STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 8 listopada 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 11, pozycja: 106, Sygnatura: I SA/Rz 705/16.
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wezwanie przez organ celny do złożenia zabezpieczenia na poczet należności, które ostatecznie określone zostaną w decyzji kończącej postępowanie, uregulowane w art. 190 WKC, powinno mieć formę niezaskarżalnego postanowienia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, po rozpoznaniu w trybie uproszczonym, na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 listopada 2016 r., spraw ze skarg spółki „A.” w K., na postanowienia Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) czerwca 2016 r., nr (...), w przed [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 3 listopada 2016 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 5, pozycja: 42, Sygnatura: II SA/Gl 888/16
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 137, z późn. zm.), wjeżdżający na skrzyżowanie o ruchu okrężnym nie może sygnalizować zmiany kierunku ruchu lewym kierunkowskazem. Nie dotyczy to sytuacji, gdy wjazd na takie skrzyżowanie jest połączony ze zmianą pasa ruchu (np. w przypadku konieczności ominięcia przeszkody, czy też zmiany pasa na samym skrzyżowaniu, jeśli posiada ono co najmniej dwa pasy ruchu). Wojewódzki [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 3 listopada 2016 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 5, pozycja: 43, Sygnatura: II SA/Ke 429/16
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Decyzja o skierowaniu na badania lekarskie może zapaść wówczas, gdy organ uzyska informacje, że stan zdrowia kierowcy świadczy o istnieniu przeciwwskazań do kierowania pojazdami, a źródło uzyskania tego typu informacji jest wiarygodne. 2. Skierowanie na badania lekarskie może nastąpić już wówczas, gdy jest prawdopodobne, że stan zdrowia kierowcy świadczy o istnieniu przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Nie jest natomiast wymagana pewność w tym zakresie. Ostateczne rozstrzygnięcie w tej kw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 27 października 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 11, pozycja: 105, Sygnatura: II SA/Bk 217/16
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Materiał niebezpieczny pożarowo to każdy materiał, który może spowodować powstanie pożaru, czyli materiał palny. Przykładowe wymienienie w § 4 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719), jako materiału palnego pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu prowadzi do wniosku, że materiałem palnym jest materiał pochodzenia roślinnego. Słoma składająca się z łodyg i liści dojrza [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 27 października 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 11, pozycja: 107, Sygnatura: I SA/Łd 723/16
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wartość niepodzielonych zysków w spółce kapitałowej to zysk, który nie został rozdysponowany zgodnie z umową spółki, np. nie został przekazany na kapitał zapasowy, czy rezerwowy. Skoro przepisy k.s.h. dopuszczają podział zysku na cele związane z działalnością spółki, to tak rozdysponowany zysk nie jest zyskiem niepodzielonym w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.). Wojewódzki Sąd Adm [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 26 października 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 12, pozycja: 111, Sygnatura: IV SA/Po 629/16
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Decyzja o skierowaniu na egzamin sprawdzający jest decyzją uznaniową, a organ uprawniony do wydania decyzji administracyjnej o skierowaniu kierowcy na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego – starosta, nie jest związany wnioskiem. Organ przy wydawaniu decyzji o charakterze uznaniowym obowiązany jest do rzetelnej i wnikliwej analizy wszelkich okoliczności sprawy w celu stwierdzenia, czy zostały spełnione określone w przepisach przesłanki. Wojewódzki Sąd Admini [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 26 października 2016 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 3, pozycja: 24, Sygnatura: II SA/Po 569/16
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Sam fakt stwierdzenia wytwarzania lub wprowadzania do obrotu produktu, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest on środkiem zastępczym, uzasadnia zastosowanie środków przewidzianych w art. 44c ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 224), bez konieczności wykazywania przez organ, iż produkt, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest on środkiem zastępczym stwarza zagrożenie życia lub zdrowia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 26 października 2016 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 4, pozycja: 31, Sygnatura: II SA/Sz 821/16
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pojęcie „wprowadzania do obrotu” środków zastępczych, o którym mowa w art. 4 pkt 34 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 224), to udostępnienie ich odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim zarówno niebędącym ich konsumentami, jak i będącym ich konsumentami, tj. nabywającym je w celu spożycia. Ustawodawca w art. 52a ust. 1–3 cytowanej ustawy wyraźnie wskazuje, że odpowiedzialności administracyjnej podlega, kto wprowadza do ob [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 25 października 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 11, pozycja: 103, Sygnatura: I SAB/Ol 10/16
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku zakwestionowania prawidłowości skorygowanej deklaracji podatkowej złożonej wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, zgodnie z art. 75 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.), organ podatkowy nie ma obowiązku przed rozpatrzeniem tego wniosku wszczynać w każdej sprawie postępowania, celem określenia wysokości zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 21 § 3 wymienionej ustawy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olszty [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 25 października 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 12, pozycja: 114, Sygnatura: I SA/Łd 725/16
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za nieuprawniony i wadliwy uznać należy pogląd, że zastosowanie przez prawodawcę w art. 12 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) zwrotu „spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały”, a więc liczby pojedynczej w odniesieniu do „wspólnika” oznacza, iż transakcja spełniająca wskazane w tym przepisie warunki dotyczyć może nabycia udziałów od jednego wspólnika w ramach kilku transakcji, a [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, [17], 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU