. nr 118 z 1991 r., poz. 512 ze zm.), stosuje się przepisy ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. nr 26, poz. 306 ze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 1, pozycja: 7, Sygnatura: III CZP 66/04
Data wprowadzenia do systemu: 28-02-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do określenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, nabywanego przez pracownika (byłego pracownika) Lasów Państwowych (art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (jedn. tekst Dz.U. nr 56 z 2000 r., poz. 697 ze zm.) ma zastosowanie art. 6 w związku z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Glosa

Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 listopada 2004 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 5, pozycja: 6, Sygnatura: GPP 1/04
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Czesław Paweł Kłak Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 listopada 2004 r., GPP 1/04[1] W świetle przepisów art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. nr 179, poz. 1843), ocena zarzutu przekroczenia przez sąd rozsądnego terminu rozpoznania sprawy (przewlekłość postępowania) powinna uwzględniać przeciętny czas oczekiwania na rozpatrzen [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 24 listopada 2004 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 3, pozycja: 38, Sygnatura: I ACa 517/04
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podjęcie decyzji w sprawie zmiany w budżecie państwa powoduje umieszczenie wydatku w harmonogramie, ale nie daje przywileju natychmiastowej wypłaty, w przypadku braku środków budżetowych, na pełne pokrycie wydatków ujętych w harmonogramie, z wyjątkiem takich decyzji, które związane są z klęskami żywiołowymi, katastrofami i innymi zdarzeniami losowymi. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 24 listopada 2005 r., sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, [155], 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU