STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Zagranicznych

Orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 9, pozycja: 3, Sygnatura: sprawy połączone C-480/00-482/00, C-484/00, C-489/00-C-491/00 i C-497/00-C-499/00
Data wprowadzenia do systemu: 29-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenie z dnia 25 marca 2004 r. w sprawach połączonych C-480/00-482/00, C-484/00, C-489/00-C-491/00 i C-497/00-C-499/00 Azienda Agricola Ettore Ribaldi p. Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministerstwo Skarbu, (jeszcze niepublikowane) 1. Art. 1 i art. 4 rozporządzenia Rady nr 3950/92 z dnia 28 grudnia 1992 r., ustanawiającego dodatkowe opłaty w sektorze mleka i produktów mleczarskich oraz art. 3 i art. 4 rozporządzenia Komisji nr 536/93 z dnia 9 marca 1993 r., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 28 października 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 10, pozycja: 114, Sygnatura: II SA/Wr 1625/02
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
(...) Skarga, o jakiej mowa w art. 24 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 15 z 1999 r., poz. 139 z późn. zm.), nie jest tożsama ze skargą przewidzianą treścią art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.) i w związku z tym przy rozpoznawaniu skarg na uchwały odrzucające zarzuty nie ma zastosowania art. 94 cyt. ustawy o samorządzie gminnym. Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym jest aktem praw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 października 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 11, pozycja: 130, Sygnatura: IV CK 142/04
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 26 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.) nie jest przepisem szczególnym w rozumieniu art. 1111 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. nr 124 z 2001 r., poz. 1361 z późn. zm.) i przewidziana w nim hipoteka przymusowa nie jest hipoteką łączną. Sąd Najwyższy, w sprawie wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w G. Inspektoratu w K., przy uczestnictwie Zakładów Mięsn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 26 października 2004 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 4, pozycja: 47, Sygnatura: I SA/Ka 2260/03
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowa renty wymaga jej ustanowienia na pewien okres czasu, gdyż inaczej nie byłoby mowy o zobowiązaniu do świadczeń okresowych. Spełnianie świadczenia okresowego oznacza, że w jakichś powtarzających się okresach czasu (periodycznie) uprawniony ma uzyskiwać oznaczone w umowie kwoty pieniężne lub pewną ilość rzeczy oznaczonych co do gatunku. Dodatkowo, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy podatkowej, świadczenie rentodawcy stanowić ma dla niego trwały ciężar. Aby określone świadczenie, do pono [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 25 października 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 5, pozycja: 73, Sygnatura: XVII Ama 66/04
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niezaniechanie praktyki zakazanej na podstawie ustawy z 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów podlega karaniu na podstawie ustawy z 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, jeżeli ustawa ta jest względniejsza dla sprawcy oraz dany czyn jest praktyką ograniczającą konkurencję również na podstawie ustawy z 2000 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpoznaniu w dniu 25 października 2004 r., na rozpra [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 25 października 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 12, pozycja: 146, Sygnatura: XVII Ama 66/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-01-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy przedsiębiorca naruszył zakaz narzucania uciążliwych warunków umów przynoszących mu nieuzasadnione korzyści w okresie obowiązywania art. 5 ust. 1 pkt 6 oraz art. 15 ust. 1 ustawy o p.p.m., a postępowanie w sprawie wydania przez Prezesa UOKiK decyzji o nałożeniu kary pieniężnej ma miejsce już w czasie obowiązywania art. 8 ust. 1 pkt 6, art. 9 i art. 102 ust. 1 ustawy o o.k.ik., to Prezes UOKiK, podejmując decyzję w sprawie nałożenia kary pieniężnej na tego przedsiębiorcę, powin [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 22 października 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 10, pozycja: 116, Sygnatura: I SA/Wr 2203/03
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nabycie nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntów w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zmianami) to przeniesienie na podatnika własności nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntów; następuje ono w dacie zawarcia w formie aktu notarialnego umowy bezwarunkowego przeniesienia tego prawa lub własności nieruchomości, a nie w dacie zawarcia umowy zobowiązującej do ic [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 października 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 2, pozycja: 15, Sygnatura: II CK 76/04
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na tle przepisów art. 31 i art. 32 u.k.w.h., w szczególności zaś ust. 2 art. 31, ustanawiającego wymóg wykazania stanu prawnego, jaki ma być w księdze wieczystej ujawniony, przyjąć trzeba, że przepis art. 95 ust. 4 Prawa bankowego ma na względzie oświadczenie, jako dokument świadczący o istnieniu pewnego stanu prawnego nieruchomości, który ma być na jego podstawie ujawniony. Dokument taki stanowi poświadczony notarialnie podpis właściciela na jego oświadczeniu o ustanowieniu hipoteki, będący [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 września 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 2, pozycja: 16, Sygnatura: III CZP 43/04
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za wydaną kserokopię protokołu z akt sprawy pobiera się opłatę kancelaryjną w kwocie po 1 zł za każdą stronicę. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Jana S., przeciwko Marii K., o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 15 września 2004 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej, zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Szczecinie, postanowieniem z dnia 25 maja 2004 r., sygn. akt II Cz 105/04, "Czy w przypadku złożenia wnios [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 8 października 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 5, pozycja: 70, Sygnatura: I SA/Bk 197/04
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odsetki od zaliczek powinny być liczone do momentu, w którym ustaje byt prawny zaliczek. Przepis § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie naliczania odsetek (…) Dz.U. nr 240, poz. 2036, może mieć zastosowanie do tych stanów faktycznych, w których zaliczki na podatek są jeszcze wymagalne. Jeśli jednak z uwagi na upływ czasu zaliczki nie są już wymagalne, a wymagalny stał się sam podatek - od tego momentu odsetki powinny być liczone od zaległ [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, [157], 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU