STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 2 października 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 3, pozycja: 11, Sygnatura: I ACa 383/15
Data wprowadzenia do systemu: 15-11-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Odpowiedzialność dłużnika z tytułu kary umownej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nie jest uwarunkowana poniesieniem przez wierzyciela szkody, natomiast jest uwarunkowana pozostałymi przesłankami odpowiedzialności kontraktowej przewidzianej w art. 471 k.c. 2. Zastrzeżenie kary umownej stanowiącej w istocie odszkodowanie umowne kreuje na rzecz wierzyciela uprawnienie do domagania się zapłaty niezależnie od wysokości faktycznie poniesionej szkody w oparciu jedynie o zaistn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 września 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 2, pozycja: 4, Sygnatura: I ACa 454/15
Data wprowadzenia do systemu: 12-09-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie jest normalnym następstwem wadliwego prowadzenia ewidencji gruntów naruszenie czyichkolwiek dóbr osobistych lub czyjegoś zdrowia, nawet jeśli wskutek tego dojść by miało do powstania jakiegoś uszczerbku majątkowego; nie można wprawdzie z góry wykluczyć takiego skutku w indywidualnych, szczególnych przypadkach, ale wtedy rzeczą dochodzącego roszczeń z tego tytułu byłoby precyzyjne określenie dobra, jakie według niego zostało naruszone oraz udowodnienie, że nastąpiło to właśnie wskutek wadliwe [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 15 września 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 2, pozycja: 3, Sygnatura: I ACa 723/15
Data wprowadzenia do systemu: 12-09-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Mimo swobody sądu przy orzekaniu o zadośćuczynieniu i odszkodowaniu, wyrok zasądzający zadośćuczynienie nie ma charakteru konstytutywnego, lecz deklaratywny. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 15 września 2015 r., na rozprawie, sprawy z powództwa D. G., przeciwko R. A., o zapłatę oraz o ustalenie, na skutek apelacji obu stron, od wyroku Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 5 marca 2015 r., sygn. akt I C 242/12: 1. zmienia zaskarżony wyrok: – w punkcie V w ten sposób, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 11 września 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 2, pozycja: 5, Sygnatura: I ACa 706/15
Data wprowadzenia do systemu: 12-09-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zobowiązanie inwestora wobec podwykonawcy do zapłaty wynagrodzenia ma charakter bezterminowy. Do powstania wymagalności wierzytelności wobec inwestora niezbędne jest zatem wezwanie go do zapłaty (art. 455 k.c.). Aby inwestor ponosił odpowiedzialność za odsetki za opóźnienie, konieczne jest postawienie należności głównej w stan wymagalności bezpośrednio względem niego – inwestor musi zatem otrzymać wezwanie do zapłaty głównej kwoty i na tej podstawie można rozważać jego odpowiedzialność za [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 września 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 4, pozycja: 13, Sygnatura: I ACa 718/15
Data wprowadzenia do systemu: 15-11-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 703 k.c. ma charakter względnie obowiązujący. Z treści tego artykułu nie wynika jego imperatywny charakter, zwłaszcza w kontekście wyrażonej w art. 3531 k.c. zasady swobody umów. Artykuł 703 k.c. nie wyłącza tej zasady, przede wszystkim ze względu na ogólny charakter przepisów prawa zobowiązaniowego o umowie dzierżawy. Nie stanowią one norm bezwzględnie obowiązujących ze względu na interes stron lub bezpieczeństwo obrotu. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 10 września 2015 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 2, pozycja: 19, Sygnatura: I ACa 642/15
Data wprowadzenia do systemu: 12-09-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Objęcie w posiadanie służebności gruntowej, odpowiadającej obecnie służebności przesyłu, następowało najczęściej już w chwili wejścia na cudzy grunt w celu budowy trwałego i widocznego urządzenia. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2015 r., na rozprawie, sprawy z powództwa A. L., przeciwko (...) SA Oddział w K., o zapłatę, na skutek apelacji obu stron, od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 17 grudnia 2014 r., sygn. akt I C 707/11: 1. zmienia zaskarżony wyrok [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 19 sierpnia 2015 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 12, pozycja: 32, Sygnatura: I ACa 162/15
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 442 1 k.c., normujący terminy przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, nie różnicuje tych terminów w zależności od rodzaju roszczenia, co oznacza, że mają one zastosowanie do wszystkich roszczeń wymienionych w art. 446 k.c., a więc także do roszczenia o rentę. W kontekście tego roszczenia uwzględnić jednak należy, iż jego istotą jest okresowy charakter. W związku z tym, trzeba rozróżniać roszczenie o samo prawo do renty, od roszczenia o zapłatę poszczegó [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 lipca 2015 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 10, pozycja: 26, Sygnatura: VI ACa 1112/14
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Naruszenie art. 328 § 2 k.p.c. może być uznane za uzasadniony zarzut apelacji tylko w skrajnych wypadkach, gdy uzasadnienie sądu I instancji jest na tyle wadliwe, że uniemożliwia przeprowadzenie instancyjnej kontroli prawidłowości zaskarżonego wyroku. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2015 r., na rozprawie, sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W., przeciwko Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy udziale zainteresowanego (...) Spółki z ograni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 6 lipca 2015 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 11, pozycja: 31, Sygnatura: I ACa 67/15
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zadośćuczynienie powinno mieć charakter całościowy i obejmować swoim zakresem zarówno cierpienia fizyczne i psychiczne związane ze śmiercią osoby najbliższej już doznane, jak i przyszłe. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2015 r., na rozprawie, sprawy z powództwa E. P., przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W., o zadośćuczynienie, na skutek apelacji powódki, od wyroku Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 13 listopada 2014 r., sygn. akt I C 2522/14: 1. oddala apelację; 2 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 24 czerwca 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: I ACa 170/15
Data wprowadzenia do systemu: 12-09-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawarcie umowy inwestycyjnej przez podmiot nieuprawniony w świetle bezwzględnie obowiązującego art. 30a ustawy z 1997 r. – Prawo bankowe, jako przesłanka jej sprzeczności z tym przepisem ustawy wywołuje skutki określone ogólnymi regułami o dokonywaniu czynności prawnych, ujętymi w przepisie art. 58 k.c. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2015 r., na rozprawie, sprawy z powództwa (...) w S., przeciwko (...) Spółce z o.o. w B., o zapłatę, na skutek apelacji [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, [17], 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU