STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 lutego 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 11, pozycja: 37, Sygnatura: II AKzw 2057/13
Data wprowadzenia do systemu: 23-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zgodnie z art. 6 § 3 k.k.w., właściwą formą rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku opartego na tych samych podstawach faktycznych, co wniosek wcześniejszy, jest zarządzenie o pozostawieniu tego wniosku bez rozpoznania, wydane przez właściwy organ. Forma w jakiej wydaje się decyzję w postępowaniu wykonawczym posiada istotne znaczenie, gdyż jej postać niesie za sobą dalsze konsekwencje w sferze możliwości jej zaskarżenia. Zgodnie z art. 6 § 1 k.k.w., zażalenie przysługuje bowiem jedynie na posta [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 stycznia 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 8, pozycja: 25, Sygnatura: I AKzw 1720/13
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dokonując oceny przesłanek formalnych warunkujących udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego należy szczególną uwagę zwrócić na treść art. 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. z 2010 r. nr 142, poz. 960, ze zm.). Zgodnie z pkt. 1 ust. 1 art. 6 wyżej cytowanej ustawy, sąd penitencjarny może udzielić zezwolenia na odbycie kary [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 stycznia 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 11, pozycja: 35, Sygnatura: II AKz 47/14
Data wprowadzenia do systemu: 23-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie każda omyłka, do której doszło na skutek błędów pisarskich, może być sprostowana w trybie art. 105 k.p.k. Przepis ten wyraźnie wskazuje, że ma zastosowania wyłącznie do omyłek oczywistych. Istota oczywistości omyłki pisarskiej, podlegającej sprostowaniu w omawianym trybie, sprowadza się do tego, że z obiektywnie poznawalnych okoliczności, mających miejsce w toku dotychczasowego postępowania, jednoznacznie i bez wysiłku podejmowania jakichkolwiek działań interpretacyjnych wynika, że doszło do [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2014 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: II AKa 228/13
Data wprowadzenia do systemu: 12-09-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Defekty broni, nadające się do usunięcia, nie pozbawiają danego urządzenia cech broni palnej. 2. Z perspektywy art. 57 § 2 k.k. charakter nadzwyczajnego wymiaru kary nie ma znaczenia. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2014 r., sprawy D. K., oskarżonego z art. 280 § 2 k.k. w zbiegu z art. 157 § 2 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k. w związku z art. 64 § 1 k.k., z art. 280 § 2 k.k. w związku z art. 64 § 1 k.k.; A. K., oskarżonego z art. 280 § 2 k.k. w związku z a [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 stycznia 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 11, pozycja: 36, Sygnatura: II AKz 763/13
Data wprowadzenia do systemu: 23-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro w art. 17 ustawy lustracyjnej nie zróżnicowano składu sądu w zależności od tego czy sąd orzeka na rozprawie, czy na posiedzeniu (tak jak to uczyniono w art. 28 § 1–4 i art. 30 § 1 k.p.k. w odniesieniu do sądu okręgowego jako sądu I instancji), to uznać należy, iż w postępowaniu lustracyjnym sąd okręgowy może orzekać tylko w składzie 3 sędziów, niezależnie od tego czy ma to miejsce na rozprawie, czy na posiedzeniu. Nie ma przy tym żadnych powodów uzasadniających różnicowanie składu są [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 31 grudnia 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 10, pozycja: 34, Sygnatura: II AKz 775/13
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okoliczności związane z miejscem zamieszkania świadków podlegających wezwaniu na rozprawę nie mają znaczenia z punktu widzenia prawidłowego określenia właściwości miejscowej sądu przez pryzmat przepisów ustawy, do zbadania czego zobligowany jest sąd w trybie przepisu art. 35 § 1 k.p.k. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu, w sprawie przeciwko T. K., oskarżonemu o przestępstwa z art. 282 k.k., przy zastosowaniu art. 65 § 1 k.k. i in., zażalenia wniesionego przez obrońcę oskarżonego, na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 grudnia 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 8, pozycja: 27, Sygnatura: II AKzw 1788/13
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dozór elektroniczny jest instrumentem znajdującym zastosowanie w zakresie odpowiedzialności karnej jedynie za czyny stanowiące przestępstwa, co prowadzi do wniosku, że z tego dobrodziejstwa nie może skorzystać osoba ukarana za wykroczenie. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie A. K., skazanej za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k., zażalenia wniesionego przez skazaną, na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 17 października 2013 r., sygn. akt VIII Kow 4742/13, w prze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 grudnia 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 9, pozycja: 28, Sygnatura: II AKz 777/13
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie ulega wątpliwości, iż odpowiednie przepisy Kodeksu postępowania karnego mają tylko wówczas zastosowanie do zatrzymania na podstawie innych ustaw, jeśli się one do tych przepisów wyraźnie odwołują. Takiego odwołania nie przewidują przepisy dotyczące doprowadzenia stosowanego na podstawie art. 40 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, gdyż ma ono odmienny charakter od zatrzymania stosowanego jako środek przymusu wobec o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 grudnia 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 10, pozycja: 32, Sygnatura: II AKz 764/13
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skarżący wprawdzie powołał się na jedną z podstaw wznowienia, polegającą na ujawnieniu się w sprawie nowych faktów i dowodów, jednakże w istocie kwestionuje on przyjęty w przez sąd merytorycznie rozpoznający sprawę sposób interpretacji art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz. 674, t.j.), w zakresie dotyczącym tego, kto może ponosić przewidzianą w nim odpowiedzialność za wykroczenie. Wniosek o wznowienie postępowan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 grudnia 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 10, pozycja: 33, Sygnatura: II AKz 765/13
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawa, w której czynność obrońcy polegała na wzięciu udziału w przesłuchaniu świadka w drodze pomocy prawnej winna być uznana za najbardziej zbliżoną rodzajowo do rozprawy przed sądem rejonowym. Nie wolno bowiem wynagrodzenia adwokata ustanowionego do obrony oskarżonych w czynności przesłuchania świadka w drodze pomocy prawnej, łączyć z wynagrodzeniem, które przysługuje innemu adwokatowi występującemu już w sprawie. Takie rozumowanie musiałoby prowadzić bowiem do niemogącej podlegać akceptacji [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, [17], 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU