STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 7, pozycja: 93, Sygnatura: I CKN 1234/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wysokość cen przewidziana w taryfie powinna uwzględniać m.in. należytą staranność przedsiębiorstwa energetycznego (art. 355 § 2 k.c. i art. 40 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne). Pomijając bowiem ewentualną, zawinioną przez przedsiębiorstwo energetyczne niegospodarność, taryfa powinna zapewnić przedsiębiorstwu energetycznemu rentowność w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy w W. Sąd Antymonopolowy, po rozpoznaniu odwołania Energetyki S.A. w K., od [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 10 września 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 5, pozycja: 71, Sygnatura: I SA/Bk 251/04
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Klasyfikacja statystyczna dokonana przez uprawniony organ statystyczny nie może być zniesiona przez organ podatkowy. W razie wątpliwości, co do poprawności opinii klasyfikacyjnej, zarówno organ podatkowy, jak i sam podatnik może wystąpić do organu statystycznego o ponowną opinię. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział I, po rozpoznaniu, na rozprawie, sprawy ze skargi Jerzego K., na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B., w przedmiocie określenia kwot zwrotu podatku od t [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 10 września 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 5, pozycja: 71, Sygnatura: I SA/Bk 251/04
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Klasyfikacja statystyczna dokonana przez uprawniony organ statystyczny nie może być zniesiona przez organ podatkowy. W razie wątpliwości, co do poprawności opinii klasyfikacyjnej, zarówno organ podatkowy, jak i sam podatnik może wystąpić do organu statystycznego o ponowną opinię. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział I, po rozpoznaniu, na rozprawie, sprawy ze skargi Jerzego K., na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B., w przedmiocie określenia kwot zwrotu podatku od t [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 września 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 12, pozycja: 148, Sygnatura: 146/K/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-01-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w WARSZAWIE Określony w art. 6 ust. 1 ustawy o obligacjach zakres podmiotowy udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń z tytułu obligacji jest jednoznaczny i zamknięty i nie obejmuje samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Powyższy przepis jako lex specialis, czyli przepis szczególny, wyklucza zastosowanie przepisów ogólnych w normowanym w nim zakresie. Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie pow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 12, pozycja: 141, Sygnatura: FSK 394/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-01-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Artykuł 51 Ordynacji podatkowej rozszerza formułę pojęciową pojęcia zaległości podatkowej i powoduje, że wszystkie trzy rodzaje nieuiszczonych w terminie należności mają status zaległości podatkowej. 2. Zakładowi pracy chronionej nie przysługuje zwrot VAT-u, jeżeli ciążą na nim zaległości podatkowe, nawet jeżeli zostały rozłożone na raty. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2004 r., na rozprawie w Izbie Finansowej, skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 40, Sygnatura: II SA 2415/03 i II SA 2967/03
Data wprowadzenia do systemu: 16-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zważywszy na uregulowanie w art. 245 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. nr 49 z 2001 r., poz. 508 ze zm.) katalogu rozstrzygnięć Izby Odwoławczej Urzędu Patentowego przepis ten, stosownie do art. 252 - Prawo własności przemysłowej, wyłącza w tym zakresie stosowanie przepisu art. 138 k.p.a. W postępowaniu przed Izbą Odwoławczą Urzędu Patentowego nie ma zastosowania art. 138 § 2 k.p.a., który określa przesłanki dla wydania przez organ odwoławczy decyzj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 20 sierpnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 56, Sygnatura: I SA/Bk 190/04
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, powinny stanowić integralną część uchwały powiatu w sprawie budżetu powiatu na 2004 rok. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział I, po rozpoznaniu, na rozprawie, sprawy ze skargi Rady Powiatu W., na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w B., w przedmiocie budżetu powiatu na 2004 rok - uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze - uchwałę nr (…) z dnia 23 kwietnia 2004 r. Kole [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 11 sierpnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 55, Sygnatura: I SA/Bk 159/04
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty w szerokim tego wyrażenia prawnego znaczeniu, a więc obok nakładów bezpośrednich również pośrednie nakłady, straty, wydatki niezbędne, które trzeba ponieść w relacji do któregoś z elementów nakładów bezpośrednich. Takie rozumienie kosztów uzyskania przychodu oparte jest na ich istocie ekonomicznej i dominuje w większości współczesnych ustawodawstw podatkowych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział I, po rozpoznaniu, na ro [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 sierpnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 5, pozycja: 63, Sygnatura: III CK 332/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Konstrukcja art. 291 § 1 k.p.k. stwarza prokuratorowi jedynie uprawnienie a nie obowiązek wydania postanowienia o zabezpieczeniu mienia podejrzanego. Brak zatem obowiązku o charakterze ściśle prawnym do podjęcia przez funkcjonariusza państwowego określonego działania, wyklucza możliwość przypisania Skarbowi Państwa odpowiedzialności za zaniechanie na podstawie art. 417 k.c. w związku z art. 77 ust. 1 Konstytucji. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Eugeniusza F., przeciwko Skarbowi Pa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 sierpnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 10, pozycja: 123, Sygnatura: III CZP 41/04
Data wprowadzenia do systemu: 18-11-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W świetle art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. nr 60, poz. 595 ze zm.) ogłoszenie upadłości spółki jawnej nie uzasadnia uwzględnienia wniosku wspólnika o ogłoszenie jego upadłości, jeżeli wierzyciele spółki nie domagali się zaspokojenia od niego swoich wierzytelności. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Waldemara B., o ogłoszenie upadłości Waldemara B., po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 5 sierpnia 2004 r., [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, [159], 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU