STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 września 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 3, pozycja: 8, Sygnatura: II AKo 327/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jak wynika to w sposób nie budzący wątpliwości z przepisu art. 478 § 2 k.p.k., w kwestii wznowienia postępowania zakończonego orzeczeniem Sądu Wojewódzkiego, orzeka Sąd Apelacyjny. Sąd Apelacyjny, a nie Sąd Wojewódzki winien badać wniosek o wznowienie postępowania od strony formalnej i podejmować ewentualne decyzje w przedmiocie zwolnienia od opłaty, czy też wyznaczenia adwokata do sporządzenia i podpisania wniosku, bowiem przepis art. 479 § 1 k.p.k. nie zawiera w swej treści posiłkowo stosowane [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 września 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 3, pozycja: 9, Sygnatura: II AKo 325/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy regulujące instytucję listu żelaznego nie zawierają szczególnego przepisu dopuszczającego wniesienie zażalenia na postanowienie wydane w tej kwestii. Instytucja listu żelaznego nie podlega też zaliczeniu do środków zapobiegawczych, bowiem uregulowana została przepisami umieszczonymi w innym rozdziale, aczkolwiek może pozostawać z nimi w ścisłym związku (np. art. 241 k.p.k.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 listopada 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 3, pozycja: 10, Sygnatura: II AKz 284/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zbycie rzeczy ruchomej przez osobę nieuprawnioną, nawet z przekroczeniem przez zbywcę uregulowań karnych, nie rodzi samo w sobie nieważności umowy kupna-sprzedaży. Umowy te, wywołujące skutek zobowiązaniowy, są jednak jedynie bezskuteczne z rzeczowego punktu widzenia, bowiem nie przenoszą one na nabywcę prawa własności. Dlatego też tak niezbędne jest z punktu widzenia nabycia wspomnianego prawa, a w konsekwencji przyjęcia uprawnień określonych w przepisie art. 199 k.p.k. precyzyjne ustalenie, cz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 7 września 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 3, pozycja: 11, Sygnatura: II AKz 217/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uprawnienia wynikające z ustawy z dni 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. Nr 34, poz.149 z późn. zm.) przysługują tylko wówczas, gdy represje dotknęły daną osobę za własną działalność wymienioną w tytule ustawy, nie zaś za działalność innej osoby, choćby najbliższej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 1 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 3, pozycja: 12, Sygnatura: II AKz 377/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Szkoda, której zrekompensowania może dochodzić osoba uprawniona, nie musi wynikać wyłącznie z faktu pozbawienia wolności. Świadczy to jednoznacznie treść art. 8 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. Nr 34, poz. 149 z późn. zm.). Przepis ten mówi o szkodzie wynikłej w wydania orzeczenia, a więc tytuły żądania odszkodowania z tym związane mogą być różne, należy zatem do [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 3, pozycja: 13, Sygnatura: II AKo 38/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przynależność do świadków Jehowy, za którą wnioskodawcę represjonowano, nawet pod pretekstem działalności antypaństwowej, bez wyraźnie zaakcentowanej po jego stronie świadomości działalności niepodległościowej, nawet jeżeli było to krzywdzące dla niego, nie może podlegać uregulowaniu ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za niewłaściwe (...). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 3, pozycja: 14, Sygnatura: I ACr 850/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 753 § 1 k.p.c., jako przepis szczególny odnoszący się do zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych, stanowi również odstępstwo od wyrażonej w art. 731 k.p.c. zasady, że zarządzenie tymczasowe nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia. Z charakteru roszczenia alimentacyjnego, przeznaczonego na zaspokojenie bieżących potrzeb uprawnionego wynika, że również periodyczne kwoty płacone z tytułu zabezpieczenia powództwa alimentacyjnego zaspokajają wprost bieżące potrzeby uprawnionego.W dł [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 listopada 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 4, pozycja: 14, Sygnatura: II AKr 279/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odczytanie na rozprawie na podstawie art. 337 § 1 k.p.k. zeznań pokrzywdzonych, składanych w postępowaniu przygotowawczym, mających rozstrzygające znaczenie dla uznania winy oskarżonych, przy jednoczesnym odstąpieniu od wezwania tych osób na rozprawę wyłącznie ze względu na przewidywane trudności ze sprowadzeniem ich do sądu, przekreśla z góry jakąkolwiek możliwość bezpośredniej konfrontacji ich zeznań z wyjaśnieniami oskarżonych na rozprawie i w konsekwencji godzi w prawo oskarżonych do obrony [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 4, pozycja: 15, Sygnatura: II AKr 459/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak określonego przepisem art. 167 k.p.k. wniosku ze strony osoby przesłuchiwanej o zwolnienie ze złożenia zeznania lub odpowiedzi na pytanie, nie może stanowić tamy do podjęcia samodzielnej decyzji przez organ przesłuchujący w przedmiocie udzielenia stosownego pouczenia osobie przesłuchiwanej, o ile organ ten poweźmie wiedzę, stanowiącą podstawę do oceny, iż między osobą przesłuchiwaną a oskarżonym istnieje szczególnie bliski stosunek osobisty. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 marca 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 4, pozycja: 16, Sygnatura: II AKr 66/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla przypisania zbrodni rozboju niezbędnym jest, niezależnie od określenia form wejścia w posiadanie mienia, charakterystycznych dla przestępstwa z art. 210 k.k. również nie budzące wątpliwości ustalenie, że już w chwili realizacji tych znamion, sprawca zamierza zabrać to mienie w celu przywłaszczenia. Jeżeli natomiast stosuje on wobec ofiary środki wymienione w art. 210 k.k. w innym celu, zachowanie takie należy rozważać na płaszczyźnie innego przestępstwa i to niezależnie od faktu, iż w późnie [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, [162], 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU