STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 8 października 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 5, pozycja: 70, Sygnatura: I SA/Bk 197/04
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odsetki od zaliczek powinny być liczone do momentu, w którym ustaje byt prawny zaliczek. Przepis § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie naliczania odsetek (…) Dz.U. nr 240, poz. 2036, może mieć zastosowanie do tych stanów faktycznych, w których zaliczki na podatek są jeszcze wymagalne. Jeśli jednak z uwagi na upływ czasu zaliczki nie są już wymagalne, a wymagalny stał się sam podatek - od tego momentu odsetki powinny być liczone od zaległ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 10, pozycja: 3, Sygnatura: III SK 56/04
Data wprowadzenia do systemu: 18-11-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 8 ust. 1. Prawa energetycznego - Prezes URE nie może orzekać w sprawach dotyczących treści umów już zawartych. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki rozpoznaje spory dotyczące ustalania warunków świadczenia usług, odmowy przyłączenia do sieci czy odmowy zawarcia umowy. Przyszły odbiorca energii może w postępowaniu przed Prezesem URE domagać się ustalenia treści umowy i w tym zakresie droga postępowania cywilnego jest wyłączona. W trybie art. 8 ustawy nie można dochodzić nakazania [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 października 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 33, Sygnatura: I CK 162/04
Data wprowadzenia do systemu: 16-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niedozwolony jest taki wzorzec rachunku bankowego, który po jego podpisaniu pozwala potem bankowi na sprawdzanie sytuacji finansowej klienta i zasięganie informacji u pracodawcy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 października 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 11, pozycja: 132, Sygnatura: I CK 447/03
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawo zaliczania nie jest tylko ekspektatywą prawa własności lecz szczególnym publicznoprawnym prawem majątkowym, którego realizacja powinna być zapewniona przez ustawodawstwo. Jako swoisty surogat prawa własności korzysta zarówno z konstytucyjnie gwarantowanej ochrony praw majątkowych (art. 64 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji) i z tego też względu odnoszą się do niego standardy ukształtowane na gruncie art. 1 Protokołu nr 1 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Na specjalną uwagę z punktu wid [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 września 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 2, pozycja: 15, Sygnatura: I KZP 22/04
Data wprowadzenia do systemu: 14-04-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Innym podobnym świadczeniem, o którym mowa w art. 121 § 1 k.w. jest także płatna usługa, polegająca na podłączeniu odbiornika telewizyjnego do systemu zbiorowego odbioru (sieci kablowej) i na udostępnieniu programów. Sąd Najwyższy, w sprawie Mieczysława T., po rozpoznaniu, przekazanego na podstawie art. 441 § 1 k.p.k., przez Sąd Okręgowy w Elblągu, postanowieniem z dnia 30 czerwca 2004 r., sygn. akt VI Waz 49/04, zagadnienia prawnego wymagającego zasadniczej wykładni ustawy: "Czy dzia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 11, pozycja: 129, Sygnatura: IV CK 640/03
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czynnik wzajemnego zaufania stron, warunkujący regulację ustanowioną w art. 746 § 1 k.c., odgrywa w niej taką samą rolę, jak w zawartej na czas oznaczony umowie zlecenia. Formuła "odpowiedniego stosowania", przyjęta w art. 750 k.c., nie daje więc podstaw do modyfikacji art. 746 § 1 k.c. przy jego stosowaniu do umów o świadczenie usług reklamowanym przez nieobjęcie jego zasięgiem umów o świadczenia usług reklamowych, zawartych na czas oznaczony. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Zakł [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 września 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 11, pozycja: 133, Sygnatura: II PZP 8/04
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pracownik, który zawarł z pracodawcą porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę za odszkodowaniem, nie może na podstawie art. 88 § 1 k.c. w związku z art. 300 k.p. uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli jedynie w części dotyczącej wysokości odszkodowania. Sąd Najwyższy, z udziałem Prokuratora Prokuratury Krajowej, w sprawie z powództwa Wioletty B.-S., przeciwko "Wyborowa" SA w P., o zapłatę, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznyc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 16 września 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 7, pozycja: 94, Sygnatura: II SA/Wr 1923/02
Data wprowadzenia do systemu: 15-09-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z art. 4 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 15 z 1999 r., poz. 139 ze zm.) oraz art. 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. nr 153, poz. 1269) i art. 3, i art. 135 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270) nie można odczytać uprawnienia sądu do oceny projektu zmiany planu pod względem słuszności, fachowości czy też wyboru rozwiązania najmniej uciążliwego dla społeczności lokalnej. Sąd nie może zatem wkraczać [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 września 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 10, pozycja: 122, Sygnatura: III CZP 46/04
Data wprowadzenia do systemu: 18-11-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wierzytelność z tytułu pokrycia wkładu jednego z małżonków w spółce cywilnej ze środków należących, do majątku wspólnego podlega rozliczeniu na podstawie art. 45 k.r.o. stosowanego w drodze analogii. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Haliny K., przy uczestnictwie Jana K., o podział majątku dorobkowego, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 15 września 2004 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej, zagadnienia prawnego, przedstawionego przez Sąd Okręgowy w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 13 września 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 2, pozycja: 21, Sygnatura: I SA/Wr 490/03
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W sytuacji, gdy w czasie powstania uprawnienia w podatku od towarów i usług obowiązywał inny stan prawny niż w czasie, w którym podatnik złożył deklarację korygującą VAT-7, należy stosować przepisy obowiązujące w czasie, którego przedmiotowa korekta dotyczyła. 2. Zasada niedziałania prawa wstecz stanowi istotny składnik zasady zaufania obywateli do państwa, a jej treścią jest zakaz nadawania mocy wstecznej zwłaszcza przepisom normującym prawa i obowiązki obywateli, jeżeli prowadzi to do p [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, [158], 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU