STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 5 października 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 32, Sygnatura: II AKz 234/05
Data wprowadzenia do systemu: 27-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak warunków do wydania wyroku łącznego jako podstawa do umorzenia postępowania w oparciu o przepis art. 572 k.p.k., to taka sytuacja, w której nie zostały spełnione przesłanki ujęte w treści art. 85 k.k. W sytuacji, gdy te warunki zostały spełnione, sąd ma obowiązek wydać wyrok łączny, bacząc by przy kształtowaniu kary łącznej jej wymiar w zestawieniu z karą (lub karami) nie podlegającą połączeniu, nie stwarzał dla skazanego większej dolegliwości niż ta, która wynikała z wykonania orzeczony [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 4 października 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: II AKz 425/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Fakt, że korespondencję sądową nie odbierał wnioskodawca osobiście, lecz jego była żona, której wnioskodawca udzielił do tego upoważnienia (pełnomocnictwa), nie może stanowić okoliczności usprawiedliwiającej niedotrzymanie terminu zawitego w toczącym się postępowaniu. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu, w sprawie Tomasza S., o odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie, zażalenia wniesionego przez wnioskodawcę, na postanowienie Sądu Okręgowego w O. z dnia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 października 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 10, pozycja: 33, Sygnatura: III AUa 1383/04
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu w ramach stosunku pracy oznacza, że pracodawca ma obowiązek opłacania składek za pracownika, który jest u niego zatrudniony, co z kolei skutkuje zaliczeniem takich okresów do „okresów składkowych”, od których zależą w przyszłości świadczenia emerytalno-rentowe, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 1118 ze zm.). Okres urlopu bezpłatnego, jest zgodn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 października 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 2, pozycja: 3, Sygnatura: III AUa 500/04
Data wprowadzenia do systemu: 15-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosownie do art. 1 ust. 1 oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin (tekst jednolity: Dz.U. nr 46 z 1989 r., poz. 250 ze zm.) obowiązkowemu (z mocy samego prawa) ubezpieczeniu społecznemu określonemu tą ustawą podlegają osoby prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą, m.in. na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, przy czym obowiązek ubezpieczenia powstaje od pierwszeg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 października 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 6, pozycja: 11, Sygnatura: III AUa 1466/04
Data wprowadzenia do systemu: 02-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jak wynika z zawartego w aktach rentowych oświadczenia ubezpieczonej, przysługująca jej renta miała być przekazywana do rąk jej matki. Stwierdzić należy, że złożenie takiego oświadczenia nie może być jednak utożsamiane w zakresie skutków jako udzielenie pełnomocnictwa do występowania w imieniu osoby ubezpieczonej. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 4 października 2005 r., sprawy z odwołania Joanny B., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w Z., o zwrot [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 września 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 8, pozycja: 29, Sygnatura: I ACa 1286/05
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe (Dz.U. nr 37, poz. 282) weksel in blanco jest wekslem niezupełnym w chwili jego wystawienia. Do ważności zobowiązania wekslowego wystarczające jest, aby weksel zawierał podpisy wystawcy, akceptanta czy nawet samego poręczyciela. Ustawa nie wiąże ważności zobowiązania wekslowego z koniecznością złożenia podpisów przez uczestników stosunku wekslowego w obecności remitenta (uprawnionego z weksla). Zobowiązanie osób p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 29 września 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 7, pozycja: 22, Sygnatura: I ACa 236/05
Data wprowadzenia do systemu: 02-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie może być argumentem przemawiającym za oddaleniem wniosku dowodowego okoliczność, że został on zgłoszony przed zamknięciem rozprawy, skoro zgodnie z art. 217 § 1 k.p.c., strona może aż do zamknięcia rozprawy zgłosić dowody na poparcie swoich twierdzeń. Dokumentacja lekarska jest istotnym dowodem, przy czym należy pamiętać, że braki w dokumentacji lekarskiej, bądź też całkowity brak dokumentacji lekarskiej nie może być w procesie wykorzystany na niekorzyść pacjenta. Sąd Apelacyjny w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 września 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 11, pozycja: 20, Sygnatura: III AUa 727/05
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawomocna decyzja organu ubezpieczenia społecznego o przyznaniu prawa do emerytury wywołuje określone skutki prawne i fakt, że decyzja ta jest wadliwa, nie może powodować negatywnych skutków dla ubezpieczonego i nakładać na niego obowiązek zapłacenia składki ubezpieczeniowej z tytułu działalności gospodarczej w okresie objętym decyzją o przyznaniu prawa do emerytury. Z UZASADNIENIA Wnioskodawczyni - I. K. odwołała się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w O. z dnia 28 [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 września 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 17, Sygnatura: I ACa 411/05
Data wprowadzenia do systemu: 27-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Negatywna przesłanka wyłączająca możliwość uznania orzeczenia sądu zagranicznego z art. 1146 § 1 pkt 4 k.p.c. w części drugiej nie oznacza "wszczęcia sprawy przed sądem polskim właściwym rzeczowo i miejscowo, zanim orzeczenie sądu zagranicznego stało się prawomocne". Warunkiem jej spełnienia pozostaje wszczęcie sprawy przed sądem powszechnym, rzeczowo właściwym dla sprawy danego rodzaju. W przypadku sprawy o rozwód będzie to sąd okręgowy, przed którym doszło do skutecznego wszczęcia spraw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 września 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 8, pozycja: 48, Sygnatura: II AKa 145/05
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wynikające z art. 552 § 1 i § 4 k.p.k. - unormowanie, w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, ma charakter podstawowy. Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z zawartą w art. 558 k.p.k. dyspozycją, stosuje się tylko w kwestiach nieuregulowanych przez przepisy k.p.k. 2. Odsetki ustawowe od zasądzonej sumy pieniężnej z tytułu odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, przysługują od daty uprawo [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, [161], 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU