STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 14 września 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 3, pozycja: 14, Sygnatura: II AKz 381/05
Data wprowadzenia do systemu: 07-04-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obrońca z urzędu nie może odmówić sporządzenia apelacji, jeżeli skazany (oskarżony) tego wyraźnie żąda. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Grzegorzowi K., skazanemu z art. 286 § 1 k.k. i inne, zażalenia wniesionego przez skazanego, na zarządzenie sędziego Sądu Okręgowego w J. z dnia 9 sierpnia 2005 r., sygn. akt III K 11/05, w przedmiocie odmowy przyjęcia apelacji, na podstawie art. 437 § 2 k.p.k., postanowił, zaskarżone zarządzenie uchylić i sprawę w zakre [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 14 września 2005 r.,

Rocznik: 2006, miesiąc: 10, pozycja: 34, Sygnatura: I ACa 149/05
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
„Reklama wprowadzająca w błąd” oznacza każdą reklamę, która w jakikolwiek sposób, w tym przez swoją formę, wprowadza lub może wprowadzić osoby, do których jest skierowana lub dociera, i która, z powodu swojej zwodniczej natury, może wpłynąć na ich postępowanie gospodarcze lub która, z tych powodów, szkodzi lub może szkodzić konkurentowi. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 14 września 2005 r., na rozprawie, sprawy z powództwa ALTANA Pharma Spółki z ograniczoną [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 września 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 10, pozycja: 31, Sygnatura: III AUa 504/04
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ciężar udowodnienia faktu faktycznego zaprzestania przez ubezpieczonego działalności rolniczej na gruntach stanowiących jego własność (za które też opłacił podatek rolny) wcześniej niż w marcu 2003 r., spoczywał na pozwanym organie rentowym. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 14 września 2005 r., sprawy z odwołania Ryszarda Ż., przeciwko Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałowi Regionalnemu w C., o ubezpieczenie społeczne rolników, na skutek apelacji ubezpi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 września 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 11, pozycja: 38, Sygnatura: I ACa 222/05
Data wprowadzenia do systemu: 24-01-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podobnie jak w przypadku umowy o dzieło, tak i przy umowie o roboty budowlane, decydujące znaczenie dla powstania obowiązku zapłaty wynagrodzenia ma odbiór robót i choć regułą jest prowadzenie odbioru w formie pisemnej w postaci tzw. protokołu odbioru, skuteczne może być również dokonanie faktycznego odbioru bez sporządzania formalnego protokołu. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu w dniu 14 września 2005 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Romana B., Elżbiety B., Czesława B. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 7 września 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 10, pozycja: 30, Sygnatura: III APa 30/05
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uchylenie się od skutków oświadczenia woli złożonego w ugodzie może dotyczyć jedynie całości ugody a nie wybranych niekorzystnych jej fragmentów. Sąd Apelacyjny – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 7 września 2005 r., sprawy z powództwa Wiesława G., przeciwko Agencji Rozwoju Regionalnego „Ares” w S., o zapłatę kwoty 30 304 zł, na skutek apelacji powoda Wiesława G., od wyroku Sądu Okręgow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 7 września 2005 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 4, pozycja: 5, Sygnatura: II AKa 162/05
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Adam Wróbel Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 7 września 2005 r., sygn. II AKa 162/05 (Prok. i Pr. dodatek „Orzecznictwo” nr 4/2006, poz. 27) Występek narażenia na niebezpieczeństwo z art. 160 § 1 k.k. może być popełniony zarówno przez działanie, jak i przez zaniechanie. Znamię narażenia nie musi bowiem wynikać z działania, ale także z zaniechania, jak w razie pozostawienia małego dziecka przy otwartym oknie na wysokości, niezabezpieczenia przed nim głębokiej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 6 września 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: II AKa 170/05
Data wprowadzenia do systemu: 28-02-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy dokonywaniu oceny "niebezpieczności" przedmiotu z punktu widzenia kwalifikacji prawnej z art. 223 k.k. (także art. 280 § 2 k.k.), istotne znaczenie będą miały takie cechy (właściwości) przedmiotu, które stanowią, że wykorzystanie zwykłych funkcji lub działania przedmiotu przeciwko człowiekowi spowoduje powstanie realnego zagrożenia o równowartości odpowiadającej użyciu broni palnej lub noża. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 6 września 2005 r., sprawy Waldemara Ł., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 września 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 5, pozycja: 15, Sygnatura: VI ACa 366/05
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Sposób doręczenia wezwania do wykupu weksla nie ma wpływu na skuteczność tego wezwania. Wezwanie do zapłaty z pominięciem dłużnika głównego nie ma natomiast znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy wobec treści art. 47 Prawa wekslowego i w świetle istoty odpowiedzialności solidarnej dłużników. 2. Zawarty przez dłużnika głównego układ nie ma żadnego wpływu na zobowiązanie poręczyciela. Układ, będący w znacznej mierze wynikiem dobrej woli wierzyciela, stanowi rezygnację z jego uprawnień jedynie w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 września 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 5, pozycja: 15, Sygnatura: III AUa 390/05
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak jest podstaw do zmiany warunków ubezpieczenia i ustalenia nowej wysokości składki na ubezpieczenie społeczne rolników w trakcie kwartału, za który składka została zapłacona. Z UZASADNIENIA Ubezpieczony A. F. odwołał się od decyzji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Oddziału Rejonowego w P. z dnia 30 czerwca 2004 r. o zmianie warunków opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników za osoby prowadzące działalność rolniczą, którą to decyzją został zobowiązany do opłac [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 września 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 7, pozycja: 21, Sygnatura: III AUa 1551/04
Data wprowadzenia do systemu: 24-08-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie podlegają rolniczemu ubezpieczeniu społecznemu osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie wolnego zawodu. Osoby te, mimo że uprzednio były objęte ubezpieczeniem społecznym rolników, z dniem 1 stycznia 2004 r. podlegają ubezpieczeniu społecznemu na ogólnych zasadach. Z UZASADNIENIA Wyrokiem z dnia 13 października 2004 r., Sąd Okręgowy – Sąd Ubezpieczeń Społecznych w W. oddalił odwołanie A. K. od decyzji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału w Ż. z [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, [163], 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU