STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 17 listopada 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 5, pozycja: 26, Sygnatura: II AKa 288/05
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Samo chwilowe posiadanie środka odurzającego lub substancji psychotropowej w związku z jej użyciem nie jest czynem karalnym w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W wypadku zrealizowania przez sprawcę, który posiadał środek odurzający lub substancję psychotropową, innego czynu zabronionego przez tę ustawę (połączonego z wyzbyciem się środka narkotycznego), sprawca odpowiada za zrealizowany czyn następczy. W płaszczyźnie ocen prawnych mamy wówczas do czynienia z niewłaściwym zbiegiem [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 listopada 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 12, pozycja: 21, Sygnatura: III APa 103/04
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 k.p. musi być spowodowane przez pracownika świadomie, w sposób przez niego zawiniony i stanowić zagrożenie dla interesów pracodawcy. Z UZASADNIENIA Powód - M. G. wniósł o przywrócenie go do pracy w pozwanym Kredyt Banku SA w W. twierdząc, że pracodawca bezzasadnie rozwiązał z nim umowę o pracę w trybie art. 52 § 1 k.p. W toku postępowania sądowego zmienił swoje roszczenia i wniósł [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 16 listopada 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 10, pozycja: 59, Sygnatura: II AKz 301/05
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rozpoznając wniosek prokuratora o wyrażenie zgody na żądanie od banku informacji stanowiącej tajemnicę bankową, sąd władny jest jedynie do badania istnienia przesłanek określonych w art. 106b Prawa bankowego. Nie przysługuje mu natomiast uprawnienie do wpływania na tok i zakres prowadzonego postępowania przygotowawczego i status osób, których dotyczą żądane informacje. Wreszcie to prokurator, jako prowadzący postępowanie przygotowawcze, decyduje w jakim trybie zwracać się o udostępnienie info [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 listopada 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 8, pozycja: 46, Sygnatura: II AKz 529/05
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienie sądu rejonowego o nieuwzględnieniu wniosku o uchylenie mandatu nie jest orzeczeniem kończącym postępowanie sądowe w rozumieniu art. 540 § 1 k.p.k. w związku z art. 113 k.k.s. Z UZASADNIENIA Zdzisław K. złożył wniosek o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem Sądu Rejonowego w O. M. z dnia 14 marca 2004 r., sygn. VI Ks(w) 43/03, wydanym w trybie art. 140 k.k.s. Postanowieniem tym Sąd Rejonowy odmówił uchylenia mandatu karnego. Zarządzeniem z dnia 5 październ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 10 listopada 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: II AKa 191/05
Data wprowadzenia do systemu: 15-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dokumentem stwierdzającym prawa majątkowe innej osoby nie musi być dokument, gdzie osoba uprawniona do wskazanego w nim prawa majątkowego jest określana imiennie, ale oczywiście w tej drugiej sytuacji możność przypisania przestępstwa z art. 275 § 1 k.k. będzie zależała od wykazania, że posiadacz tego dokumentu wszedł w jego władanie przez kradzież lub przywłaszczenie, bądź też - w przypadku posługiwania się takim dokumentem - udowodnienia, że nie miał jakichkolwiek uprawnień do używania tego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 listopada 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 3, pozycja: 11, Sygnatura: VI ACa 690/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarząd komisaryczny powołany w trybie art. 105 Prawa bankowego nie jest organem spółki akcyjnej działającym na podstawie przepisów k.h. i obowiązanym do stosowania procedury przewidzianej dla podejmowania decyzji przez te organy. Uchwały zarządu komisarycznego nie muszą odpowiadać wymogom określonym w art. 372 k.h. Z UZASADNIENIA Pozwem z dnia 7 września 2000 r., powodowie Grzegorz J. i Wiktor J. wnieśli na podstawie art. 189 k.p.c. o ustalenie: 1. nieistnienia uchwały Zarządu Komis [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 listopada 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 9, pozycja: 28, Sygnatura: I ACa 1063/05
Data wprowadzenia do systemu: 14-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki odsyła do powszechnie obowiązującego prawa regulującego zagadnienie naprawienia szkody, nie zawiera natomiast normy, która byłaby podstawą prawną roszczenia o zadośćuczynienie z tytułu przewlekłości postępowania sądowego rozpoznawanego poza trybem postępowaniem ze skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Są [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 listopada 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 34, Sygnatura: II AKz 499/05
Data wprowadzenia do systemu: 27-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postępowanie sądowe w sprawie wydania wyroku łącznego może być wszczęte na wniosek, ale także z urzędu. Jest to wyjątek od zasady skargowości uzasadniony względami humanitarnymi. Z UZASADNIENIA Postanowieniem z dnia 19 września 2005 r., Sąd Okręgowy umorzył postępowanie o wydanie wyroku łącznego, wszczęte na wniosek skazanego, w którym wskazał on dwa wyroki skazujące. W zażaleniu obrońca zarzucił orzeczeniu obrazę art. 570 k.p.k. przez niewzięcie pod rozwagę możliwości połączenia - z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 listopada 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 36, Sygnatura: II AKz 523/05
Data wprowadzenia do systemu: 27-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na właściwość rzeczową nie ma wpływu treść art. 4 § 1 k.k. Regulują ją przepisy art. 25 § 1 pkt 1 k.p.k. modyfikowane przez stosowne przepisy wprowadzające k.p.k., bądź przepisy przejściowe, zawarte w ustawie nowelizującej. (...) Z UZASADNIENIA Zaskarżonym postanowieniem, Sąd Okręgowy w Płocku nie przyjął do rozpoznania sprawy przekazanej mu, zgodnie z właściwością rzeczową, przez Sąd Rejonowy w Sochaczewie i przekazał ją temu Sądowi do rozpoznania - jako "w dalszym ciągu rzeczowo wła [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 listopada 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 3, pozycja: 7, Sygnatura: VI ACa 499/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Aby pełnomocnictwo nie gasło ze śmiercią mocodawcy muszą istnieć kumulatywne dwa warunki: po pierwsze - musi trwać stosunek podstawowy mimo śmierci tego, kto powierzył spełnienie czynności prawnej i po drugie - ta czynność prawna musi być czynnością w imieniu osoby, która ją powierzyła, bo wtedy trwanie pełnomocnictwa stanowi conditio sine qua non wykonania zobowiązania. Z UZASADNIENIA Powód - Borys G. wniósł o stwierdzenie nieważności umowy przeniesienia własności zabudowanej nieruch [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, [157], 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU