STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 stycznia 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 5, pozycja: 27, Sygnatura: II FZ 691/10
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Celem ochrony tymczasowej, przewidzianej w art. 61 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270, z późn. zm.) jest to, by zapobiec wykonaniu aktu ze skutkami nieodwracalnymi czy też z wyrządzeniem znacznej szkody, przed kontrolą tegoż aktu przez sąd administracyjny, na wypadek, gdyby sąd uznał ten akt za wadliwy. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 4 stycznia 2011 r., na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej, zażalenia J. S., od postanowienia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 marca 2010 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 7, pozycja: 50, Sygnatura: II FPS 9/09
Data wprowadzenia do systemu: 22-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienie przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego w przedmiocie ulgi podatkowej, o którym mowa w art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. nr 88 z 2008 r., poz. 539 ze zm.) nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego. Sąd administracyjny winien jednak dokonać kontroli jego legalności przy rozpoznawaniu skargi na decyzję dyrektora izby skarbowej, stosownie do art. 134 § 1 i art. 135 Prawa o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 września 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 4, pozycja: 23, Sygnatura: I OSK 370/10
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ograniczenia co do dopuszczalnej liczby kontroli działalności przedsiębiorcy nie dotyczą sytuacji, gdy przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 1 września 2010 r., na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej, skargi kasacyjnej (...) Spółki z o.o. w R., od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24 listopada 2009 r., sygn. akt IV SA/Wr 359/09, w spraw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 lipca 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 4, pozycja: 22, Sygnatura: II OSK 1233/09
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Obiekt budowlany trwale związany z gruntem musi co do zasady posiadać prefabrykowany lub murowany fundament, albo odpowiednio przygotowane podłoże wymagające wykonania stosownych robót ziemnych. Należy przez to rozumieć mocne połączenie w takim stopniu, że odłączenie spowodowałoby zasadniczą zmianę w sensie technicznym, uniemożliwiającą np. ponowne posadowienie danego obiektu w innym miejscu bez konieczności ponownego przygotowania podłoża. Sama tylko techniczna możliwość przeniesienia obiekt [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 czerwca 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 6, pozycja: 33, Sygnatura: I GSK 1083/09.
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak jest podstaw ku temu, aby za każdym razem, kiedy występuje rozbieżność co do klasyfikacji towarów między organem a stroną, dopuszczać dowód z opinii biegłego. W sytuacji, kiedy znany jest skład surowcowy towarów podlegających klasyfikacji, organy mogą dokonać tej czynności samodzielnie, albowiem w sprawie nie są wymagane wiadomości specjalne. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2010 r., na rozprawie w Izbie Gospodarczej, skargi kasacyjnej Syndyka Masy Upadłości [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 czerwca 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 6, pozycja: 33, Sygnatura: I GSK 1083/09.
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak jest podstaw ku temu, aby za każdym razem, kiedy występuje rozbieżność co do klasyfikacji towarów między organem a stroną, dopuszczać dowód z opinii biegłego. W sytuacji, kiedy znany jest skład surowcowy towarów podlegających klasyfikacji, organy mogą dokonać tej czynności samodzielnie, albowiem w sprawie nie są wymagane wiadomości specjalne. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2010 r., na rozprawie w Izbie Gospodarczej, skargi kasacyjnej Syndyka Masy Upadłości [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 czerwca 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 8, pozycja: 46, Sygnatura: I FSK 1023/09
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W przypadku zatrzymania wadium nie mamy zatem do czynienia z dostawą towaru czy usługą. 2. Przed wejściem Polski do Unii Europejskiej nie było podstawy do odliczenia podatku naliczonego w razie zatrzymania wadium, skoro nie można mówić w tej sytuacji o nabyciu towarów lub usług. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2010 r., na rozprawie, skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w R., od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 17 lutego 20 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2010 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 9, pozycja: 64, Sygnatura: II FPS 1/10
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zm.), stanowią dla pracowników, uprawnionych do ich wykorzystania, nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 tej ustawy. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w Izbie Finansowej, na posiedzeniu jawnym w dni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 2010 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 8, pozycja: 57, Sygnatura: I FSK 1444/09
Data wprowadzenia do systemu: 22-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Prawodawca krajowy – expressis verbis – nie wypowiada się w art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług co do ewentualnej konieczności wystawiania przez podatników VAT faktur w formie papierowej. Czysto językowa analiza wspomnianego przepisu nie stoi na przeszkodzie konstatacji, że faktury mogą być wystawiane również w formie innej niż papierowa. W szczególności należy uznać, że posłużenie się przez ustawodawcę wyrażeniem „wystawia” nie ogranicza zakresu norm [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 2010 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 8, pozycja: 58, Sygnatura: I OPS 14/09
Data wprowadzenia do systemu: 22-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawie ze skargi na decyzję administracyjną o wywłaszczaniu nieruchomości i ustaleniu wysokości odszkodowania pobiera się wpis stały określony w § 2 ust. 3 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 221, poz. 2193 ze zm.), także wówczas, gdy skarżący kwestionuje tylko wysokość ustalonego odszkodowania. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, [17], 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU