STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 lutego 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 7, pozycja: 23, Sygnatura: I ACa 1841/17
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
To, że zabity syn mógł odbiegać swoją życiową postawą od wzorca obywatela i człowieka, nie znaczy, że jego matki (powódki) nie łączyła z nim głęboka więź emocjonalna, typowa dla relacji rodzica z dzieckiem – również dorosłym. Nawet jeśli syn powódki nadużywał alkoholu i miał wybuchowy charakter oraz kryminalną przeszłość, nie przestał z tych względów być jej dzieckiem, które kochała miłością matki. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2018 r., na rozprawie, sprawy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 marca 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: II AKa 476/16
Data wprowadzenia do systemu: 02-02-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
2-1-2018 Penalizowanie zachowania polegającego na fałszowaniu dokumentu w celu użycia go za autentyczny nie oznacza, że podrobiony lub przerobiony dokument musi być użyty, a nadto że osobą, która ma użyć dokument, będzie sprawca fałszerstwa. Jeżeli oskarżony nawet bez zapoznania się z treścią pism podpisywał je imieniem i nazwiskiem, to musiał mieć świadomość, że po to był proszony o ich podpisanie, aby były one dokumentami o określonej w nich treści, opatrzonymi podpisami, a zatem aby mog [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 lutego 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 7, pozycja: 26, Sygnatura: I ACa 1835/16
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli umowa jest dotknięta sankcją przewidzianą w art. 103 § 1 i § 2 k.c., kontrahent osoby, w której imieniu umowa została zawarta, może powołać się na nieważność umowy dopiero po odmowie jej potwierdzenia przez tę osobę lub dopiero po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego do potwierdzenia umowy. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2018 r., na rozprawie, sprawy z powództwa J. K., przeciwko Bankowi (...) spółce akcyjnej z siedzibą w W., o pozbawienie wykonalności [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 2 lutego 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 9, pozycja: 34, Sygnatura: I ACa 724/17
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. O prawnym charakterze interesu – czyli o potrzebie wszczęcia określonego postępowania i uzyskania oznaczonej treści wyroku – decyduje obiektywnie istniejąca potrzeba ochrony sfery prawnej powoda. Uzależnienie powództwa o ustalenie od istnienia interesu prawnego należy oceniać elastycznie, z uwzględnieniem konkretnych okoliczności danej sprawy i wykładni celowościowej. Pojęcie to powinno być tak interpretowane, by uwzględniało ocenę, czy wynik postępowania doprowadzi do usunięcia w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 1 lutego 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 7, pozycja: 24, Sygnatura: I ACa 813/17
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oddanie przez wynajmującego w najem lokalu mieszkalnego, który nie ma odpowiedniej wentylacji, a co może stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia najemcy takiego lokalu, stanowi nie tylko niewykonanie obowiązku umownego, ale jest i deliktem w rozumieniu art. 415 k.c. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2018 r., na rozprawie, sprawy z powództwa R. R., przeciwko Spółce (...) Spółce Akcyjnej w B., o zapłatę, na skutek apelacji powoda, od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicac [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 1 lutego 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 9, pozycja: 33, Sygnatura: I ACa 1033/17
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Określenie w umowie świadczeń wzajemnych obu stron w sposób absolutnie nieekwiwalentny samo przez się nie przesądza o nieważności tej umowy z powodu jej niezgodności z zasadami współżycia społecznego, co do zasady bowiem stanowi to klasyczny wręcz przypadek wyzysku, o jakim mowa w art. 388 § 1 k.c. Rzecz w tym jednak, że nie sposób postawić wyraźnej granicy między „zwykłym” wyzyskiem, którego skutkom przeciwdziałać można przez zgłoszenie jednego z przewidzianych w tej normie żądań, a [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 stycznia 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 8, pozycja: 30, Sygnatura: V ACa 213/17
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zerwanie więzi rodzinnej, nie w sposób naturalny albo na podstawie decyzji osób w te relacje zaangażowanych, lecz w związku z czynem niedozwolonym osoby trzeciej, narusza to dobro osobiste i rodzi odpowiedzialność na podstawie art. 23 i art. 448 k.c. 2. Z reguły typowe następstwa śmierci osoby bliskiej, a zatem zdarzenia powszechnie występującego, można ocenić bez konieczności sięgania do wiadomości specjalnych, a tylko wyjątkowo, w wypadkach wątpliwych, konieczne jest sięganie do opinii [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 23 stycznia 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 6, pozycja: 19, Sygnatura: I ACa 663/17
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dwuminutowe opóźnienie w przybyciu karetki, wynikające z konieczności przekierowania telefonu alarmowego przez dyspozytora w K. do dyspozytora w Ł. nie miało znaczenia w przedmiotowej sytuacji, skoro i tak czas przyjazdu karetki z P. do miejscowości S. musiał trwać ok. 18 minut, co mieściło się w obowiązujących standardach, które określają czas dotarcia karetki na obszarach wiejskich na 20 minut. Nawet więc gdyby pierwszy telefon powódki na pogotowie został prawidłowo połączony z jednostką r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 22 stycznia 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 6, pozycja: 12, Sygnatura: III AUa 332/17
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podmiotem praw i obowiązków spółki cywilnej są wszyscy wspólnicy łącznie. Przedsiębiorstwo utworzone w ramach spółki cywilnej nie może aktualnie zatrudniać pracowników we własnym imieniu i działa na rachunek wspólników. Taka jednostka organizacyjna nie może być uznana za pracodawcę, gdyż spełnia tylko jedno określone przez art. 3 k.p. wymaganie, tj. posiada odpowiadającą zakładowi pracy formę organizacyjną, obejmującą substrat osobowy i techniczny potrzebny do wykonywania określonego rodzaju dzi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 7, pozycja: 15, Sygnatura: II AKa 422/17
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Roszczenie o odszkodowanie i zadośćuczynienie staje się wymagalne dopiero z momentem uprawomocnienia się orzeczenia zasądzającego. Dlatego do czasu wydania przez sąd prawomocnego orzeczenia ustawowe odsetki nie przysługują. Należą się one tylko za okres opóźnienia świadczenia wymagalnego, rozpoczynający się z chwilą prawomocności orzeczenia sądowego stanowiącego podstawę do zapłaty. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2018 r., sprawy S. M., w przedmiocie odszkodowani [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, [17], 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU