STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 września 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 3, pozycja: 16, Sygnatura: II AKz 455/05
Data wprowadzenia do systemu: 07-04-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
(...) Skoro akta sprawy nie zawierają orzeczenia w formie postanowienia, czy chociażby zarządzenia stwierdzającego, że prokurator Oddziałowej Komisji Instytutu Pamięci Narodowej w K. przyjmuje do dalszego prowadzenia śledztwo w rozpoznawanej sprawie, przeto organem uprawnionym do wnoszenia i popierania sporządzonego przez siebie aktu oskarżenia, wraz z jego modyfikacjami odnoszącymi się do kwalifikacji prawnej czynu o problematykę zbrodni komunistycznej, jest prokurator dotychczas prowadzący [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 22 września 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 5, pozycja: 16, Sygnatura: I ACa 197/05
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W świetle art. 36 § 1 k.c. nie jest wymagane istnienie bezpośredniego związku przyczynowego pomiędzy zachowaniem pozwanego, a szkodą powstałą u powoda, jako „przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej”. Przez normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła, należy też rozumieć takie następstwa, które mają charakter pośredni. Do zaistnienia adekwatnego związku przyczynowego wystarczające jest ustalenie ciągu zdarzeń, w którym jedno z nich jest koniecznym waru [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 22 września 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 3, pozycja: 3, Sygnatura: I ACa 197/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 22 września 2005 r., sygn. I ACa 197/05[1] Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: W świetle art. 361 § 1 k.c.[2] nie jest wymagane istnienie bezpośredniego związku przyczynowego pomiędzy zachowaniem pozwanego a szkodą powstałą u powoda, jako "przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej". Przez normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła, należy też rozumieć takie następstwa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 22 września 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 12, pozycja: 62, Sygnatura: II AKa 160/05
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy sprzedający te środki ma świadomość, że przekazywane środki odurzające, czy psychotropowe trafią do dalszego obrotu, a część z nich zostanie przeznaczona na własny użytek odbiorcy tych środków, to dojdzie do zbiegu przepisów art. 43 ust. 1 oraz art. 46 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. nr 24 z 2003 r., poz. 198 ze zm.). Zbiegu tych przepisów nie wyłączy żadna z reguł wyłączania wielości ocen (specjalności, kons [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 21 września 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 9, pozycja: 52, Sygnatura: II AKa 144/05
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla przyjęcia, iż sprawca działał w zamiarze zabójstwa człowieka nie wystarczy ustalenie, iż działał on umyślnie chcąc zadać nawet ciężkie obrażenia ciała lub godząc się z ich zadaniem, lecz konieczne jest ustalenie objęcia zamiarem także skutku w postaci śmierci. Należy przy tym wykazać przesłanki, na podstawie których można stwierdzić, że sprawca ujawnił, iż skutek w postaci śmierci był objęty chociażby jego zgodą lub z zachowania jego wynika, iż nastąpienie tego skutku było mu co najmniej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 21 września 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 9, pozycja: 53, Sygnatura: II AKa 114/05
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można mówić o obrazie prawa materialnego, gdy wadliwość wyroku jest wynikiem błędnych ustaleń przyjętych za jego podstawę. Zarzut obrazy prawa materialnego jest uprawniony tylko wówczas, gdy polega na wadliwym jego zastosowaniu bądź niezastosowaniu w orzeczeniu opartym na prawidłowych ustaleniach faktycznych. Nie stoi to jednak na przeszkodzie kontroli instancyjnej wyroku w zakresie już konkretnych zarzutów podniesionych w uzasadnieniu apelacji, a więc pod kątem prawidłowości ustaleń fak [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lubinie z dnia 21 września 2005 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 3, pozycja: 15, Sygnatura: II AKzw 510/05
Data wprowadzenia do systemu: 19-04-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uznanie niedopuszczalności zażalenia na zarządzenie wydane przez upoważnionego sędziego nie wyczerpuje problemu zaskarżalności zarządzenia wydanego w oparciu o treść art. 6 § 3 k.k.w. Takie zarządzenie prezesa sądu lub upoważnionego sędziego jest bowiem decyzją w rozumieniu art. 7 § 1 k.k.w., a więc właściwym środkiem zaskarżenia tej decyzji, przysługującym skazanemu, jest skarga wniesiona w trybie, terminie i zakresie unormowanym przez treść art. 7 k.k.w. Błędne pouczenie skazanego co do rod [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 września 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 3, pozycja: 6, Sygnatura: III AUa 435/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z ustępem trzecim artykułu 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych - wstrzymanie wypłaty świadczenia następuje, poczynając od "miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zmarła osoba uprawniona". Treść tego przepisu jest jednoznaczna: wstrzymanie wypłaty następuje, poczynając od miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zmarła osoba uprawniona. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 20 września 2005 r., sprawy z odwołania Anny K. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 15 września 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 4, pozycja: 18, Sygnatura: II AKa 126/05
Data wprowadzenia do systemu: 01-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wspólne wykonanie przestępstwa zakłada wyraźne lub milczące porozumienie i wymaga objęcia świadomością podejmowania wspólnych działań przez współdziałających. Brak u jednego z dwóch uczestników przestępczej akcji świadomości i woli wspólnej działalności wyklucza byt współsprawstwa, a czyny ich mogą być ocenione odrębnie jako jedynosprawstwo, bądź odpowiedzialność jednego z nich rozważyć należy na gruncie niesprawczych form współdziałania. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w II Wydziale Karnym, po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 września 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 20, Sygnatura: I ACa 170/05
Data wprowadzenia do systemu: 27-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ocena, czy zachodzą poważne trudności w zwołaniu walnego zgromadzenia, w rozumieniu art. 119 § 3 Prawa spółdzielczego, jest koniecznym warunkiem podjęcia pozytywnej uchwały przez Krajową Radę Spółdzielczą. Likwidator winien wykazać, że podejmował próby zwołania tego organu, lecz przy zachowaniu staranności wymaganej przy pełnieniu tej funkcji, okazało się to niemożliwe. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 15 września 2005 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Ryszarda S., [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, [162], 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU