STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 czerwca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 64, Sygnatura: II AKz 121/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 365 k.p.k. wprowadza dodatkową przesłankę obligatoryjnego zaliczenia tymczasowego aresztowania na poczet kary pozbawienia wolności i stanowi rozwinięcie zasad określonych w art. 83 k.k. Orzeczenie oparte na art. 365 k.p.k. jest więc w istocie rozstrzygnięciem o zaliczeniu tymczasowego aresztowania i podlega zaskarżeniu na zasadach określonych w art. 409 k.p.k. Wprawdzie sąd władny jest orzec w tych kwestiach postanowieniem w trybie unormowanym w art. 368 k.p.k. ale tylko wtedy, gdy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 września 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 65, Sygnatura: II AKz 303/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku właściwości sądu wojewódzkiego do łącznego rozpoznania spraw – z których jedna należy do sądu niższego rzędu – należy uznać zgodnie z przepisami ustawy, że jeżeli w tej sprawie prowadzone było dochodzenie, to funkcjonariusz policji mógł sporządzić postanowienie o przedstawieniu zarzutów i przesłuchać osobę podejrzaną. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 sierpnia 1992 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 66, Sygnatura: II AKz 118/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nabywca skradzionego samochodu, chociażby nabycie to nastąpiło w dobrej wierze, nie może domagać się wydania takiego samochodu, będącego dowodem rzeczowym w sprawie, w trybie art. 199 k.p.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 14 września 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 67, Sygnatura: II AKr 272/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Polecenie dla sądu wynikające z treści art. 346 k.p.k. ma wprawdzie na uwadze przede wszystkim ochronę praw oskarżonego; ale nie tylko. Zapis ustawy „... sąd uprzedza o tym obecne na rozprawie strony, gdy ma to dla nich znaczenie, ...” nie pozostawia wątpliwości, że art. 346 k.p.k. bierze w ochronę także interesy oskarżyciela i jeżeli w konkretnie rozpoznawanej sprawie na skutek braku uprzedzenia o możliwości zakwalifikowania czynu oskarżonego według innego przepisu prawnego, oskarży [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 września 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 68, Sygnatura: II AKz 188/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy przepis art. 393 § 1 k.p.k. przewiduje termin 14 dni do wniesienia rewizji, a przepis art. 105 § 1 k.p.k. termin 7 dni do usunięcia braków formalnych, w tym przypadku przez sporządzenie i podpisanie rewizji przez adwokata – przepis art. 393 § 1 k.p.k. należy uznać za szczególny w stosunku do przepisu art. 105 § 1 k.p.k. odnośnie terminu sporządzenia rewizji. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 lipca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 69, Sygnatura: II AKo 30/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. podmiotem uprawnionym do podniesienia zarzutu przedawnienia jest prokurator. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 20 lipca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 70, Sygnatura: II AKz 312/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 2 ust. 2 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (Dz.U. Nr 49, poz. 445) w związku z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1991 r. zmieniającym rozporządzenia w sprawie wysokości należności świadków i stron w postępowaniu sądowym (Dz.U. Nr 36, poz. 159), górną granicą za utracony dzienny zarobek, która może sąd przyznać świadkowi, ustala się w wysokości 4 % przeciętnego wynagrodzenia miesięczneg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 7 czerwca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 71, Sygnatura: II AKr 94/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Samo oświadczenie wnioskodawcy, iż podtrzymuje swoje dotychczasowe zeznania, bez ich uprzedniego odczytania, nie spełnia wymogu o jakim mowa w art. 357 k.p.k. i taki dowód nie może stanowić podstawy orzekania. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 72, Sygnatura: II AKz 240/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odszkodowanie z tytułu poniesionych strat materialnych spowodowanych niemożnością wykonywania pracy zarobkowej w okresie tymczasowego aresztowania, a tym samym powodujących pogorszenie się sytuacji majątkowej osoby represjonowanej – tymczasowo aresztowanej, nie może stanowić sumy utraconych, zrewaloryzowanych zarobków, nadto ubruttowionych (bez należnego podatku), ale jedynie różnicę pomiędzy sumą utraconych zarobków wnioskodawcy, a kosztami utrzymania jakie wnioskodawca musiałby ponieść p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 8 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II AKr 252/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Przepis art. IX § 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 95 z późn. zm.) nie wyłącza odpowiedzialności karnej i nawet w przypadku zgody osoby pokrzywdzonej na uprawianie nierządu, ani też nie uzależnią jego zaistnienia od braku tejże zgody.II. Nie może być wątpliwości, że przestępstwo z art. IX § 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 roku jest przestępstwem podobnym w rozumieniu art. 60 § 1 k.k. do przestępstwa z art. 208 k.k. i 215 § 1 k [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, [155], 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU