STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Swoboda wypowiedzi JAKO FUNDAMENTALNA ZASADA SPOŁECZEŃSTWA DEMOKRATYCZNEGO

Rocznik: 2005, miesiąc: 12, pozycja: 7, Sygnatura:
Data wprowadzenia do systemu: 20-01-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
WIESŁAW WACŁAWCZYK Swoboda wypowiedzi JAKO FUNDAMENTALNA ZASADA SPOŁECZEŃSTWA DEMOKRATYCZNEGO. KILKA UWAG O STANDARDACH RADY EUROPY I ORZECZNICTWIE EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA Nie ulega wątpliwości, że wśród zapisów Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Rady Europy, będącej podstawą orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) w Strasbourgu, ten dotyczący prawa do wolności słowa ma szczególną rangę. Podkreśla się dziś, że swoboda wyp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 listopada 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 5, pozycja: 24, Sygnatura: II AKz 734/05
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Istotnie, przepis art. 109 k.k., wyrażający zasadę personalną stanowi, że ustawę karną polską stosuje się do obywatela polskiego, który popełnił przestępstwo za granicą. Jednak z treści powołanego przepisu nie sposób – jak chce tego skarżący – wywodzić reguły o procesowym charakterze, jakoby obywatel polski winien, bez względu na miejsce popełnienia przestępstwa, podlegać wyłącznie polskiej jurysdykcji. Równocześnie obowiązuje bowiem zasada lojalności. Rzeczpospolita Polska jest pańs [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 33, Sygnatura: II AKa 279/05
Data wprowadzenia do systemu: 27-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O "utrudnianiu" postępowania, w rozumieniu art. 239 § 1 k.k., możemy mówić dopiero wówczas, gdy podjęte przez sprawcę zabiegi w tym kierunku miały faktycznie negatywny wpływ na postępowanie, czyniąc osiągnięcie celu, o jakim mowa w art. 297 § 1 k.p.k. trudniejszym, bardziej odległym, wymagającym przeprowadzenia dodatkowych czynności. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2005 r., sprawy Grzegorza R., oskarżonego z art. 148 § 1 k.k. i Iwony O., oskarżonej z art [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lubinie z dnia 30 listopada 2005 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 3, pozycja: 16, Sygnatura: II AKzw 616/05
Data wprowadzenia do systemu: 19-04-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 151 § 3 k.k.w., odroczenie wykonania kary może co prawda być udzielone kilkakrotnie, jednak łączny okres tego odroczenia nie może, co do zasady, przekroczyć roku, a okres odroczenia biegnie od dnia wydania postanowienia w tym przedmiocie (art. 151 § 2 k.k.w.). Zarówno w treści art. 151 § 2 i § 3 k.k.w. mowa jest o okresie odroczenia. Skoro więc w § 2 tego przepisu mowa jest, że okres odroczenia biegnie od daty wydania postanowienia w tym przedmiocie, to łączny okres odroczenia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 5, pozycja: 27, Sygnatura: II AKa 297/05
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli podstawą wymiaru kary za czyn ciągły i za jednorazowe przestępstwo tego samego typu jest ten sam przepis części szczególnej Kodeksu karnego lub przepis innej ustawy, to spełniona jest przesłanka warunkująca zastosowanie art. 91 § 1 k.k., jaką jest tożsamość kwalifikacji prawnej czynów tworzących ciąg przestępstw, co uzasadnia wymierzenie jednej kary „na podstawie przepisu, którego znamiona każde z tych przestępstw wyczerpuje”. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w d [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 29 listopada 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 12, pozycja: 41, Sygnatura: I ACa 1026/05
Data wprowadzenia do systemu: 06-02-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Rozwiązanie za pomocą wypowiedzenia trwałego stosunku zobowiązaniowego wywiera skutki jedynie na przyszłość, wobec czego nie może zniweczyć już spełnionych świadczeń w ramach tego stosunku. 2. Niedopuszczalne na tle umów wzajemnych jest postanowienie umowy nakazujące zwrot świadczenia jednej tylko stronie - takie postanowienie godziłoby w zasadę ekwiwalentności świadczeń stron. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2005 r., na rozprawie, sprawy z powództwa B [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 24 listopada 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 2, pozycja: 35, Sygnatura: III AUa 1381/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-01-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umorzenie zaległych składek jest zastrzeżone dla sytuacji szczególnie drastycznych, gdy ze względu na wiek, stan zdrowia, inne względy społeczne oraz znikome źródło przychodów na utrzymanie, nie jest realnie możliwe wywiązanie się ze zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sąd Apelacyjny – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2004 r., na rozprawie, sprawy z wniosku A. M., prz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 22 listopada 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 7, pozycja: 45, Sygnatura: II AKa 168/05
Data wprowadzenia do systemu: 24-08-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Określone znamieniem czasownikowym „posługiwanie się” wskazanymi w przepisie art. 280 § 2 k.k., przedmiotami, może polegać nie tylko na ich użyciu (a zatem np. jeżeli chodzi o broń palną poprzez oddanie strzału, czy w wypadku noża poprzez zadanie ciosu), ale również m.in. na zademonstrowaniu ich posiadania, np. poprzez trzymanie ich w rękach. 2. Zachowanie się oskarżonych, opisane w zaskarżonym wyroku jako dwa odrębne przestępstwa tj. rozbój i kradzież z włamaniem, było w istocie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 listopada 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 8, pozycja: 50, Sygnatura: II AKa 404/05
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy sprawca nie wyraził zamiaru pozbawienia życia człowieka, wnioskowanie o tym może być prowadzone w oparciu o uzewnętrznione przejawy jego zachowania wobec ofiary. Oskarżony miał pełną świadomość tego, że swą znaczną agresję tempore criminis przejawiał wobec osoby bezdomnej, schorowanej i słabej, a nadto nietrzeźwej, a wiec takiej, która nie jest w stanie skutecznie odpierać atak. W takiej sytuacji, oskarżony po uderzeniu pokrzywdzonego pięścią i przewróceniu go na ziemi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 listopada 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 4, pozycja: 12, Sygnatura: I ACa 407/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Treść art. 108 ust. 5 prawa autorskiego nie oznacza wyłączenia drogi sądowej, za istnieniem której przemawia art. 2 k.p.c. Z UZASADNIENIA Z. Telewizja Przewodowa - spółka z o.o. w Z. G. wnosiła o ustalenie, że z dniem 1 stycznia 2003 r. ustał jej obowiązek uiszczania na rzecz Stowarzyszenia Autorów ZAIKS wynagrodzenia autorskiego przysługującego twórcom z tytułu reemisji utworów w sieci kablowej. Stowarzyszenie Autorów ZAIKS domagało się oddalenia powództwa, a w pozwie wzajemnym [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, [156], 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU