STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 marca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 1, pozycja: 9, Sygnatura: FPK 83/04
Data wprowadzenia do systemu: 23-03-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podatnik VAT, który nabył lokal na zasadzie wspólności małżeńskiej wraz z małżonkiem, który takim podatnikiem nie jest, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Faktura VAT wystawiona tylko na tego podatnika (z pominięciem małżonka) nie może być przeszkodą do takiego odliczenia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 30 maja 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 10, pozycja: 125, Sygnatura: I SA/Bk 78/05
Data wprowadzenia do systemu: 18-11-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustalony w art. 23 ust. 2 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych katalog okoliczności definiujących nieściągalność wierzytelności ma charakter zamknięty. W związku z czym należy przyjąć, że jedynie udokumentowanie okoliczności wystarczających do powzięcia przekonania o prawdopodobieństwie nieściągalności wierzytelności (uprzednio zaliczonej do przychodów należnych), w sposób przewidziany we wspomnianym artykule, pozwala na zaliczenie jej w ciężar kosztów. Wojewódzki Sąd Ad [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 10, pozycja: 1, Sygnatura: III SK 48/04
Data wprowadzenia do systemu: 18-11-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Cechy i stawki opłat taryfowych ustalone przez przedsiębiorstwo energetyczne, obowiązujące w wyniku ich zatwierdzenia decyzją Prezesa URE, a następnie prawidłowego ogłoszenia (art. 47 Prawa energetycznego), nie mogą być przedmiotem kontroli w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przez Prezesa UOKiK. Stosowanie przez zakład energetyczny cen lub stawek opłat określonych w zatwierdzonej przez Prezesa URE i prawidłowo ogłoszonej taryfie (a [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 163, Sygnatura: I KZP 4/04
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dolnej granicy grzywny przewidzianej w sankcji art. 219 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. nr 139, poz. 934 ze zm.) nie określa się na podstawie art. 33 § 1 i § 3 k.k., a stanowi ją kwota 1 złoty. Sąd Najwyższy, w sprawie P. J. i A. G., po rozpoznaniu przekazanego na podstawie art. 441 § 1 k.p.k., przez Sąd Okręgowy w Poznaniu, postanowieniem z dnia 25 lutego 2004 r., sygn. akt IV Ka 2369/03, zagadnienia prawnego wymagającego zas [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 6, pozycja: 78, Sygnatura: II CK 354/03
Data wprowadzenia do systemu: 04-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pozostawienie określenia wysokości świadczenia wzajemnego drugiej stronie jest, co do zasady, dopuszczalne. Możliwość taką obejmuje między innymi hipoteza art. 536 § 1 k.c. Jednakże uzgodnione warunki powierzenia ustalenia wysokości świadczenia wzajemnego drugiej stronie muszą się mieścić w granicach swobody umów (art. 353[1] k.c.). Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego "D." - Ś. i Z. - Spółki Jawnej w G. W., obecnie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 2, pozycja: 16, Sygnatura: III CZP 21/04
Data wprowadzenia do systemu: 14-04-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli radca prawny został umocowany na podstawie dalszego pełnomocnictwa procesowego, jest on uprawniony do uwierzytelnienia jedynie odpisu swego pełnomocnictwa. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 maja 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 1, pozycja: 10, Sygnatura: III SA/Wa 72/04
Data wprowadzenia do systemu: 23-03-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 26 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bank ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów rezerwę na wątpliwe kredyty w kwocie odpowiadającej 25% kwoty wątpliwych kredytów. Warunkiem zaliczenia rezerwy na wątpliwe kredyty do kosztów uzyskania przychodów jest spełnienie przez nie rygorów określonych w art. 16 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 18 maja [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 maja 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 1, pozycja: 11, Sygnatura: III SA/Wa 81/04
Data wprowadzenia do systemu: 23-03-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych banki mogą zaliczać 25% kredytów uznanych za wątpliwe. Urzędy skarbowe przez lata twierdziły, że tylko połowa z tej wielkości może być kosztem. Sąd orzekł, że był to błąd. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 14 maja 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 9, pozycja: 119, Sygnatura: II SA/Kr 537/00
Data wprowadzenia do systemu: 08-11-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niedopuszczalne jest udzielenie na podstawie art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 ze zm.) pozwolenia na użytkowanie (choćby w inny niż dotychczas sposób) budynku objętego obowiązkiem rozbiórki orzeczonym ostateczną decyzją. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał zasadność skarg Jadwigi i Piotra małżonków T. oraz Marii T., na decyzję Wojewody M. z dnia 28 stycznia 2000 r., w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie budynku jako warsztatu i [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 maja 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 12, pozycja: 144, Sygnatura: II SA 4151/02
Data wprowadzenia do systemu: 20-01-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Należy przyjąć domniemanie faktyczne, że ustalenia protokołu zatrzymania i kontroli pojazdu oddają stan pojazdu i ładunku z okresu jego przebywania na drodze publicznej, skoro protokół ten z samego założenia ma służyć jako podstawowy dowód w sprawie poruszania się nienormatywnego pojazdu na drodze publicznej. Sporządzenie takiego dokumentu znajduje umocowanie w przepisach art. 89 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. nr 204 z 2004 r., poz. 2088). 2. Wniesienie prz [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, [163], 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU