STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 października 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 9, pozycja: 55, Sygnatura: II AKa 354/05
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Osoby dostarczające narkotyki innym osobom, które zaopatrują bezpośrednich konsumentów, popełniają inne, odrębne od tych dealerów narkotykowych przestępstwa. 2. Przepis art. 60 § 3 k.k. odnosi się współdziałania sprawcy z co najmniej dwiema osobami, ale współdziałanie to musi dotyczyć konkretnego czynu zabronionego, w którym bierze udział sprawca, ujawniający informację o innych jego uczestnikach i istotnych okolicznościach popełnionego przestępstwa. Nie chodzi więc o pewne wspólne działa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 października 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 5, pozycja: 10, Sygnatura: III AUa 661/04
Data wprowadzenia do systemu: 02-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Według art. 12 ust. 1 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, kombatantom będącym inwalidami wojennymi lub wojskowymi przysługują świadczenia pieniężne i inne uprawnienia przewidziane w przepisach ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin. Ustęp drugi pkt 2 tego przepisu stanowi jednak, że świadczenia pieniężne i inne uprawnienia przewidziane w przepisach ustawy, o której mowa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 października 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 8, pozycja: 37, Sygnatura: II AKa 357/05
Data wprowadzenia do systemu: 14-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niebezpiecznym przedmiotem, podobnym do noża, w rozumieniu art. 280 § 2 k.k., jest pilnik służący do piłowania metalu o długości ostrza 30 cm. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 20 października 2005 r., sprawy Krzysztofa C., oskarżonego z art. 280 § 1 k.k. i inne, na skutek apelacji obrońcy, od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 27 kwietnia 2005 r., sygn. akt XVI K 96/04, utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok, uznając apelację obrońcy oskarżonego za oczywiście bezz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 19 października 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 3, pozycja: 15, Sygnatura: II AKz 453/05
Data wprowadzenia do systemu: 07-04-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd stosujący tymczasowe aresztowanie (także inne środki zapobiegawcze) wtedy tylko uprawniony jest do ograniczenia uzasadnienia postanowienia o zastosowaniu tego środka (środków) zapobiegawczego celem zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, gdy in concreto można zasadnie prognozować, że wobec do tej pory ujawnionych okoliczności przedmiotowych i podmiotowych sprawy, oskarżonemu, w wypadku udowodnienia mu w postępowaniu głównym sprawstwa i winy, grozi kara surowa. Sąd Apelacyjny [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 19 października 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 4, pozycja: 22, Sygnatura: II AKz 231/05
Data wprowadzenia do systemu: 01-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W razie uchylenia orzeczenia co do głównego przedmiotu procesu, sędziowie uczestniczący w wydaniu uchylonego orzeczenia ulegają wyłączeniu od udziału w sprawie. Oznacza to niedopuszczalność udziału takiego sędziego w rozstrzyganiu każdej – choćby incydentalnej, wpadkowej – kwestii w ramach tej sprawy, a więc także w przedmiocie zawieszenia postępowania. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w II Wydziale Karnym, po rozpoznaniu w dniu 19 października 2005 r., w sprawie J. B., o odszkodowan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 19 października 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 10, pozycja: 32, Sygnatura: III AUa 939/05
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawo do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki zależy od legitymowania się przez pracownika wymaganym stażem ubezpieczeniowym oraz niemożnością kontynuowania dalszego zatrudnienia pracowniczego z powodu stanu zdrowia dziecka wymagającego stałej opieki. Sąd Apelacyjny – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 19 października 2005 r., sprawy z wniosku Marianny K., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 października 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 9, pozycja: 27, Sygnatura: III AUa 1434/04
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pouczenie nie może być uznane za należyte, gdy przytacza jedynie przepis ustawy bez jego wyjaśnienia. Takie właśnie abstrakcyjne i ogólne pouczenie przez organ rentowy w okolicznościach rzutujących na ustanie prawa do świadczeń lub wstrzymanie ich wypłaty powoduje, że świadczeniobiorca nie ma obowiązku zwrotu pobranych kwot, choćby nawet z innych źródeł mógł powziąć wiadomość o tychże okolicznościach. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 18 października 2005 r., sprawy z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 października 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 11, pozycja: 37, Sygnatura: III AUa 1408/04
Data wprowadzenia do systemu: 24-01-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 138 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162 z 1998 r., poz. 1118 ze zm.) osoba, która pobrała nienależne jej świadczenie, obowiązana jest do jego zwrotu. Za nienależnie pobrane uważa się zaś m.in. świadczenie wypłacone z przyczyn niezależnych od organu rentowego osobie innej niż wskazana w decyzji tego organu. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 18 października 2005 r. sprawy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 października 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 3, pozycja: 5, Sygnatura: III AUa 1852/04
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W postępowaniu w sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych, toczącym się z odwołania od decyzji organu rentowego wydanej na wniosek o przyznanie emerytury lub renty, wspomniane przedmiotowe przekształcenie roszczenia jest niedopuszczalne. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 18 października 2005 r., sprawy z odwołania Antoniego S., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R., o emeryturę górniczą, na skutek apelacji ubezpieczonego Antoniego S., od wyroku S [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 14 października 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 2, pozycja: 5, Sygnatura: II AKzw 696/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wielokrotne uderzanie twardym i tępym przedmiotem psa, mające postać znęcania się ze szczególnym okrucieństwem, gdy motywem takiego zachowania jest także oddziaływanie na wolę człowieka (przymus), należy uznać za popełnione z użyciem przemocy. W takim wypadku przemoc - jak zawsze - skierowana jest przeciwko człowiekowi, zaś siła fizyczna użyta w stosunku do zwierzęcia. Sprawia to, że zachodzi podobieństwo - w rozumieniu art. 115 § 3 k.k. - pomiędzy przestępstwem z art. 158 § 2 k.k., a występk [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, [159], 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU