STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 7, pozycja: 26, Sygnatura: I ACa 54/05
Data wprowadzenia do systemu: 24-08-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Gwarancja jest samoistną odpowiedzialnością za nieosiągnięcie obiecanego i gwarantowanego rezultatu w postaci niezaciągnięcia zobowiązania lub niespełnienia świadczenia przez osobę trzecią. Nie ma ona charakteru akcesoryjnego, tylko losowy i rodzi pierwotną odpowiedzialność odszkodowawczą. Gwarant może się przy tym zwolnić z obowiązku naprawienia szkody przez spełnienie przyrzeczonego świadczenia ciążącego na dłużniku (upoważnienie przemienne – facultas alternativa). Sąd Apelacyjny w Wa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 sierpnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 4, pozycja: 11, Sygnatura: I ACa 384/05
Data wprowadzenia do systemu: 01-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 815 § 3 k.c. nakłada na zakład ubezpieczeń tylko obowiązek wykazania, że kontrahent podał niezgodnie z prawdą okoliczności, o które zapytywał we wniosku. Przeprowadzenie tego dowodu prowadzi do uwolnienia go od odpowiedzialności, chyba że ubezpieczający wykaże, że okoliczności te nie mają wpływu na zwiększenie prawdopodobieństwa wypadku objętego umową. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 2005 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Piotra K., pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 sierpnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 4, pozycja: 10, Sygnatura: III AUa 437/05
Data wprowadzenia do systemu: 01-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawo do emerytury wojskowej żołnierza zawodowego zwolnionego z zawodowej służby wojskowej należy oceniać zgodnie z przesłankami prawnymi wynikającymi z ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin (Dz.U. nr 29 z 1983 r., poz. 139 z późn. zm.). Sąd Apelacyjny – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 2005 r., sprawy z wniosku W. W., przeciwko Wojskowe [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 17 sierpnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 29, Sygnatura: II AKo 226/05
Data wprowadzenia do systemu: 27-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Rozmiar wyrządzonej szkody w mieniu jednostki pokrzywdzonej - niewątpliwie wielki - jest wprawdzie istotnym, ale nie jedynym i wcale nieprzesądzającym elementem o szczególnej wadze sprawy w rozumieniu art. 25 § 2 k.p.k. 2. Zmianę właściwości rzeczowej sądu nie uzasadniają również ani rzekome "trudności organizacyjne", związane z rozpoznaniem tej sprawy, ani także rzeczywiste, spore obciążenie sędziów orzekających w wydziale, jak też medialne zainteresowanie przebiegiem procesu. Wszak okol [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 2, pozycja: 4, Sygnatura: VI ACa 1088/04
Data wprowadzenia do systemu: 15-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o partiach politycznych nie zawierała odesłania w zakresie postępowania rejestrowego do żadnych innych przepisów regulujących prowadzenie rejestrów sądowych. Fakt ten uniemożliwia stosowanie takich przepisów do prowadzenia ewidencji partii politycznych w drodze analogii. Z UZASADNIENIA Zaskarżonym wyrokiem z dnia 22 czerwca 2004 r., Sąd Okręgowy w W., w sprawie z powództwa Stronnictwa D., przeciwko Rafałowi Sz. i S. Spółce z o.o. w J., o ustalenie nieważ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 10 sierpnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 18, Sygnatura: I ACz 671/05
Data wprowadzenia do systemu: 27-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Tytuł egzekucyjny, o którym mowa w art. 170 Prawa upadłościowego (rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe, tekst jedn. Dz.U. nr 118 z 1991 r., poz. 512 ze zm.) nie korzysta z powagi rzeczy osądzonej. Sąd Apelacyjny w Białymstoku Wydział I Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 10 sierpnia 2005 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy z powództwa Banku Spółdzielczego w B., przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Prezydenta Miasta B. i Ministra Skar [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 10 sierpnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 11, pozycja: 35, Sygnatura: III AUa 468/05
Data wprowadzenia do systemu: 24-01-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Emerytura nauczycielska przewidziana w przepisie art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Kara Nauczyciela przysługuje tylko temu nauczycielowi, który rozwiązał na swój wniosek stosunek pracy oraz spełnia pozostałe warunki prawne. Prawo do emerytury nauczyciel nabywa po rozwiązaniu stosunku pracy, a więc istotna jest data rozwiązania umowy o pracę. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu w dniu 10 sierpnia 2005 r., sprawy Romana B., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 lipca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 19, Sygnatura: I ACa 368/05
Data wprowadzenia do systemu: 27-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Kara umowna jest surogatem odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego (art. 483 § 1 k.c.). Zastrzeżenie jej w przypadku zobowiązań pieniężnych jest co do zasady nieważne. 2. Zastrzeżenie w umowie "kary umownej" w wysokości trzykrotności odsetek ustawowych należy uznać za ustalenie odsetek umownych, dokonując wykładni treści umowy przy uwzględnieniu kryteriów określonych w art. 65 § 2 k.c. Decydująca jest treść zobowiązania i wola stron, nie zaś okr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 lipca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 11, pozycja: 36, Sygnatura: AUa 702/04
Data wprowadzenia do systemu: 24-01-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Redakcja przepisu zawartego w art. 180 ust. 8 ustawy o FUS wskazuje, że o zastosowanie przeliczników do okresów pracy górniczej ubiegać się mogą nie tylko osoby uprawnione na podstawie przepisów, o których mowa w punktach 1 do 3 ustępu 1 art. 180 do emerytury, lecz osoby uprawnione do wszystkich świadczeń wymienionych w ust. 1 tegoż artykułu, w tym rent z tytułu niezdolności do pracy. Przepis ten należy traktować jako realizację zasady ochrony praw nabytych. Sąd Apelacyjny w Katowicach [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 lipca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 8, pozycja: 25, Sygnatura: III APa 85/05
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Fakt prowadzenia działalności gospodarczej, tożsamej z działalnością prowadzoną przez byłego pracodawcę ale na innym obszarze terytorialnym, stanowi konkurencję dla byłego pracodawcy i skutkuje utratą roszczeń odszkodowych z tego tytułu. Z UZASADNIENIA Powód - A. N. domagał się zasądzenia od strony pozwanej odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji w kwocie 30 000 zł. Sąd Okręgowy - Sąd Pracy w W., wyrokiem z dnia 31 czerwca 2005 r., oddalił powództwo ustalając, że strony w dniu 31 s [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, [164], 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU